СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ НОО ВАЉЕВО

 

РЕШЕЊЕ О НАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ
ИЗГРАЂЕНОГ И НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
УЖЕМ ГРАЂЕВИНСКОМ  РЕОНУ ГРАДА ВАЉЕВА, 25. XII 1958.

СПИСАК ИМЕНА
(са бројем у Решењу)

Аврамовић Александра Момчило, 29

Аврамовић Милијана Бранислав, 572

Аврамовић Милијана Драгиша, 572

Аврамовић Митра Субота, 1741

Аврамовић Недељка Александар, 2259

Аврамовић Негован, 2102

Аврамовић Вера, 2102

Адамовић Марија, жена Војислављева, рођ. Давидовић, 1448

Ајдуковић Спире Јован, 1793

Аксентијевић Михајла Милорад, 964, 965

Аксентијевић Милена, 689

Аксентијевић Живка Милан, 491

Алексић Алексе Коста, 1695

Алексић Алексе Живорад, 1690

Алексић Антонија Славко, 852, 853, 854, 855

Алексић Бранка Олга, 686

Алексић Драгутина Миломир, 1070, 1071

Алексић Ђоке Коста, 2254, 2255, 2281

Алексић Флора, удова Јорданива, 1503

Алексић Ј. Борисав, 2238

Алексић Јордана Надежда, 1503

Алексић Косте Персида, 1598

Алексић Милена, кћи Костина, 1135

Алексић Радивоја Живорад, 1643, 1644

Алексић Радосава Велисав, 226

Алексић Стана, рођ. Јеремић, 562, 972

Алексић Витомира Момир, 1245

Алексић Живорада Томислав, 227

Алексин Ђорђа Љубиша, 105

Андрејевић Добривоја Радислав (Радисав-Радослав), 541, 1275, 2283

Андрић Богољуб, 662

Андрић Бранислава Будимир, 2143

Андрић Дамјана Петар, 1143, 1144

Андрић Дамјана Радивоје, 1143, 1144

Андрић Драгомира Флора, 275, 276

Андрић Драгомира Љубомир, 408

Андрић Драгутина Душан, 551, 552, 553, 554

Андрић Лазара Превислав, 1829

Андрић Марија, 443

Андрић Милана Бранислав, 31

Андрић Милинка Машинка, рођ. Радовић, 1489

Андрић Љубомира Борисав, 1951

Андрић Љубомира Бошко, 1951

Андрић Радоје, 1020, 1021

Андријашевић Стана, рођ. Арсенијевић, 1725

Анђелић Милана Боривоје, 2196

Анђелковић Панте Ђорђе, 499

Аничић Војислава Ратко, 1748, 1749

Антонић Михајила Војислав, 443

Антонијевић Б. Веселин, 1579

Антонијевић Јеремије Спасоје, 127, 133

Антонијевић Младена Бошко, 420

Антонијевић Љубица, удова Витомирова, 1072

Антонијевић Стојадина Радослав, 1715, 1716

Антонијевић Владимира Веселин, 322

Арамбашић Ђуре Крста, 2082

Арсенић Богдана Боривоје, 1885

Арсенијевић Богољуба Момир, 370

Арсенијевић Добрила, жена Александрова, 1729, 1730

Арсенијевић Светислав, 60

Арсеновић Александра Радиша, 2152, 2153

Арсеновић Сретена Милован, 896, 898

Арсић С. Милован, 957

Ацић Евгенија Гојко, 2235

Аћимовић Николе Милоје, 1783

Аџић Ката, жена Гојкова, 398


 Бабић Бојана, жена Сретенова, рођ. Обрадиновић, 844

Бабић Милева, 728, 729

Бадовинац Анђа, удова Павлова, рођ. Булић, 1779

Бајић Загорка, жена Живанова, рођ. Матић, 810, 811, 812

Балтић Десанка, жена Бранкова, 269, 270

Бањац Ђуре Даница, рођ. Васић, 86

Баронијан Хопсепов Агоп, 749, 750, 751

Баћановић Спасоја Олга, 1445

Баћановић Спасоја Стана, 1196

Баштић Драгојла Драгољуб, 1836, 1838

Бебић Мирослава, жена Сретенова, 1510, 1522

Бебић Сретен, 1510, 1522

Беговић Божина Радосав, 323

Беланац Богосава, жена Раткова, 219

Белић Босиљка, жена Радисављева, 1031

Белић Обрена Радисав, 1031

Белић Велимира Славко, 978

Бирчанин Драгића Новак, 800

Благојевић Борисава Драгољуб, 1060, 1061, 1062, 1206

Благојевић Борисава Тиосав, 1093, 1094, 1206

Благојевић Машинка, удова Јованова, 457

Благојевић Даринка, жена Миодрагова, рођ. Васиљевић, 1226

Блажић Привислава Јелена, 130

Бобовац Милоја Драгољуб, 1180

Богдановић Јеврема Боривоје, 2146, 2147

Богдановић Милана Љубомир, 1248

Богдановић Милијана, удова Милинкова, рођ. Вићентијевић, 1391

Богдановић Мирослава, жена Радивојева, 1817

Богдановић Љубомира Војислав, 1434

Богдановић Живана Радивоје, 1817

Богићевић Богдана Богомир, 838

Богутовић Војислава Тихомир, 939

Богутовић Војислава Златомир, 939

Бојичић Аксентија Василије, 989

Бојичић Стоја, жена Василија, 989

Бојић Даринка, жена Милорадова, 962, 963

Борисављевић Даринка, жена Милорадова, 313

Босиљчић Богосава Живорад, 677

Босиљчић Марка Златомир, 1310

Босиљчић Миљка Милијан, 644

Божић Драгана Бранислав, 2104

Божић Драге Бранислав, 2115-2118

Божић Јанка Розомир, 1959

Божић Јанка Стојанка, 1959

Божић Павла Миодраг, 833, 834

Божовић Јанка Марко, 777

Божовић Јанка Живота, 777

Ботић Милоша Божидар, 1232, 1233

Ботић Милоша Коста, 1232, 1233

Ботић Милоша Слободан, 1232, 1233

Ботић Милоша Стеван, 1232, 1233

Бошковић Драгомира Радован, 1084

Бошковић Драгомира Ратко, 1084

Бошковић Дринка, жена Манојлова, 1210

Бошковић Јована Павле, 64

