А.1.2-4.2. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КОЛУБАРСКОГ МИОНИЦА
(1837-1944)

СУМАРНИ ИНВЕНТАР
1887-1940.

 

Ред. бр.

Назив

надлештва или установе

Година

Назив инв. јед.

Бројеви

од до

Сумарна садржина

Примедба

1.

А.1.2-4.2.

Начелство среза колубарског Мионица

 

 

1887-1940.

 

 

Кутија

 

 

 

I тематска целина

ОПШТА и ФИНАНСИЈСКА АРХИВА

 

1887. година

предмети од 1 до 3

1. Уверење Суда општине брежђанске једном домаћину да је подобан да управља задружним домаћинством.

2. Наредба среског начелника Суду општине брежђанске у вези одржавања хигијене.

3. Потерница за Јованом Марковићем.

 

1890. година

предмети од 1 до 13

1. Обавештење судовима општина о канцеларијском пословању 18. април 1890.

2. Правила и упутства о рачуноводству.

3. Опомена судовима општина да се придржавају Закона о монополу дувана.

4. Наређење судовима општина да пошаљу војне обвезнике II позива на војну вежбу.

5. Организовање помоћи домаћинствима чије су старешине на војној вежби око прикупљања летине.

6. Обавештење да је варош Ваљево додељена срезу Подгорском 20. јул 1890.

7. Захтев судовима општина да евидентирају војне обвезнике 20-50 година старости.

8. Наређење судовима општина да се испитају разлози неодазивања неких војних обвезника 5. новембар 1890.

9. Облигације.

10. Молба Среском начелству да убрза извршење пресуде Суда осечанског (спор Радована Томића и Димитрија Томића око ограде).

11. Распис Среског начелства судовима општина упутство о уписивању становника и домаћинстава 26. децембар 1890.

12. Распис судовима општина

13. Саопштење Закона о административним таксама Србије (Саопштење наређење Министарства грађевине), 6. јун 1890.

 

1891. година

предмети од 1 до 6

1. Молба пандура Милана Лучића из Толића, упућена Начелству среза колубарског да му општина брежђанска плати службу.

2. Молба упућена Првостепеном ваљевском суду да у архиви пронађе кривицу циганина Станка Јовановића

3. Реверс на тражени судски позив.

4. Наредба судовима општина да прикупе сталне адресе војних обвезника који су траженици.

5. Обавештење судовима општина о новим сточним пасошима

6. Привођење и саслушање Милана Петковића у Планиници.

 

1893. година

предмети од 1 до 20

1. Позив председнику Суда општине Планиница да пренесе извештај о утрошеном новцу за војну вежбу.

2. Потерница за Урошем Вуковићем и Милутином Јокићем.

3. Извештај о прикупљеном порезу.

4. Распис судовима општина о Изборном закону.

5. Наредба о слању регрута на служење војног рока.

6. Саопштење Министарства унутрашњих дела.

7. Наређење судовима општина у вези војних обвезника.

8. Потрага за коњем.

9. Наређење судовима општина да пошаљу распоред приреза.

10. Прикупљање пореза.

11. Распис судовима општина обавештење о краљевој беседи у Скупштини.

12. Потерница за Стеваном (Гаврила) Ивановићем из варошице Мионица.

13. Захтев Суду општине Планиница да пошаље извештај о здравственом стању стоке.

14. Прикупљање пореза.

15. Обавештење о постављењу новог среског начелника (село Ђурђевац 1. децембар 1893.)

16. Инструкције о плаћању пореза.

17. Оставка кмета Николе Мишковића из Струганика.

18. Пријава крађе.

19. Испитивање крађе.

20. Списак деце рођене 1893. у општини Планиница.

 

1894. година

предмети од 1 до 28

1. Препорука да се набаве збирке преписа Министарства правде.

2. Распис Духовног суда Српске православне цркве о потреби изградње црквених кућа.

3. Спор Тијанић Андрић из Осеченице (наплата службе)

4. Спор Бошковића из Горњег Лајковца.

5. Деобна парница браће Банковића из Осеченице.

6. Спор око дуга.

7. Распис судовима општина 6. мај 1894.

8. Наредба Среског начелства судовима општина да се од обвезника II позива Народне војске не одузима оружје.

9. Обавештење судовима општина о краљевој одлуци да измени одређене законе.

10. Обавештење о укидању Устава из 1888.

11. Наређење среског начелника судовима општина да од народа покупе оружје које се држи без дозволе.

12. Обавештење о укидању Закона о општинама из 1889.

13. Писмо начелника Среза колубарског судовима општина проблем одласка наших људи на рад у Румунију.

