А.7.5.298. ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА

АБРАШЕВИЋ

ВАЉЕВО

(1966-1991)

СУМАРНИ ИНВЕНТАР

1965-1991.

 

 

Ред. бр.

Назив

надлештва или установе

Година

Назив инв. јед.

Бројеви

од до

Сумарна садржина

 

Примедба

 

 

 

1.

 

А.7.5.298.

Југословенски сусрети аматера Абрашевић Ваљево

 

 

1965-1974.

 

 

Књига.

 

1965. г.

1-11

1966. г.

1-21

1967. г.

1-16

1968. г.

1-79,82

1969. г.

1-164

1970. г.

104-317

1971. г.

101-413

1972. г.

101-486

1973. г.

101-282

1974. г.

101-143

 

I група

КЊИГЕ

 

Деловодни протокол

 

 

 

 

 

 

Ова инв. јединица носи назив:

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ Културно просветне заједнице и Сусрета аматера Абрашевић за период 1965-1974. год.

 

Бројеви, односно године су закључивани са печатом Културно просветне заједнице Ваљево.

Од 1974. године нема печата КПЗ, а завођена су само акта Сусрета.

 

 

2.

 

 

1973-1983.

 

Књига

1973. г.

311-700

1974. г.

101-410

1975. г.

101-471

1976. г.

1 468

1977. г.

1 315

1978. г.

1 281

1979. г.

1 296

1980. г.

1 315

1981. г.

1 311

1982. г.

1 232

1983. г.

1 -182

 

Деловодни протокол

 

У овој инв. јед. заведена су сва акта која се односе на рад Сусрета. Може се уочити да су године до 1976. закључиване са печатом на којем пише: Ваљевски сусрети аматера Абрашевић Ваљево, а од 1976. на печату пише: Југословенски сусрети аматера Абрашевић Ваљево

 

3.

 

 

 

1970-1991.

 

 

Кутија

 

 

_

 

II група

ОПШТА АРХИВА

 

А ИСТОРИЈАТ ТВОРЦА

ФОНДА

 

а) Решење о упису у Регистар удружења грађана, којим Сусрети стичу својство правног лица

СУП СО Ваљево 03/4-212-163,

од 27. 05. 1976.

 

б) Лична карта и историјат творца фонда

 

Лична карта Ваљевских сусрета аматера Абрашевић Ваљево (дате су промене назива), 1972.

 

Историјат првих пет Ваљевских сусрета аматера Абрашевић Ваљево 1967-1971.

         дел. бр. 264,

од 14. 09. 1972.

 

Тема округлог стола одржаног на последњим 25. Сусретима: 25 година Југословенских сусрета аматера Абрашевић ,

7. децем. 1991.

 

в) Одлука Међурепубличког одбора Ваљевских сусрета аматера Абрашевић о промени назива у:

Југословенски сусрети аматера

Абрашевић

дел. бр. 211- 75,

од 6. 04. 1975.

 

Б НОРМАТИВНА АКТА

 

а) Статути о организовању и начину рада. 1980. и 1981.

 

б) Правилници

Ваљевских, односно Југословенских сусрета: 1970, 1871, 1973 и 1976.

 

в) Споразуми и самоуправни споразуми

 

Међурепублички споразум о учешћу у финансирању културних и уметничких акција и манифестација од заједничких интереса.

март 1972. и април 1973.

 

Самоутравни споразум о међусобним правима и обавезама на пословима културно-уметничких делатности. Потписници: Дом културе Ваљево, КУД Абрашевић Ваљево, ЈСА Абрашевић (без датума највероватније 1977)

 

V СУСРЕТИ

 

ИСТОРИЈАТ првих пет Ваљевских сусрета аматера Абрашевић 1967-1971 (садржи: време одржавања, учесници и њихов број)

дел. бр. 264,

од 14. септембра 1972.

 

V ВАЉЕВСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1971.