Бошковић Лазара Манојло, 1210

Бошковић Момчила Богољуб, 690, 2271

Бошковић Момчила Бранислав, 690, 2271

Бошковић Момчило, 690

Бошковић Стоја, жена Драгослављева, 1210

Бошковић Светислава Добросав, 52

Бошковић Светозара Миодраг, 1329

Бранковић Миливоја Драгољуб, 213

Бранковић Милоша Богољуб, 1735

Бранковић Милована Воја, 415

Бранковић Милутина Радоје, 858

Бранковић Радисава Гвозден, 1055

Бранковић Славка, жена Миланова, 663

Бранковић Светислава Љубица, 1861

Бранковић Светислава Љубисав, 1864-1866

Бранковић Светислава Жарко, 1860, 1861, 1864-1866

Бранковић Светислава Живан, 1861, 1864-1866

Бранковић Зарија Петар, 311

Бркић Будимир, 1336

Брмбота Ђорђа Јован, 295

Будимировић Јеротије Марко, 1016, 1017

Бухарица Ђуре Стеван, 876

Бујановић Живојина Момчило, 1967, 1968

Букелица Миће Ђорђе, 961

Бундало Петра Велимир, 2157

Бурмаз Видосава, рођ. Пешић, 1511, 1523

Бурмазовић Олга, жена Раденкова, 205


 

Вагнер Филипа Филип, 97

Васић Борисава Војко, 2169

Васић Драгољуба Миодраг, 664

Васић Драгутина Никола, 1703

Васић Катарина, удова Нићифорова, 1025, 1050

Васић Лепосава, жена Миланова, рођ. Видаковић, 1259

Васић Мијаила Радомир, 1805

Васић Милева, удова Андрина рођ. Стајић, 446, 447

Васић Милоша Младен, 409

Васић Надежда, рођ. Танасијевић, 2028

Васић Надежда, жена Недељкова, 1778

Васић Персида, кћи Недељкова, 1778

Васић Петра Илија, 1252, 1253

Васић Радоја Златомир, 1719

Васић Радомира Михаило, 1137

Васић Вукојице Мирко, 1258

Васић Вукојице Момчило, 1258

Васиљевић Алексе Светомир, 1920

Васиљевић Алексе Светозар, 329

Васиљевић Крсте Гвозден, 229

Васиљевић Милоја Малиша, 1248

Васиљевић Мирка Зорка, 1106

Васиљевић Обрена Милосав, 1164

Васиљевић Олга, рођ. Симић, 2135, 2174-2176

Васиљевић Розомира Милијан, 841

Васиљевић Стана, удова Богољубова, 2000

Васиљевић Стратимира Јакша, 1335

Васиљевић Вукомира Живота, 1172

Васиљевић Живка Мирко, 752

Васовић Младена Милојко, 1439

Васовић Теофила Јован, 1354

Васовић Вићентија Василије, 1438

Величковић Милева, рођ. Петковић, 865

Великић Лепосава, жена Александрова, 482

Великић Милоја Александар, 482, 487, 1238

Велимировић Алексе Драгомир, 1653

Велимировић Будимира Миломир, 1026

Велимировић Ж. Миљко, 1599

Веселиновић Антонија Љубиша, 2023-2025

Веселиновић Бошко, 1472, 1473, 1474

Веселиновић Јеротија Марко, 2023-2025

Веселиновић Јеротија Станко, 2023-2025

Веселиновић Јеротија Стојан, 2023-2025

Веселиновић Јеротије, 2023-2025

Веселиновић Јеврема Борисав, 654

Веселиновић Милутина Милан, 2023-2025

Веселиновић Раја, 2023-2025

Веселиновић Стевана Петар, 1777

Весић Богољуба Драгомир, 1239

Весић Богољуба Драгољуб, 593

Весић Николе Стојан, 2009, 2010

Видаковић Чедомира Душан, 891, 892, 893

Видић Драгомира Јован, 1575

Видић Мица, рођ. Бешлић, 1577

Вилотић Симеуна Милоје, 874

Вићентијевић Алексе Чедомир, 916, 917

Вићентијевић Богдана Живорад, 357, 358

Вићентијевић Драгомира Милорад, 1672

Вићентијевић Крсмана Здравко, 1295

Вићентијевић Миливоја Јеремија, 1392

Вићентијевић Станица, жена Здравкова, 1295

Вићентијевић Здравка Драгољуб, 1295

Вићентијевић Здравка Петар, 1295

Вићентијевић Здравкова (?-име), сада Петровић, 1295

Вишић Милорада Војислав, 1478

Вишић Љубомира Миодраг, 921

Вишић Тереза, жена Милорадова, 921

Виторовић Милоша Михајло, 1902

Влајковић Јеврема Јован, 1124

Влајнић Ђуре Радмило, 1083

Влајнић Љубица, удова Ђорђева, рођ. Илић, 1309

Влајнић Радмила Мирослава, 1083

Војић Ненада Здравко, 1311

Војиновић Милоша Миливоје, 90

Војисављевић Милена, 1794

Војтех Павла Мирко, 333, 334

Вујетић Велисава Константин, 1638

Вујичић Чедомира Славко, 1077

Вујић Будимира Богољуб, 1231

Вујић Будимира Радомир, 1231

Вујић Душана Стеван, 1405, 1407

Вујић Јеротија Никодин, 1151

Вујић Крунија, жена Маркова, 783

Вујић Лепосава, жена Богољубова, рођ. Алексић, 1819

Вујић Мара, удова Живорадова, 1146, 1147

Вујић Предрага Гроздан, 308

Вујић Љубисава Марко, 783

Вујић Стана, удова Николина, рођ. Михајиловић, 887, 888

Вујић Велисав, 32

Вујић Живорада Борисав, 1146, 1147, 1148

Вујић Живорада Спасоје, 1148

Вујовић Симе Ристо, 355

Вукојевић Живана Светозар, 1812

Вукосављевић Милана Бранислав, 250

Вукосављевић Тиосава Велимир, 2171

Вукосављевић Вукосава Благоје, 1931

Вукосављевић Живана, удова Светозарева, 1917

Вуковић Драгомира Живорад, 167

Вуковић Душана Пантелија, 1620

Вуковић Јована Бранислав, 890

Вуковић Јована Жарко, 2013, 2015

Вуковић Милана (Милована) Матија, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022