14. Списак становника Општине осеченичке старијих од 50 година.

15. Молба Добрице Живановића Суду општине Осеченица (спор око земље).

16. Начелство среза Колубарског обавештава Суд општине осеченичке да је Министарство финансија одбило захтев Драгутина Матића за ослобађање од пореза.

17. Писмо судовима општина о прикупљању пореза 6. јул 1894.

18. Писмо Суду општине Планиница о наплати болничких трошкова.

19. Захтев Суду општине Осеченица да изда уверење о имовном стању и владању Милорада Суботића.

20. Молба Благоја Бошковића из Осеченице.

21. Поновљен захтев за уверење о владању Милорада Суботића.

22. Писмо судовима општина прикупљање дрва за Дринску дивизију 14. август 1894.

23. Распис судовима општина прикупљање пореза.

24. Наплата облигације Ивана Рујића из Осеченице.

25. Писмо Суда општине Осеченица кмету Осеченице.

26. Писмо Суда општине осеченичке Суду општине ваљевске 21. октобар 1894.

27. Наређење Суду општине планиничке да упути у Команду Радомира Ускоковића.

28. Писмо Начелства среза Суду општине Планиница да изврши наплату квита и исплату дугова.

 

1895. година

предмети од 1 до 8

1. Квита

2. Писмо Суда општине планиничке (разрезивање приреза за касарне)

3. Захтев Суду општине брежђанске да достави задужења војника Ранка Симовића.

4. Деоба Шујдовића из Горњег Лајковца.

5. Деоба Павловића из Команица.

6. Писмо ваљевске Окружне болнице наплата лечења.

7. Записник са седнице школског одбора школе у Рибници 10. септембар 1895.

8. Потера за тројицом непознатих зликоваца.

 

1896. година

предмети од 1 до 32

1. Извршење пресуде продајом имовине.

2. Одлука школског одбора о буџету школе у Рибници.

3. Обавештење судовима општина да се акције Српског бродарског друштва третирају као хартије од вредности.

4. Уговор о продаји ракије.

5. Уговор о продаји ракије.

6. Суд општине планиничке спор Будимира Мијаиловића против Илије Мијаиловића из Планинице.

7. Облигација Власте Ускоковића из Планинице.

8. Распис судовима општина (наплата болничких трошкова)

9. Разрезивање приреза.

10. Наређење суду општине Планинице да изради план Струганика где се налазе руде камена.

11. Порези и прирези.

12. Проблем наплате пореза.

13. Наређење суду општине брежђанске да прикупи порез.

14. Писмо Суду општине Осеченица да се реши молба Спасоја Суботића из Осеченице.

15. Захтев Суду општине Осеченица да прикупи порез.

16. Извештај Суда општине планиничке.

17. Молба писара Суда општине планиничке да му се повећа плата.

18. Записник са седнице одбора у Планиници.

19. Писмо Суда општине Планиница.

20. Писмо Суда општине Планиница 27. јул 1890.

21. Писмо Начелства среза колубарског Суду општине брежђанске 10 август 1890.

22. Суд општине осеченичке наплата дуга.

23. Наређење судовима општина да пошаљу спискове обвезника народне војске.

24. Потерница за Петром из Турске области.

25. Распис судовима општина да да позову војне обвезнике В пука.

26. Обавештење да је ухапшен хајдук Милан Бркић.

27. Преписка Министарства финансија, Начелства среза ваљевског, Начелства среза колубарског и Општине Планиница (предмет: плата писара Општине Планиница).

28. Писмо Начелства среза колубарског Суду општине планиничке 28. октобар 1896.

29. Молба Аврама Томића Суду општине осеченичке у вези пореза.

30. Захтев Суду општине осеченичке да хитно упути у среску канцеларију Миладина Суботића и Благоја Бадемлић из Осеченице.

31. Молба Суду општине Осеченица наплата дуга.

32. Распис судовима општина да се управи фондова уплати наследна такса.

 

1897. година

предмети од 1 до 25

1. Суд општине Осеченица спор Момира Станковића против Милке Станковић (крађа тежине кудељног платна).

2. Наређење Среског начелства судовима општина да направе списак лица која болују од сифилиса.

4. Распис судовима општина да пошаљу списак војника

5. Наређење Суду општине брежђанске да задужи исте војнике Милана Шујдовића и Душана Глишића.

6. Потера за одбеглим жандармом.

7. Захтев за издавање извода из матичне књиге крштених.

8. Наплата дуга.

9. Захтев Среског начелства судовима општина да пошаљу списак лица која се баве било каквим занатом.