 

ИЗВЕШТАЈ о одржаним V сусретима од 5-14. новембра 1971 (организациони и финансијски део)

Део програма (из вечери поезије)

Саветовање, тема: Задаци у културно-уметничком аматеризму у остварењу порука Конгреса културне акције, 13. новембар 1973.

ИЗВЕШТАЈ директора сусрета и председника Републичког одбора Сусрета о одржаним V сусретима (број учесника, програмски садржаји и др.)

 

VI СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1972.

 

Обавештење (распис) Дома културе и Општинског синдикалног већа да се у новембру одржавају VI сусрети

3. новембар 1972.

 

VII СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1973.

 

Примедбе директора Сусрета упућене директору Дома културе о непоштовању Споразума о сарадњи Дома и Сусрета

19. јун 1973.

Списак чланова комисије за публику и комисије за визуелну пропаганду.

Цене улазница за програме VII сусрета (види се садржај програма)

Цена пружених услуга Дома културе за одржавање VII сусрета (рекапитулација: панои, плакати, улазнице, уступање просторија, употреба бине и телефона)

VIII СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1974.

 

Подсетник на дужности главног домаћина Сусрета.

Послови и услуге Дома културе за VIII сусрете.

Цена улазница за програме VIII сусрета (13-23. новембар)

Обрачун прихода и расхода VIII сусрета.

Саветовање, тема: Положај културно уметничког аматеризма у самоуправном концепту културе у светлости докумената X конгреса СКЈ 21. новембар 1974.

ИЗВЕШТАЈ о одржаним сусретима.

 

IX ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1975.

 

СЦЕНАРИО свечаног отварања IX сусрета у Јајцу 7. новем. 1975.

Спискови: учесника, стручних сарадника и домаћина за поједине вечери IX сусрета.

Број учесника сусрета, од 1967. до 1975.

Саветовање, тема: Културно-уметнички аматеризам у неговању револуције и развијању братства и јединства наших народа и народности (22. новемб. 1975)

Цене улазница за програме IX сусрета (8-22. новемб.) и остварен приход.

 

X ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1976.

 

Кратак ИСТОРИЈАТ ЈСА Абрашевић поводом X сусрета

Извештај о раду X сусрета

Радне групе X сусрета

Рад Организационог одбора X сусрета

Предлог концепције прославе десетогодишњице сусрета.

Преписка X сусрета

Програм X сусрета (свечано отварање у Славонском Броду 30. октобра; програми у Ваљеву 5-21. новембар 1976)

Одлуке Међурепубличког одбора ЈСА Абрашевић о додели златних плакета са ликом Косте Абрашевића поводом X сусрета, 14. октобар 1976.

Одлука, истог одбора, о додели Златне плакете Јосипу Брозу Титу, покровитељу X сусрета, 14. октобар 1976.

Говор Душана Чкребића, изасланика председника Тита на X сусретима.

Поздравни телеграм Титу

Учесници X сусрета и табеларни преглед учешћа културно-уметничких ансамбала по републикама и покрајинама од 1973. до 1976.

Одлуке жирија о додељеним наградама на X сусретима.

Саветовање, записник и тезе на тему: Културно-уметнички аматеризам у самоуправном интересном организовању културе.

Југословенски медији (штампа, радио и ТВ) о X сусретима

Цене улазница за програме X сусрете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У априлу 1975, пред одржавање IX сусрета, приступило се разматрању укључивања Дома културе у рад сусрета (анализе: организационе, кадровске и финансијске; као и дискусије у смеру да се то уради, али сачува аутономија Сусрета)

На састанку одржаном 17. октобра 1975, дел. бр. 211, донето је низ важних одлука, а једна од њих је:

да се промени назив Сусрета у: Југословенски сусрети аматера Абрашевић у Ваљеву. (веза кут. инв. бр. 6)

 

 

4.

 

 

1977-1985.

 

Кутија

 

-

 

XI ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ

АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1977.

Извештај о раду ЈСА у 1977.

Рад чланова одбора и комисија XI сусрета.

Програм XI сусрета.

Преписка.

Учесници XI сусрета.