Вуковић Милена, удова Божидарева, 2014

Вуковић Милорада Вера, 2020

Вуковић Петра Јеврем, 1000

Вуковић Петра Јован, 999

Вуковић Радована Ђорђе, 1811

Вуковић Стана, 2239

Вуковић Тимотија Јеврем, 2026

Вучетић Благоје, 2156

Вучићевић Божидара Витомир, 1700

Вучићевић Владимира Олга, 1521

Вучинић Милорада Борка, 825

Вучковић Аврама Гојко, 72

Вучковић Даница, удова Милијанова, рођ. Илић, 523

Вучуревић Мартина Марко, 234-237

Вучуревић Мартина Милош, 234-237


 

Гаврић Милана Душан, 111

Гаврић Сретена Драгољуб, 980

Гавриловић Богдана Васа, 969

Гавриловић Драгутина Богосав, 694, 695

Гавриловић Петрија,, удова Миланова, рођ. Ђокић, 1482, 1483

Гавриловић Саве Радован, 1645, 1646

Гавриловић Војислава Ранисав, 61

Гајић Аранђела Марија, 492

Гајић Аранђела Олга, 492

Гајић Борисава Драгољуб, 994-998

Гајић Борисава Митар, 997, 998

Гајић Драгића Милија, 1831

Гајић Драгиња, удова Аранђелова, 492

Гајић Драгољуба Живорад, 1440, 1442

Гајић Ђорђа Драгица, 1178

Гајић Гаје Димитрије, 565, 566, 567

Гајић Гаје Милош, 565, 566, 567

Гајић Ивана Крста, 492

Гајић М. Ђорђе, 1178

Гајић Милица, жена Сретенова, 870

Гајић Ружа, 562

Гајић Тимотија Драгољуб, 683, 1440, 1442

Гајић Тимотија Љубомир, 683

Гајић Тимотија Видоје, 683

Гајић Војислава Богољуб, 933

Гаковић Љубомира Гордана, 1706

Гентић Бранислав, 1905

Гентић Живодарка, 1905

Георг Андрије Андрија, 1809

Гилић Светозара Милић, 1095

Гледић Јелена, кћи Обрадова, 1255

Глигоријевић Ивка Тома, 1776

Глигоријевић Јакова Пантелија, 1007

Глигоријевић Томе Анка, 1776

Глигоријевић Томе Борисав, 1162

Глишић Богосава Гвозден, 1963-1965

Гогић Милорада Живорад, 671, 672

Гогић Новка, жена Живорадова, 669

Гођевац Андрије Јеврем, 1355

Гођевац Босиљка, 727

Гођевац Чедомира Богдан, 504

Гођевац Чедомира Живота, 504

Гођевац Милица, кћи Миланова, 1222

Гођевац Николе (?-име), 1397

Гођевац Р. Јеврем, 2243, 2244

Гођевац Р. Светозар, 2243, 2244

Гођевац Радосава Милан, 1399, 1400

Гођевац Вера, кћи Милутинова, 778, 779

Гојковић Даница, удова Савина, 1042

Гојковић Крсте Андрија, 822

Гојковић Крсте Илија, 349, 350, 822

Гојковић Крсте Милорад, 822

Гојковић Крсте Светислав, 822

Гојковић Михајила Тома, 455

Гојковић Никодина Миленко, 1414, 1416, 1417

Гојковић Перише Миленко, 900, 901

Гојковић Петра Бошко, 1564

Гојковић Петра Даринка, 1565

Гојковић Петра Драган, 1564

Гојковић Томе Обренија, 455

Голоскоковић Милана Милорад, 1671

Голоскоковић Милоша Алекса, 661

Голоскоковић Радован, 223

Голубовић Јовише Милан, 924, 925

Голубовић Јовише Млован, 924, 925

Голубовић Миладина Миленко, 1622

Голубовић Миленка Милева, 756, 757

Голубовић Миломира Јовиша, 924, 925

Голубовић Надежда, жена Јовишина, 924, 925

Голубовић Живка, 93, 95

Гонстенчник Јозефа Иван, 190

Госпавић Радомра Јован, 863

Грачанин Ангелина, 1663

Грачанин Драгутин, 1691

Грачанин Марка Милан, 1663

Грачанин Милутина Чедомир, 1651, 1652

Грачанин Милутина Милош, 1651, 1652

Грачанин Радмила, жена Боривојева, рођ. Докић, 1649, 1650

Грачанин Војислав, 1663

Грбић Милинка Добривоје, 1846

Грковић Јована Станко, 1555

Грковић Петра Даринка, 1898, 1901

Грковић Петра Милица, 1898

Грковић Петра Миломир, 1901

Грковић Петра Момчило, 1898, 1901

Грковић Петра Недељко, 1898, 1901

Грковић Петра Владимир, 1898, 1901

Гроздановић Д. Андрија, 2240, 2278

Гроздановић Димитрија Андрија, 336-341

Грујичић Драгомира Радивоје, 309

Грујичић Ђорђа Олга, 166

Грујичић Милосава Милан, 331

Грујичић Радивоја Радмила, 309

Грујичић С. Влајко, 1030

Грујичић Владисава Родољуб, 1153

Грујић Милана Драгољуб, 1809

Губеревац Илије Димитрије, 522

Губеревац Илије Љубивоје, 522


 

Дамјановић Цветоја Јован, 1165

Дамјановић Драгољуба Никола, 1024

Дамјановић Драгољуба Живко, 1024

Дамљановић Марка Радомир, 826

Дамљановић Марка Сретен, 5-9

Дамљановић Остоје Драгомир, 1303

Дамљановић Радована Милош, 10-13

Дамњановић Љубинка, рођ. Живановић, 1430

Дамњановић Славка, жена Александрова, 1426

Данић Андрије Јаков, 1655, 1656

Дачић Никодина Радован, 179

Дахменко Анастасија, жена Тимофилеја, рођ. Антипов, 1298

Делић Недељка Драгомир, 112

Десовић Ивана Никола, 1908

Деспотовић Божидара Михаило, 1114

Деспотовић Божидара Радисав, 1114

Дивац Ивана Ђока, 1910

Дивац Ивана Марија, 1910

Дивљановић Ђуре Коста, 839, 922, 923

Диздар Радмила, рођ. Каљевић, 2251

Димитријевић Аранђела Милутин, 1909

Димитријевић Олга, 2280

Димитријевић Саре Живорад, 915

Димитријевић Стана, жена Миланова, рођ. Димитријевић(?), 1368

Димитријевић Стана, жена Миланова, рођ. Живковић, 483, 487

Димитријевић Властимирка, ж. Сретенова рођ. Јеремић, 1868-1872

Докић Божидар, 1607

Докић Божидара Емилија, 1607

Докић Јакова Исаило, 1649, 1650

Докмановић Илије Милијан, 1073

Докмановић Јелица, 1074, 1075

Докмановић Марка Илија, 1073, 1074, 1075

Доксан Панте Ђока, 2129

Доксас Борка, 2128, 2131, 2182, 2183, 2185, 2186

Драганџић Луке Трифун, 1457

Драгојловић Александра Милица, 407

Драгојловић Јелка, удова Стеванова, 1185

Драјић Боривоја Лепосава, 1572

Драјић Маринка Божидар, 1053

Драјић Милојка, жена Божидарева, 1053

Драјић Младена Боривоје, 1572

Драксимовић Ранка Никола, 1986

Драшковић Миленка Димитрије, 116, 117, 118

Драшковић Миленка Димитрије, 1413

Драшковић Милинка Радован, 204

Дрењаковић Светозара Милан, 271, 272, 273

Дучић Љубица, рођ. Ракић, 1798


 

