СУМАРНИ ИНВЕНТАР

Народни одбор општине Боговађа Прњавор
(1944 1955), 1945 1955.

 

1

НОО Боговађа - Прњавор

1951 1955

књига

 

Књига записника седница Пленума и зборова бирача МНО и НОО Боговађа - Прњавор

 

2

 

1951 1952

свеска

1 16; 1 - 111

Строго поверљиви деловодни протокол МНО Прњавор

 

3

 

1950 1952

свеска

11 26; 112 - 147

Строго поверљиви деловодни протокол МНО Прњавор и Доњи Лајковац

 

4

 

1951

свеска

1 - 79

Поверљиви деловодни протокол МНО Прњавор

 

5

 

1952 1953

свеска

1 68;

1 - 21

Поверљиви деловодни протокол МНО Прњавор

 

6

 

1948

књига

1 - 800

Деловодник МНО Прњавор

 

7

 

1948 1951

књига

1 540; 548 813;

1109 - 1283

Деловодни протокол МНО Прњавор

 

8

 

1951 1952

свеска

1 540; 548 813;

1109 1283 и 1 - 3

Деловодни протокол МНО Прњ13авор

три свеске у 1951 години

9

 

1952

свеска

1 1372; 13 73 - 1497

Деловодни протокол МНО Прњавор

две свеске

10

 

1953

свеска

1 413; 428 679; 708 - 1142

Деловодни протокол

 

11

 

1953 1954

књига

1143 1485; 1 - 1063

Деловодни протокол

 

12

 

1951 1952

свеска

1 56;

1 - 29

Деловодни протокол ПАЗ-а МНО Прњавор

 

13

 

1945 1954

кутија

 

НОО Боговађа Прњавор: Поверљива акта: 1948 1954; Наредбе и вези регрутних и других војних питања евиденције; Извештаји; Планови производње; Планови откупа житарица, меса вуне; Обавештење; Позиви војних обвезника; Упутства; ПАЗ табеларни преглед. Остала акта: 1945. год. Партијалник прихода МНО Боговађа од 7 до 8 месеца. 1946. Записници, одлуке, жалбе, спискови, буџет партијалник прихода и расхода. Жалба МНО Прњавор Аграрни суд Ваљево, у вези поделе земље аграрним интересентима а у вези експроприсаног имања Манастира Боговађа (7. 04. 1946) 1947. год: Записник о скалпању грађанског брака у МНО Прањавор. 1948. год: Записници о склапању брака, расписи, наредбе, упутства, извештаји, откупи, обвештења, план воћарске производње, уредба. 1949. год. Записник о склапању грађанског брака. 1950. год. Записник о склапању брака, распис, упутство, решење, ревизија. 1951. год. Записник о склапању брака, расписи, саопштења, решења. 1952. год. Одржавање семинара са командиром одељења и члановим ПАЗ а, увођење књиге регистра за попис заселака, махала, усамљених кућа, потеса са неушореним типом насеља, регистар кућних бројева за сва басељена места, ликвидација коза (дел. бр. 1217), јесење логоровање ПАЗ а. 1953. год: Записници, расписи, извештаји, наредбе, одлуке, упутства, обавештења, решења, кадровска помоћ, саопштење о обавезном цепљењу паса, организовање пописа становништва (бр. 132), логоровање, кредити, награде, прекршаји, план аконтације, пореза на доходак од пољопривредних домаћинстава за 4 тромесечје 1953. Списак пољопривредних домаћинстава НОО Боговађа Прњавор за 4 квартал 1953 (дел. бр. 1135)

Записник о процени целокупне имовине задруге Милована Белића из Прњавора (д. бр. 231); Распис о вођењу матичних књига (д. бр. 22); у вези бављења пољ.-занатском делатношћу (д. бр. 325); у вези поправке путева (1046); Извештај Сеизм. завода о земљотресу 11. 11. 1953 (1392); Наредба о сузбијању епидемије сифилиса (141); и у вези појаве беснила (267); Упутство Хигијенског завода о лечењу деце оболеле од микозе (1144): Обавештења о: донетој одлуци НОС Љиг о оснивању Пољ. предузећа на земљишту које је узето у Земљишни фонд (1230) и старешина манастира Боговађа о преправкама у конаку од стране станара (1438); Појаве: паса луталица који кољу овце и свиње (1315) и заразне болести црни пришт (722)

рапон год. пов. арх. грађе 1948 1952. година.

-реферат бр. 402 МНО Боговађа, срез Колубарски: о правном и фактичком стању поседа Манастира у смислу прописа чл. 16, Закона о Агр. реф. Манастиру се оставља 10 ха, пошто није проглашен историјски занчајаним, заједнички посед Манастира у обрадивој површини и шуми износи: 533 ха 81 ари 11м2

-Распис СНО Љиг- Инспекција рада: тражи се 100 мушки радника 18- 40 год. за Крушик (дел. бр. 520)

-Распис НОС Љиг о формирању комисије за извоз и откуп

-решење о исељењу станара из конака манасира Боговађа због адаптације за птребе музејске поставке (дел. бр.903)

14

 

1954 1955

кутијс

 

1954. год. Записници, расписи. извештаји, наредбе, одлуке, упутство, обавештења, порези: Распис Државног секретара за послове народне привреде НРС. Евиденција пољопривредног земљишта Фонда општенародне имовине (дел. бр. 1226);

