СУМАРНИ ИНВЕНТАР

Народни одбор општине Доња Топлица Доњи Мушић
(1944 1955), 1945 - 1955.

 

Ред. број

Назив фонда

Године

Инв. јед.

бр. лист.

Сумарна садржина

Примедба

1

НОО Д. Топлица Д. Мушић

1947 - 1950

књига

 

Књига одлука МНО

 

2

 

1951 - 1955

књига

 

Записници седница МНО

 

3

 

1952 - 1953

књига

816 2651;

1 - 121

Деловодни протокол НОО

 

4

 

1954 - 1955

књига

1 2364; 1 - 533

Деловодни протокол НОО

 

5

 

1955

књига

534 - 1476

Деловодни протокол

 

6

 

1951 - 1952

књига

 

Књига прихода и расхода

 

7

 

1954

књига

 

Партијалник прихода

 

8

 

1954

књига

 

Дневник примања и издавања

 

9

 

1952 1955

књига

 

Дневник наплате месног самодоприноса

 

10

 

1945 1955

кутија

 

Списи: 1945. г. Расписи, упутства од министарстава, 1946. г. Наредбе од Министарства. 1947. г. Сточни пасоши. 1952 1953: Пољопривредни земљишни фонд. 1954. г. Списак омладине за предвојничку обуку, списак занатлија, извештај о броју сиромашне деце, упутства, курсеви омладине. 1955.г. Расписи, увођење самодоприноса, упутства, уверења, списак власника воденица, извештаји о отсељеним и пензионисаним лицима.

 

11

 

1945 1955

кутија

 

Записници седница НОО (1945 1954), записници Збора бирача за 1954 1955. иѕвештаји о раду НОО за 1953 1954. Правилник за 1946. Персонална документа, статистички подаци за 1949 1955. Финансијска документа (буџети, завршни рачуни и др.) за 1945 1953. Платни спискови за 1950 1955, з а 1 12 месеца.