Ђајић Ана, 1771

Ђедовић Маринка Ђорђе, 1183

Ђедовић Марка Велимир, 563

Ђедовић Стевана Василије, 563

Ђенић Софронија Драгомир, 404, 405, 2238

Ђенић Софронија Јеврем, 314, 315, 316, 317

Ђерић Драгутина Властимир, 181

Ђерић Михајила Сретен, 1317

Ђерић Милана Драгољуб, 417

Ђерић Томе Михаило, 2043, 2044

Ђокић Гаје Јеремија, 1603 (недостаје 1602)

Ђокић Ивана Драгомир, 2123

Ђокић Јелесија Владимир, 1804

Ђокић Лепосава, жена Радованова, рођ. Антонијевић, 868

Ђокић Миливоја Мирко, 254

Ђокић Миливоја Радомир, 254

Ђокић Новака Ђорђе, 1323

Ђокић Ружица рођ. Ђурић, 702

Ђокић Теодосија Радомир, 1509

Ђокић Велисава Боривоје, 1133

Ђоковић Јовка Илија, 1159, 1160

Ђорђевић Александра Мирослава, рођ. Јанковић, 1798

Ђорђевић Цвета, жена Љубомирова, 224

Ђорђевић Драгутина Ђура, 73-74, 2122

Ђорђевић Гаврила Игњат, 71

Ђорђевић Косара, удова Миланова, рођ. Томашевић, 1525

Ђорђевић Косте Радослав, 1261

Ђорђевић Косте Војислав, 1261

Ђорђевић Мирослава, 1813

Ђорђевић Николе Добрила, 1913

Ђорђевић Олга, жена Боривоја, 982, 983

Ђорђевић Павла Сретен, 1320

Ђорђевић Петра Светозар, 1243

Ђорђевић Петронија Наталија, 2198

Ђорђевић Стевана Милош, 1152

Ђорђевић Владимира Боривоје, 982, 983

Ђорђевић Вучка Милорад, 1286

Ђорђевић Славка, удова Костина, 1261

Ђорђић Марка Василије, 33

Ђукановић Ђукана Светислав, 731, 732, 733, 734, 735

Ђукановић Јована Никола, 1207

Ђукановић М. Мирко, 1618

Ђукановић М. Стана, 1618

Ђукановић Милоша Благоје, 1614, 1617, 1619

Ђукановић Никола, 1101

Ђукановић Станоја Драгутин, 1115

Ђукић Аврама Милош, 1098, 1099

Ђукић Аврама Милош, 568, 569

Ђукић Чедомира Милован, 1889

Ђукић Чедомира Славољуб, 1874

Ђукић Иванка, удова Аврамова, 1098, 1099

Ђукић Мара, удова Живкова, 1197

Ђукић Михаила Живојин, 2265

Ђукић Милева, удова Николина, рођ. Матић, 952

Ђукић Негосава, жена Драгутина Перишића, 1421

Ђукић Никодина Драгутин, 1250

Ђукић Петра Вера, 412

Ђукић Љубомира Михаило, 1197

Ђукић Љубомира Војислав, 1197

Ђукић Ратка Милија, 274

Ђукић Стана, рођ. Пешић, 1523

Ђукић Теодосија Надежда, 1197

Ђукић Жарка Милица, 1048

Ђукић Живка Љубомир, 1149, 1150, 1197

Ђунисијевић Стојана Радисав, 1996

Ђурђевић Ј. Миломир, 1611

Ђурђевић Јанка Миломир, 955

Ђурђевић Катарина, 2011

Ђурђевић Ковиљка, жена Драгићева, 347, 348

Ђурђевић Лазара Ђурђе, 1314

Ђурђевић Марка Михајило, 781, 782

Ђурђевић Михајила Драгомир, 369

Ђурђевић Милорада Драган, 23

Ђурђевић Радојка, жена Драгомирова, 369

Ђурђевић Станоја Миодраг, 2205

Ђурђевић Величка Влајко, 24-28

Ђурђевић Владимира Милан, 2016, 2017

Ђурђевић Живојина Гаврило, 2200, 2201

Ђурђић Илије Драгољуб, 68

Ђурица Павла Милан, 1001-1004

Ђуричић Сретена Лазар, 2030

Ђуричић Светислав, 1101

Ђурић Богдана Сретен, 1154, 1155

Ђурић Борисава Петар, 1806

Ђурић Димитрија Драгомир (из Ваљева), 382, 383

Ђурић Димитрија Драгомир (из Котешице), 384, 385, 386, 387

Ђурић Димитрија Марко, 382, 383

Ђурић Димитрија Петар, 382, 383

Ђурић Ђурђијанка,жена Ранкова, 54

Ђурић Јована Вукан, 2124

Ђурић Миладина Мирко, 428

Ђурић Милева, жена Чедомирова рођ. Панић, 581

Ђурић Митра Радојица, 1904

Ђурић Николе Александар, 1464

Ђурић Николе Драгиша, 1939

Ђурић Панте Светислав, 706

Ђурић Свете Богољуб, 371-380

Ђурић Светоза Новак, 371-380

Ђурић Светозар Боривоје, 371-380

Ђурић Војина Живко, 1677

Ђуровић Митра Милорад, 1701, 1705

Ђуровић Недељка Милорад, 1498, 1499

Ђуровић Пере Душан, 1922

Ђуровић Радинка, жена Владимирова, рођ. Петровић, 1502

Ђуровић Живка Благоје, 80


 

Ерчић Симе Јеремија, 688, 1267, 1268, 2245, 2272, 2273

Ерић Јована Михајило, 1488, 1953-1955

Ерор Петра Геца, 2073


 

