СУМАРНИ ИНВЕНТАР

Народни одбор општине Пепељевац Пепељевац
(1944 1955), 1946 - 1955.

 

Ред. број

Назив фонда

Године

Инв. јед.

бр. лист.

Сумарна садржина

Примедба

1

НОО Пепељевац

1946 1951

књига

 

Књига записника седница МНО

 

2

 

1946

књига

1 - 1964

Деловодни протокол МНО 3 свеске

 

3

 

1946

књига

1 -57

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

4

 

1947

књига

1 - 2073

Деловодни протокол МНО 6 свесака

 

5

 

1947 1948

књига

1947. г. 1 81; 1948. г. 1 - 169

Поверљиви деловодни протокол МНО

 

6

 

1950

књига

1 - 1000

Деловодни протокол МНО

 

7

 

1950

књига

1001 - 2000

Деловодни протокол МНО

 

8

 

1950

књига

2001 - 2213

Деловодни протокол МНО

 

9

 

1950 1955

књига

1950. г. 1 288; 1951. г. 1 139; 1952. г. 1 94; 1953. г. 1 64; 1954. г. 1 26; 1955. г. 1 - 25

Поверљиви деловодни протокол МНО и НОО

 

10

 

1951

књига

1 - 1688

Деловодни протокол МНО 2 свеске:

1 свеска од бр. 1 672; 2 свеска 673 679, недостаје од бр. 673 до 679.

 

11

 

1952

књига

1 - 1587

Деловодни протокол МНО и НОО 6 свесака

 

 

12

 

1953

књига

1 - 610

Деловодни протокол НОО

 

13

 

1954

књига

1 - 1747

Деловодни протокол

 

14

 

1955

књига

1 - 1244

Деловодни протокол

предат у месну канцеларију 1 09. 1955.

15

 

1946 1947

књига

 

Деловодник наплате пореза МНО

 

16

 

1947 1949

књига

 

Дневник примања и изадавања МНО

 

17

 

1946 1948

кутија

 

Записници седница МНО, расписи, упутства, наредбе, обавештења СНО Љиг и Мионица, Војног отсека, Претседништва, Извршног одбора, отсека за привреду, пољопривреду, трговину и снабдевање, шумарство и унутрашње послове, списак инвалида НОР, записници пописа заоставштине, откупи, планови вршидбе, решења о постављењу и отказу (1948), експропријација, социјалне помоћи.

Списак лица која су добровољно отшла у НОВ 1941. дел. бр. 373/ 946;

Извештај о сељчким домовима са отвореним огњиштем (дел. бр. 1412/ 946

18

 

1948 1951

кутија

 

Поверљиви списис СНО Љиг, наредбе и обавештења Повереништава за: пољопривреду, трговину и снабдевање, рада, државних набавки, Извршног одбора, отсека; војног, за привреду, шумарство, финансије, позиви регрута, планови откупа, сеча шума, извештаји.

 

19

 

1949 1955

кутија

 

Упутства, расписи, наредбе СНО Љиг и Лазаревац, Војни отсек, повереништва: трговине и снабдевања, пољопривреде, унутрашњих послова, народног здравља и социјалног старања,финансија, савета за привреду и комуналне послове. Распис о збрињавању старих, списак деце палих бораца, решење о постављењу (1955), експропријација, ликвидација домаћих коза, палнови откупа, извештаји.

 

20

 

1946 1955

кутија

 

Платни спискови: 1948 1955; буџет: 1947, 1948, 1950, завршни рачун: 1946.