СУМАРНИ ИНВЕНТАР

Народни одбор општине Радљево Радљево
(1944 1957), 1945 1957.

 

1

НОО Радљево

1955 1956

књига

 

Записник седница НОО

 

2

 

1955 1957

књига

 

Записник седница Привредног савета и Савета за привреду и финансије

 

3

 

1956 1957

књига

 

Записник седница НОО и комисије за избор и именовања

 

4

 

1957

књига

 

Записници седница НОО

 

5

 

1956

књига

1 - 1372

Деловодни протокол

 

6

 

1956

књига

1373 - 2759

Деловодни протокол

 

7

 

1956 1957

књига

1956. г. 2760 4702, 1957. г.1 - 901

Деловодни протокол

 

8

 

1957

књига

902 - 3659

Деловодни протокол

 

9

 

1947

књига

 

Дневник касе МНО Радљево

 

10

 

1955 1956

књига

 

Дневник наплате пореза од занатлија и осталих занимања

 

11

 

1945 1957

књига

 

Регистар занатских радњи МНО Радљево

 

12

 

1953 1956

књига

 

Регистар ученика у привреди

 

13

 

1955 1957

књига

 

Партијалник о евиденцији пословања готовим новцем лица под старатељством

 

14

 

1956

књига

 

Старатељска књига

 

15

 

1945 1956

кутија

 

-          Записници са сеница НОО Радљево за 1955.

-          Поверљиви списи (1955 1956): извештаји о броју венчаних, рођени и имрлих од 1911. до 1935. и 1940 до 1946.

-          Списи из 1945. карактеристике, записник о саслушању.

-          Списи из 1946. Записник расправе аграрних интересената, одлуке аграрних реформи

-          Списи из 1948. Списак пореских обвезника

-          Списи из 1949. Дозволе за отварање радњи: ковачке Николић М. коларске Миладиновић М. браварске Крстић М. бројно стање одборника МНО

-          Списи из 1950. Дозволе за отварање столарске радње наиме: Јаанковић Н. и Грујичић М.

-          Списи из 1951. Дозволе за отварање радње: ковачке Николић Н. дозвола за рад столара: Миловановић Д. и Грујичић М.

-          Списи из 1952. Записници са саслушања у вези арондације, дозволе за рад: столару Поповић М. опанчару Јеремић Д. решење о упису у регистар: Кузмановић С. ковач, Јанковић И. опанчар и Јовановић Ж. колар.

-          Списи из 1953. Одобрење за еад Миличић В. кројач, Ђорђевић В. абаџија, дозвола и упис у регистар.

-          Списи из 1954. Годишњи извештај о стању грађевинарства у 1953. списак сталних социјалних помоћи.

-          Списи из 1955. Списак дефектне деце, извештај о раду НОО Радљево, приходи од становништва, порез од свештеника,решење о експропријацијиЈездимировић Љ. списак личних инвалида, спајање Земљорадничке задруге и Сељчке радне задруге у Каленићу, извештаји о раду и успеху школе на територији НОО за школску 1955-1956. одобрење за рад и решење за упис у регистар кројача Милутиновић М.

-          Списи из 1956. Одобрење за рад и решење о престанку рада Марић С. зидар, Поповић М. столар, одобрење приватне радње Тешић Н. зидар и решење о одјави радње, извештај о раду и успеху основних школа у ѕноо, подаци о мајсторима, ковачима, радионицама, коњушницама и стању воде на територији одбора, подаци о размештају просветних радника, ратни распоред војних заробљеника, регистрација Зем. задруге у Радљеву, извештај ошколским кухињама, адресар прихватилишта дечјих домова, саветовалишта специјалних установа (бр. предмета 2394), извештаји за матично подручје, Чучковић Крста лекар, евиденција непокретне имовине НОО Радљево, преглед пораста производње по гранама, арондација земљишта села Каленић,обрачун пореза за занатлије, дозвола и решење Станковић М. посластичар, Кузмановић С. ковач, Списак привредних организација НОО Радљево (бр. пред. 3326), решење о гарђевинској дозволи за пословну зграду, извештај о јавним путевима.

Списак власника казана у 1950. години

16

 

1946 1957

кутија

19 - 4521

Списи из 1957. Регистрација радње и решење о престанку са радом Бајић Д. кожувар, списак занатлија у НОО, одобрење за рад и решење о престанку са радом обућара Зеленовић В. Гајић А. Цекић Т. решење о спајању Пољопривредног добра и Зем. задруге у Каленићу. анализа Савета за школство, подаци о погинулим женама у рату, експропријација земљиштљ од приватних власника за подизање Циглане, решење о регистрацији Пекаре Зем. задруге, решење о оснивању матичне основне школе и постављење управника (пр. бр. 2703, 2700), одобрење за рад и решење о регистрацији Цекић Т. содаџија, дозвола за рад Јеремић Д.

Списи без дел. броја: 1953. Записник о прегледу рада НОО. 1955. Списак занатлија и осталих који се баве привредом, дозволе за рад и решења о упису у регистар. 1956. Изјаве у вези трампе земље са задругом. Уговори о куповини и продаји непокретности имања за 1955 1957, уговори о трампи непокретности, статистички извештаји за 1953, 1955- 1956, персонална документа, платни спискови за НОО Радљево, 1950, 1952, 1955, 1956. за основне школе; 1950, 1956- 1957, посебне пореске пријаве из 1946. финансијска документа из; 1946, 1949, 1950, 1952 1956.