Жарковић Миладина Велимир, 1364

Жарковић Милоја Крстивоје, 652

Живановић Александра Предраг, 902

Живановић Илије Михаило, 1762

Живановић Илије Радосав, 1762

Живановић Илије Радован, 1755, 1756

Живановић Милица (Милиција), 2239

Живановић Милије Михаило, 1753, 1754

Живановић Николе Драгутин, 947

Живановић Николе Милутин, 1044

Живановић Радомира Радослав, 1427, 1428

Живановић Василија Александар, 207, 208, 209, 210, 211, 212

Живановић Велисава Станимир, 192, 193

Живановић Веселина Војислав, 1900, 1901

Живановић Драгомир Миодраг, 770

Живановић Драгомира Будимир, 770

Живановић Драгомира Милорад, 770

Живановић Р. Драгомир, 770

Живковић Чедомира Радоје, 678

Живковић Милана Драгојло, 2256, 2263

Живковић Милана Миодраг, 1426

Живковић Петра Недељко, 1999

Живковић Љубомира Величко, 790

Живковић Љубомира Златомир, 670

Живковић Љубомира Живорад, 670

Живојиновић Милана Немања, 1302

Жижовић Милана Милорад, 931

Жугић Обрада Радмила, рођ. Ристић, 1763


 

Зекановић Марка Андрија, 253

Зекић Павла Младен, 1436

Зиндовић Мирка Петар, 773

Зрнић Радина (или Раде - пише: Радин) Драгољуб, 101, 102, 103


 

Ивановић Крстина, удова Станисављева, 663

Ивановић Лазара Радомир, 856

Ивановић Мирослава, 859

Ивановић Ранисава Лазар, 1823, 1824, 1825

Ивановић Станка Милорад, 649

Ивановић Стојана Павле, 1337

Ивковић Дара, удова Живкова, рођ. Николић, 525, 526

Ивковић Смиља, жена Станкова, рођ. Јовановић, 1410

Игић Јована Миливоје, 1764

Игић Миливоја Босиљка, 1764

Игњатовић Борка, жена Милутинова, рођ. Бошковић, 1717

Игњатовић Младена Душан, 509

Игњатовић Петра Златомир, 642

Игњатовић Вучка Вера, 113

Игњатовић Вучка Вучко, 113

Илић Драгослава Михајило, 427

Илић Илије Радмила, 1207

Илић Илије Ружица, рођ. Илић, 1775

Илић Максима Бранко, 929, 930

Илић Михајила Славка, 1920

Илић Миладина Тихомир, 1134, 1140, 1141

Илић Милорада Илија, 1207

Илић Милорада Славка, 1138, 1139

Илић Милорада Живорад, 1138, 1139

Илић Милутина Живота, 1670

Илић Надежда, 2237

Илић Никодина Миодраг, 1

Илић Радомира Томислав, 2101

Илић Витомира Благоје, 1748, 1749

Илић Живана Јован, 1112

Илић Живојина Драгутин, 799

Исаиловић Ђурђа Александар, 1990

Исаиловић Љубица, жена Живојинова, рођ. Дикановић, 1443

Исаиловић Радојице Момчило, 1581

Исаиловић Василија Стана, рођ. Симић, 1589

Исајиловић Коста, 849

Исајиловић Косте Танасије, 849

Ицић Крсте Драгутин, 1333


 