Распис у вези пописа стоке статистика- ревизија контролних спискова (дел. бр. 1247); Извештај у вези пошумљавања (дел. бр. 136) и о јесењој и пролећној сетви (687); Извештај о исплаћеној социјалној помоћи и функционалним расходима за 8 и 9 месец (1379); Наредбе; у вези прегледа завршног рачуна, књига и документа одбора и школа (148), о спречавању кокошије куге (379), о вакцинацији БСЖ (1070), у вези чишћења губара (1370); Одлуке; НОС Љиг о уништавању коза на територији среза у року од три дана (222), НОО Боговађа да се деци палих бораца и жртвама фашистичког терора организује летовање на мору

Упутства; за предузимање мера разреза на доходак пољопривредних домаћинстава за 1953. (134), о забрани бесправног рада у занатству и издавање дозвола за отварање занатских радњи (194), за арондацију земљишта (812), о подношењу тромесечних статистичких извештаја (1184);

Обавештења: о забрани продаје алкохолних пића точењем на мало од стране произвођача и других приватних лица на пијацама, вашарима и кућама и подрумима, казна од 500 до 50.000 динара (196), о додели 1500 кгр. брашна НОО Боговађи (259), о пуштању дивљачи од стране ловачке организације (509),Онколошког института у Београду о појави и лечењу рака (1117), о попису слепих лица за учлањење у Удружење слепих (1297). Порези; за прво тромесечје 1954. од пољопривредних домаћинстава (97 и 101), експроприсаних катастарских парцела на територији НОО Боговађа (1866); Подаци; о стању домаћинстава којима је посед под ударом реформе о земљишном фонду (133), о неписменима уз приложени списак житеља Боговађе од 1929 до 1939 годишта: четири разреда основне школе, непотпуна основна школа, завршен течај и списак неписмених и омладинаца који су завршили здравствени течај; слушаоци из Доњег Лајковца и Прњавора (1353), Опомене; у вези доставе овереног другог примерка матичних књига за 1953. рок за доставу 15 јануар (220), за наплату пореза и осталих буџетских прихода НОО Боговађа дуг пореза 130.200 (377), Вашар у Дивцима; проглашен за 27 септембар (961), Заклетва: текст заклетве за извршиоце наплате пореза (242), Информација; опоравилиште у Боговађи за омладину од 14 до 16 година старости (580), Трасирање аутостраде Београд Солун (594),

Дозвола за отварање занатске радње (665), Саопштење; о обавезној туберкулизацији стоке, прилог списка домаћинстава (906), Домаћинска школа у Љигу: једногодишња да се попуни број ученика из Боговађе. Кандидати су обавезб+ни да понесу с собом: 1. сламарицу и од намирница месечно: пшеничног брашна 20 кгр. масти 2 кгр. једну кокошку, килограм кајмака, 2 кгр сира, 15 комада јаја, 10 кгр. кромпира, 25 кгр. купуса, 25 кгр. воћа, по 9 кгр. црног и белог лука, 1 кг. пасуља, 15 кг. сувих шљива и 5 кг ораха (908). Социјалне помоћи, спорови.

1955. година: Распис, извештаји; НОС Љиг Секретаријат за опште послове управе и буџет исправка бирачких спискова (130) Распис НОС Љиг у вези броја неписмнеих старости до 25 година страости (212), распис Извршног већа НРС у вези представки и жалби које се упућују Савезној скупштини (414), Извештаји; Завода за статистику; попис стоке 15. 01. 1955 НОО Боговађа (104), изабрана комисија НОО Боговађа о подношењу извештаја за процену засејаних површина пролећне сетве, према стању на дан 31. 05. 1955. (681),

Одлуке: о просецању пута кроз приватна имања а у вези изградње опоравилишта у Боговађи (239), о накнади просветним радницима у огреву (296), Савета за просвету и културу у вези рада Домаћинске школе (302), Упутства: о расформирању Центра за предвојничку обуку у Боговађи (165), за рад предвојничке обуке- логоровање 7 дана у Угриновцима (756), у вези анкете пописа свих бораца НОР село НОО Боговађа (632), о сређивању административног пословања и припрема за почетак рада нових срезова и општина (885), у вези поступка предаје послова претходне службе новим општинским службама (1050); Обавештења: грађанима на подручју НОС Љиг о великој акцији чишћења губара (467), о зборовима бирача који ће се одржати у Прњавору 15. 05. 1955 и у Доњем Лајковцу у вези новог Закона о подели на срезове и формирање нових општина (630), власницима приплодних грла да приведу своја грла на преглед 2. 07. 1955. село Латковић приложен списак власника грла (862), о престанку закупнине манастирског подрума војној пошти (240), о цепљењу паса на територији НОС Љиг за Боговађу 21. 03. 1955. (387), Информација о преносу аката за послове државне управе и буџет 27. 04. 1955. објављен је Закон допуна Основног закона о браку, дужност је НОО да се придржава овог закона (684), решење о додели стана у згради манастира Боговађа (149), Подаци прикупљени о деци палих бораца (500) Попис слепих на територији Боговађе (Решевски Иван из Д. Лајковца и Мијатовић Милева) (228), Одговор; Сеизмолошки завод Београд да се земљотрес који се догодио 28. 06. 1955. није осетио на овом подручју (878), Списак васпитача и другог особља у летовалишту Боговађа (828), деце на територији општине Боговађа за вакцинацију (914), занатлија на територији НОО Боговађа, лица која су пријавила сечу дрва (1955/56), Вакцинација стоке против црног пришта, Евиденција омладинаца обвезника предвојничке обуке рођених 1936 1938 године (999).