10. Распис Министарства финансија свим властима које наплаћују таксе.

11. Захтев за наплату дуга Рајка Рашевића из Осеченице.

12. Наплата дуга Димитрија Томића из Осеченице.

13. Писмо Суда општине Осеченица свештенику Цркве крчмарске.

14. Списак земљорадника који су добили кукуруз за сетву од општине Осеченица.

15. Захтев судовима општина да прикупе податке о ценама обрадивог земљишта.

16. Маса поч. Вукајла Вујића из Крчмара.

17. Наређење да се мери роба која се продаје.

18. Захтев Суду општине планиничке да прикупи порез.

19. Захтев Суду општине осеченичке да прикупи порез.

20. Молба Милоша Станковића из Осеченице Суду општине Осеченица да га ослободи плаћања пореза на ваљарицу.

21. Обавештење да је Михаило Д. Павловић примио дужност окружног начелника.

22. Наплата дуга од Јеврема Суботића из Осеченице.

23. Обавештење о краљевом наређењу, 20. октобар 1897.

24. Потрага за одбеглим шегртом.

25. Заклетва Велимира Станковића из Осеченице.

 

1898. година

предмети од 1 до 19

1. Писмо Суда општине осеченичке пореском одељењу Среза колубарског.

2. Исплата зараде кмету општине Осеченица.

3. Молба Василија Јешића (наплата дуга).

4. Потрага за Савом Гавриловићем јер је упропастио државну шајкачу.

5. Писмо учитеља школе крчмарске Суду општине Осеченица да нареди родитељима да донесу храну за децу.

6. Писмо Суду општине брежђанске наплата дуга.

7. Захтев Пореског одељења Среза колубарског Суду општине планиничке да наплати порез.

8. Писмо Пореског одељења судовима општина.

9. Захтев Суду општине Осеченица да упути на саслушање Радована и Милована Жиловића.

10. Захтев Суду општине планиничке да изда сточни пасош.

11. Писмо Суботића из Осеченице Суду општине осеченичке због пореза.

12. Писмо среског начелника председнику Суда општине Осеченица.

13. Писмо Суда општине планиничке кмету струганичком да сазове обвезнике I и II позива.

14. Захтев месне канцеларије Округа Ваљево Суду општине Планиница да достави рачун прихода и расхода.

15. Распис судовима општина о забрани употребе воловске и коњске коморе без дозволе министра војног 27. септембар 1898.

16. Позив судовима општина да присуствују Среској скупштини 20. септембар 1898.

17. Захтев Суда општине Осеченица да упути лица позвана на суд.

18. Захтев судовима општина да доставе планове буџета за 1898.

19. Писмо Суда општине Планиница Суду општине Осеченица.

 

1899. година

предмети од 1 до 5

1. Молба Јакова Средојевића Суду општине брежђанске.

2. Случај Добрице Живановића.

3. Захтев за наплату хонорара адвокату.

4. Преписка Пореског одељења Среза колубарског са Судом општине брежђанске.

5. Захтев Суду општине Осеченица да пошаље рачун.

 

1900. година

предмети 1 и 2

1. Захтев Ваљевског суда да се накнаде трошкови суђења Радивоју Петровићу из Планинице.

2. Захтев за надокнаду суђења Јеврему Мијаиловићу из Планинице.

 

1909. година

предмет 1

1. Деоба Ђоковића из Горњег Лајковца

 

1920. година

предмет 1

1. Распис Начелства среза колубарског судовима општина забрана картања у новац 16. новембар 1920.

 

1924. година

предмет 1

1. Молба жупану Ваљевске области да се омогући Василији Бошковић из Горњег Лајковца, удовици Стевана Бошковића, уживање наследног права над имовином поч. мужа.

 

1927. година

предмети 1 и 2

1. Забрана ловцима да газе усеве.

2. Записник рада Регрутне комисије у Срезу колубарском.

 

1929. година

предмет 1

1. Суд у Сарајеву шаље, 8. новембра 1929, Начелству среза колубарског пропратни лист за затвореника Ковачевић Милисава из Горњег Лајковца.

 

1933. година

предмет 1

1. Распис Краљевске банске управе Дринске бановине 5. април 1933 о наплата бановске трошарине на таблете клио 1933/34.

 

1940. година

предмети 1 и 2

1. Списак лица за којима је издата потерница 3. јун 1940.

2. Потерница за Дервишем Рашевићем.

II тематска целина

ЛЕТОПИС школе у Планиници

III тематска целина

ЗАПИСНИЦИ

Школског одбора у Планиници 1922-1934.