Јагодић Миливоја Милица, 2167

Јагодић Миливоја Зорка, 2106-2112

Јагодић Оливера, рођ. Поповић, 873

Јагодић Раденка Милован, 1969

Јагодић Страхиње Милан, 1127

Јагодић Страхиње Миодраг, 1127

Јагодић Страхиње Живорад, 1127

Јагодић Зорка, удова Страхињина, 1132

Јакић Александра Јордан, 589

Јакић Аврама Младен, 575, 576, 583-586

Јакић Ђурђа Драгомир, 575, 576

Јакић Мијаилов Живорад, 575, 576, 588, 589

Јакић Спасоја Чедомир, 582

Јакић Спасоја Живко, 575, 576

Јаковљевић Босиљка, 53

Јаковљевић Божидара Сретен, 1368, 1436

Јаковљевић Ивана Душан, 1447

Јаковљевић Јакова Никола, 1816

Јаковљевић Лепосава, кћи Светозарева, 1010, 1011

Јаковљевић Марија, жена Момчилова, 977

Јаковљевић Милорада Рајко, 49-51

Јаковљевић Николе Милица, 400

Јаковљевић Обрена Никола, 400

Јаковљевић Ратка Александар, 1121

Јаковљевић Смиљана, удова Драгомирова, 1798

Јаковљевић Светозара Светислав, 1721, 1722

Јаковљевић Живорада Момчило, 977

Јанчић Јелена, жена Сретенова, 1023

Јанда Војислава Славољуба, 1771

Јанковић А. Ратко, 946

Јанковић Даринка, жена Богољубова, рођ. Стефановић, 1441

Јанковић Драгојла Радојко, 1544

Јанковић Драгомира Божидар, 1813

Јанковић Душана Благоје, 1785

Јанковић Ђорђа Бранислав, 2236

Јанковић Ђорђа Миливоје, 2236

Јанковић (?- Јаковљевић) Драгомира Божидар, 1798

Јанковић Јована Душан, 1076

Јанковић Јована Душан, 1320

Јанковић Јулијана, удова Бранкова, 298, 299

Јанковић М. Драгослав, 2114

Јанковић Миладина Марјан, 1393, 1394

Јанковић Милана Драгослав, 1202

Јанковић Милана Коста, 1626

Јанковић Милића Живота, 1010, 1011

Јанковић Милована Снежана, 1077

Јанковић Милована Светлана, 1077

Јанковић Момчила Драгослав, 1582

Јанковић Николе Бранислав, 511, 512

Јанковић Николе Ђорђе, 511, 512

Јанковић Николе Миливоје, 511, 512

Јанковић Љ. Милорад, 2040, 2041

Јанковић Љубомира Даница, 1014, 1015

Јанковић Радмила, жена Пантина, рођ. Луковић, 555, 936, 937

Јанковић Смиљана, 1813

Јанушевић Миливоје, 114

Јањатовић Николе Петар, 367

Јањатовић Петра Даница, 367

Јањатовић Петра Зоран, 367

Јањевски Антонија Јефтоније, 1540

Јањевски Јефтонија Мијољка, 1540

Јањић Марка Новица, 1352, 1369, 1449, 1450,1451

Јањић Љубомира Живорад, 394

Јањић Радивоја Атанасије, 1395, 1396

Јањић Роса, жена Живорадова, 394

Јаћимовић Вићентија Миодраг, 1371

Јевремовић Николе Јован, 1768

Јевремовић Радована Јеврем, 322

Јевремовић Радована Милан, 322

Јевтић Александар, 1029

Јевтић Богољуба Михаило, 1700

Јевтић Богољуба Живко, 1958

Јевтић Богосава Јевта, 393

Јевтић Цветка Милорад, 1747

Јевтић Јелесија Тихомир, 125

Јевтић Марка Јевта, 128

Јевтић Милана Љубица, 2190

Јевтић Милица, 1747

Јевтић Надежда, жена Маринкова, 281

Јевтић Николе Боривоје, 366

Јевтић Николе Славко, 368

Јевтић Радомира Крстивоје, 848

Јевтић Рајка Михајило, 718

Јевтић Владинка, жена Косанова, рођ. Јеринић, 1408

Јевтић Вука Милан, 2190

Јевтић Живка, жена Светозарева рођ. Нешковић, 444, 445

Јевтић мал. Светлана, 161

Јездић Милева, удова Живорадова, рођ. Савић, 1770

Јездић Милорада Драган, 1539

Јездић Милорада Михајило, 1547

Јездић Милорада Милан, 1539

Јездић Милорад, 1539

Јездић Петра Душан, 2126

Јездић Сретена Милан, 1742, 2144, 2189

Јелић Десанка, удова Здравкова, 131

Јелић Душана Боривоје, 1287

Јелић Милинка, жена Добривојева, 347, 348

Јелић Радомира Драгутин, 435, 436

Јелисавчић Вера, жена Боривојева, 679

Јеличић Олга, кћи Милијанова, 392

Јеремић Александра Милица, 1851-1853

Јеремић Александра Живорад, 1851-1853

Јеремић Александра Живота, 1851-1853

Јеремић Даринка, жена Лукина, 184

Јеремић Драгосава Милијан, 970

Јеремић Душана Миливоје, 1423

Јеремић Михајила Видоје, 1553

Јеремић Превислава Милијан, 973, 974

Јеремић Радоја Милорад, 1588

Јеремић Радосава Драгомир, 970

Јеремић Велимира Светислав, 248

Јеремић Живорада Богомир, 970

Јеремић Живорада Здравко, 970

Јеремић Животе Мирослава, 1851-1853

Јеремић Животе Снежана, 1851-1853

Јеремић Светозара Слободан, 2049

Јеринић Андрије Живорад, 944

Јеринић Ђуре Светолик, 231, 232

Јеринић Миленка Миодраг, 1593

Јеринић Милоша Радивоје, 162, 163, 164

Јеринић Радивоја Живоратка, 162, 163, 164

Јеринић Светозара Милисав, 648

Јерковић Добрила, жена Миланова, рођ. Јовановић, 776

Јеросимовић Радоја Милорад, 59

Јеротић Милоша Стеван, 877

Јеротић Радмила, жена Миланова, 651

Јефтовић Будимира Милинко, 2217

Јефтовић Будимира Радојка, 2217

Јешић Душана Озрен, 1297

Јешић Душана Радован, 1297

Јешић Стеван Душан, 1297

Јованчић Светозара Радомир, 1412

Јовановић Аћима Димитрије, 895, 1613

Јовановић Аћима Никола, 895, 1612, 1613

Јовановић Андрије Бранко, 1350

Јовановић Андрије Здравко, 1350

Јовановић Божидара Катарина, 1573

Јовановић Цетка Станимир, 1284

Јовановић Чедомира Бранислав, 1351

Јовановић Чедомира Надежда, 1351

Јовановић Данка, жена Марјанова, 1088

Јовановић Десанка, кћи Борисављева, 1330

Јовановић Драгиња, удова Василијина, 439

Јовановић Драгиња, жена Илијина, 573, 574

Јовановић Катарина, удова Боривојева, рођ. Љотић, 1481

Јовановић Лазара Драгутин, 867

Јовановић Лазара Милутин, 867

Јовановић Лазара Живорад, 867

Јовановић М. Душанка, 2242

Јовановић М. Олга, 1612, 1613

Јовановић М. Славко, 2242

Јовановић Марија, удова Томина, 1023

Јовановић Маринка Томислав, 1827

Јовановић Михајила Ђорђе, 772

Јовановић Михајило, 895

Јовановић Милана Марјан, 1088

Јовановић Милка Милан, 1136

Јовановић Милорад, 391

Јовановић Милорада Петар, 648

Јовановић Пауна Марко, 1984

Јовановић Павла Душан, 1689

Јовановић Павла Милан, 1629

Јовановић Ранисава Тома, 1720

Јовановић Смиља, 391

Јовановић Станоја Радован, 1916

Јовановић Стевана Мирослав, 842

Јовановић Стевана Војислав, 842

Јовановић Тихомира Драгомир, 301

Јовановић Томе (Тоше) Видоје, 129, 132

Јовановић Велимира мал. Милорад, 58

Јовановића Живорада Драгојло, 238

Јовичић Крстина, удова Јаковљева, рођ. Чегаревић 1640

Јовић Петра Александар, 1850

Јовић Живојина Паун, 1989

Јовковић Петра Велисав, 1546

Јојић Загорка, жена Славкова, рођ. Стојановић, 1732

Јокановић Николе Радомир, 577, 578, 579, 580

Јокић Бранислава Косара, 979

Јокић Младена Бошко, 2071

Јокић Наталија, удова Бранислављева, 979

Јоксимовић Радише Десанка, 1803

Јоксимовић Радише Милка, 1803

Јосиповић Анка, 1944

Јосиповић В. Светислав, 2076

Јосиповић Видоје, 2140


 

Калабић Стајка, 172

Каљевић Драгојла Слободан, 2251

Каљевић Драгојла Зоран, 2251

Каљевић Михаила Радмила, 2251

Каљевић Љубомира Милорад, 1203

Кандић Момчило, 1680

Капетановић Адама Крстивоје, 300

Капетановић Драгиња, жена Чедомирова, 1215, 1216

Карајанковић Василија Спиридон, 1113

Карајевић Бего, 1998

Карајевић Богољуб, 1998

Карајевић Бранислав, 1998

Карајевић Ратко, 1998

Карајевић Живорад, 1998

Караматић Даница, 689

Караматић Слободанка 689

Каран Милована Иван, 2050

Карапанџић Драгутина Милисав, 1282, 1283

Карапанџић Иванка, ж. Милисављева, рођ. Гавриловић, 1282, 1283

Караџић Стојана Милоје, 1992

Карић Драгољуба Косара, 775

Карић Косара, жена Драгољубова, рођ. Челиковић, 1537

Карић Љ. Милош, 2243

Карна Ружа, удова Лазина, 76

Катић Милена, 975

Катић Наталија, 975

Катић Селимир, 975

Катић Стевана Александар, 289

Катић Саве Стојадин, 1104, 1105

Качаревић Павла Раденко, 165

Кашиковић Јелка, жена Маркова, 467

Кашиковић Василија, жена Костина, 467

Кнежевић Јована Душан, 2103

Кнежевић Михајла Радомир, 1911

Кнежевић Радомира Живорад, 1759

Кнежевић Саве Милорад, 1623

Ковачевић Андрије Марко, 1186

Ковачевић Борисава Богољуб, 63

Ковачевић Милана Василије, 1625

Ковачевић Милутина Милош, 2001

Ковачевић Петра Драгутин, 362

Ковачевић Раденка, жена Богољубова, 505

Ковачевић Радомира Богосав, 653

Ковачевић Рајка Миломир, 49-51

Ковачевић Станимира Живојин, 1097

Ковачевић Станоја Живојин, 920

Ковачевић Војислава Сава, 1911

Којић Богосава Гојко, 1760

Којић Јеротија Радичко, 170

Којић Марка Живан, 1941, 1943, 1945-1947

Којић Младена Андрија, 123

Којић Радмила, 1895

Коларевић Јакова Душан, 503

Коларевић Милош, 287

Коло српских сестара, 1209

Констадиновић Алије Спасоје, 1661

Константиновић Славка, жена Александрова, 687

Коплајић Персида, удова Михаилова, 1050

Кораћ Ђорђа Љубиша, 1681, 1682, 1683

Кораћ Милоша Љубомир, 1096

Кораћ Љубомира Милан, 1082

Кораћ Љубомира Милош, 1078, 1079

Костић Јелена, жена Божина, 398

Костић Косте Стојан, 88

Костић Милоша Будимир, 1456

Костић Милоша Љубомир, 1456

Костић Милоша Владимир, 1456

Костић Надежда, жена Јованова, 214

Костић Наталија, жена Милорадова, рођ. Костић, 761, 762

Костић Никола,1316

КостићТодора Јован, 137 (недостају бројеви у решењу од 138-157)

Костуровић Животе Добривоје, 1299

Костуровић Животе Оливера, 1299

Костуровић Животе Радмила, 1299

Котарац Милорада Драгомир, 1849

Котарац Стевана Божидар, 251, 252

Коцић Антонија, рођ. Гешицка, 1319

Коцић Димитрија Светомир, 1319

Кремић Наталија, рођ. Јелић, 904

Крсмановић Милана Крста, 2218

Крстајић Перише Секула, 443

Крстић А. Олга, 2247

Крстић Андрије Милоје, 1604

Крстић Димитрија Павле, 1110

Крстић Катарина, жена Радмилова, рођ. Станимировић, 1234

Крстић Косте Ранко, 1660

Крстић Макевије Спасоје, 1187

Крстић Маринка Чедомир, 1628, 1629, 1630

Крстић Маринка Јоца, 1628, 1629, 1630

Крстић Маринка Никола, 1628, 1629, 1630

Крстић Милорада Обрад, 1249

Крстић Обрена Милорад, 1888

Крстић Павла Драган, 738, 739

Крстић Павла Никола, 738, 739

Крстић Радмила, жена Обрадова, 1249

Крстивојевић Љубомира Драгиша, 1807

Крунић Александра Момчило, 641

Крунић Б. Велисав, 2094

Крунић Иван, 360

Крунић Љубисава Милица, рођ. Петровић, 1848

Крунић Владимира Момчило, 981

Крупниковић Живка Богољуб, 124

Крњез Милева, жена Трипина, 1008

Курлагић Јована Милутин, 62

Кутлашић Нада, удова Владимирова, рођ. Симић, 496

Кузмановић Споменка, 2202, 2203, 2206


 

Лазаревић Драгана Ђорђе, 244

Лазаревић Јеврем, 929

Лазаревић Катарина, 728, 729

Лазаревић Луке Владимир, 1467,1468

Лазаревић Милосава Богољуб, 188

Лазаревић Миодрага Војислав, 2113

Лазаревић Наталија, жена Стојанова, рођ. Вуковић, 1826

Лазаревић Ненада Александар, 1576

Лазаревић Ненада Сретен, 1639

Лазаревић Славољуб, 946

Лазаревић Срећка Милорад, 243

Лазаревић Станоја кћи Станојка, 506, 507

Лазаревић Вера, 946

Лазаревић Живана Стојан, 1826

Лазић Андрије Драгослав, 1530

Лазић Ивана Миленија, 2261

Лазић Јована Јованка, 1086

Лазић Лазара Милан, 21-22

Лазић Луке Мирослав, 1492, 1496, 1497

Лазић Манојла Драган, 1087

Лазић Милан, 1348

Лазић Милана Богољуб, 1009

Лазић Милеса, жена Александрова, 1404

Лазић Милоја Радован, 1085

Лазић Неранџа, удова Миланова, 1009

Лазић Радована Живорад, 1208

Лазић Рајка Александар, 1404

Лазић Владимира Василије, 655, 656

Лазић Златомира Живко, 1531

Лазић Живорада Александар, 83

Лаушевић Страхиње Александар, 948, 949

Лекић Радојице Марко, 1313

Леонтијевић Живорада Светислав, 676

Лепојевић Ангелина, жена Милисављева, 176

Лечић Вукашина Милорад, 1291

Лишанић Даринка, удова Душанова, 1800

Лишанић Душана Димитрије, 1800

Лишанић Душана Милија, 1800

Лишанић Душана Милорад, 1800

Ломић Ангелина, жена Александрова, рођ. Жиловић, 759

Лончаревић Мара, рођ. Басар, 1236, 1237

Лончаревић Петра Радивоје, 1726

Лончаревић Радивоја Павле, 1740

Лукић Божидара Живодарка, рођ. Ћесаревић, 1792

Лукић Гаврила Божидар, 1344

Лукић Илије Гвозден, 990

Лукић Вера, рођ. Јањић, 1370

Лукић Војислава Милорад, 1495

Луковић Боривоја Катарина, 2137

Луковић Боривоја Катарина, 2172, 2173, 2188

Луковић Драга, удова, 1668, 1669

Луковић Ђорђа (Ђурђа) Боривоје, 1460, 1462, 1665, 1666, 1668, 1669, 2120, 2121

Луковић Ђорђа Божидар, 1460, 1462, 1667-1669

Луковић Ђорђа Милан, 1460, 1462, 1668, 1669

Луковић Ђорђа Владимир, 1460, 1462,1466, 1469, 1470, 1668, 1669

Луковић Мара, жена Огњенова, рођ. Страхињић, 1269

Луковић Нада, 859

Луковић Симеуна Драга, 1460, 1462

Лучић Љубисава Дикан, 1437

Лучић Љубисава Момир, 1366

Лучић Слободанка, жена Дамљанова, 727


 

Максић Чедомира Живојин, 402

Максић Чедомира Живојин, 413

Максић Витомира Божа, 1957

Максимовић Милорада Десимир, 1049

Мандић Михајила Александар, 650

Мандић Милорада Станоје, 1122

Мандић Митра Ранко, 2200, 2201

Мандић Петра Новак, 2083-2090

Мандић Стевана Петар, 2091, 2092, 2096-2099

Манојловић Алимпија Милован, 1934

Манојловић Манојла Драгутин, 1899

Манојловић Војислава Миодраг, 255

Марцваи Драга, 1583

Маричић Ђурђа Сава, 77

Маричић Гроздан, 1281

Марић Божидара Михајило, 497

Марић Бранка Милорад, 1988

Марић Милована Александар, 2276

Марић Николе Момир, 985

Марић Павле, 1897

Марић Петра Раденко, 389, 390

Марић Радосава Милун, 1411

Марић Веселина Михаило, 1685

Марић Вука, 2204

Маријановић Катарина, жена Светислављева, 54

Маријановић Маријана Ружа, 351, 352

Маријановић Михајила Божидар, 765

Маријановић Наталија, жена Божидарова, 765

Маринковић Даринка, жена Михајилова, рођ. Игњатовић, 109

Маринковић Јованка, жена Миланова, 430, 431

Маринковић Катарина, 351, 352

Маринковић Мара, жена Светислављева, рођ. Лончаревић, 48

Маринковић Марка Маринко, 1367

Маринковић Миленка Андрија, 907, 908

Маринковић Тодора Михајило, 109

Маринковић В. Драгомир, 2130

Маринковић Зорка, жена Милошева, рођ. Гледић, 1255

Марјановић Алексија Стеван, 1636

Марјановић Ђорђа Иван, 2155

Марјановић Ивка Тихомир, 1479

Марјановић Јеврема Никола, 1377, 1378

Марјановић Маринка Борисав, 1814

Марјановић Радована Раденко, 1200, 1201

Маркијевић Ивана Владимир, 1647, 1648

Марковић Александар, 1114

Марковић Б. Златија, 1892, 2062

Марковић Д. Радисав, 2040, 2041

Марковић Драгица, жена Милорадова, 1182

Марковић Драгутина Миломир, 850

Марковић Илинка, 2282

Марковић Јелесија Велимир, 1279, 2219, 2222

Марковић Јелисавета, жена Миодрагова, рођ. Дудић, 1429

Марковић Јована Миломир, 82

Марковић Јована Милорад, 1182

Марковић Леонтија Станислав, 988

Марковић Лепосава, жена Андријина, 35-36

Марковић М. Радован, 951

Марковић Маринка Милан, 517-521

Марковић Марка Никола, 1382

Марковић Михајила Јелена, 1924

Марковић Михајила Радомир, 1924,

Марковић Михајла Станислав, 1924

Марковић Милана Цвета, 1012

Марковић Милана Крстивоје, 1419

Марковић Милана Семеон, 1012

Марковић Миливоје, 1724

Марковић Милорада Љубиша, 1465, 1550

Марковић Милосава Слободан, 2150, 2151

Марковић Милутина Александар, 568

Марковић Мирослава Бранислав, 1419

Марковић Н. Миодраг, 531

Марковић Н. Живорад, 531

Марковић Надежда, рођ. Курлагић, 62

Марковић Николе Милан, 1718

Марковић Николе Љубица, 1305,1306, 1308

Марковић Петка Цветко, 1773

Марковић Петра Јелена, 1058, 1059

Марковић Радисава Велимир, 396

Марковић Радоја Марко, 1952

Марковић Радована Живота, 934

Марковић Ранка Милорад, 817

Марковић Саве Младен, 284

Марковић Слободана Милисав, 2148, 2149

Марковић Слободана Вера, 2148, 2149

Марковић Сретена Илија, 1432, 1435

Марковић Сретена Марко, 1432, 1435

Марковић Станоја Момир, 1699

Марковић Светозара Станко, 1873, 1879

Марковић Вилотија Милорад, 940

Марковић Влајка Гаврило, 659

Марковић Војина Милорад, 816

Марковић Војислава Младен, 1966

Марковић Здравка Живорад, 403

Марковић Златомира Андрија, 34-36

Марковић Зорка, жена Александрова, рођ. Милутиновић, 568, 760

Марковић Ж. Слободан, 1927, 1933, 1936-1938

Марковић Ж. Живан, 1927, 1933, 1936-1938

Марковић Живана, удова Милошева, 534, 535, 536

Марковић Живка, жена Милојева, 534, 535, 536

Марошевић Милана Милорад, 1294

Машковић Милана Филип, 1631

Матејић Милена, рођ. Спасојевић, 1331

Матић Александар, 1510, 1522

Матић Милована Момчило, 769

Матић Данила Чедомир, 1455

Матић Драгојла Светозар, 1743-1746, 2100, 2105

Матић Јеротија Милорад, 1199

Матић М. Радоје, 972

Матић Марија, жена Александрова, 1510, 1522

Матић Маринка Милан, 1247

Матић Мила, удова Михаилова, 1169

Матић Милована Момчило, 1246

Матић Николе Нинко, 836

Матић Николе Деспот, 1707

Матић Пантелије Гвозден, 640

Матић Павла Момир, 1170, 1767

Матић Петронија Богољуб, 264

Матић Радивоја Миленко, 321

Матић Рафајла Катарина, 971

Матић Светислав, 1244

Матић Светомир, 106

Матић Владимира Бранислав, 1067, 1068, 1069

Матић Влајка Недељко, 1554

Матић Живка Михајило, 1551