Одлуке жирија о додељеним наградама на XI сусретима

Извештај о финансијском пословању XI Сусрета (приходи и расходи).

Округли сто на тему: Перспективе даљег развоја ЈСА Абрашевић, уводно излагање Милан Ђоковић.

Цене улазница, списак продатих монографија.

 

XII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1978.

 

Записник са састанка Организационог одбора ЈСА (припрема XII сусрета).

Програм XII сусрета.

Сценарио отварања XII сусрета у Титограду.

Учесници XII сусрета.

Одлуке жирија о наградама.

Финансирање (приходи и расходи).

Саветовање, тема: Култура и удружени рад, уводно излагање Стипе Шувар.

 

XIII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1979.

 

Закључци Секретаријата одбора отварања XIII сусрета у Новом Саду (8. 06).

Седница Програмске комисије ЈСА одржане 13. 06. 1979. на којој је разматрана белешка са прве седнице Одбора свечаног отварања; синопсис сценарио отварања Сусрета.

Предлог програма XIII сусрета.

Саветовање, тема: Реформа образовања и улога културно-уметничког аматеризма у развијању културне функције школе. (11. 11)

 

 

XIV ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1980.

 

Записник прве седнице припремног организационог одбора за 14 Сусрете одржане у Трбовљу (20. маја)

Стручни разговори о хорској музици, 1. новембар 1980.

Саветовање: Самоуправно организовање културно-уметничког аматеризма, 8 новембар 1980.

Попис учесника: хорови, драмске представе, ансамбли озбиљне и народне музике, извођачи изворне народне музике, песама и игара; забавна музика, балет и ритмика; народне игре за период 1976 1980.

 

XI ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1981.

 

Петнаест година сусрета (кратак историјат).

Излагања о значају Сусрета.

Поздравни говори на свечаном отварању Сусрета од 1967. до 1981.

Садржаји досадашњих Сусрета.

Извештаји Стручног жирија од 1971 до 1981.

Саветовања од 1971. до 1981.

Стручни разговори од 1972. до 1981.

Рекли су... културни посленици.

Југословенски медији (штампа, радио и тв) о Сусретима од 1967. до 1981.

 

XVI ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1982.

 

Организациони одбор ЈСА (припреме за XVI сусрете); приредбе у Бихаћу и Ваљеву.

Предлог програма XVI сусрета.

Дневни програми (свечани концерт сценарио, садржај неких програма, учесници за неке од њих приложени су историјати или биографије)

 

XVII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1983.

 

Предлог концепције програма XВИИ (основна тема Сусрета, програм отварања Сусрета на Косову, у Приштини, програми у Ваљеву (4 12. новембар 1983.)

Сценарио отварања XVII ЈСА у Приштини.

Саветовање, тема: Култура у месној заједници уводно излагање Живан Васиљевић. (12. новем.)

Југословенска штампа о XVII сусретима (исечци из новина).

 

XVIII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1984.

 

Предлог програма XVIII сусрета.

Анкетни упитник који су попунили учесници ЈСА (по републикама и појединци)

Штампа о Сусретима.

 

XIX ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1985.

 

Записник са седнице Организационог одбора (10. 10. 1985.)

Записник са седнице Међуепубличко-покрајинског одбора, програмске комисије и Организационог одбора ЈСА (утврђивање програма, отварање XIX Сусрета у Равнима на Корошкем у Словенији (25. 10. 1985)

Програм XIX Сусрета (1 9. новембар 1985)

Саветовање, тема: Револуција и култура, записник са дискусијама (9. 11. 1985)

Учесници.

Штамапа о XIX сусретима.

 

 

 

5.

 

 

 

1986-1991.

 

 

Кутија

 

-

 

XX ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1986.

 

ИНФОРМАЦИЈА о 20 година ЈСА.

Извештај о XX сусретима (30. октобар 8. новембар)

Програм XX сусрета.

Концепт са уметнички програм отварања XX сусрета у Ваљеву.

Дневни програми (садржај, извођачи и њихови појединачни историјати или биографије)

Саветовање, тема: Заједништво у култури наших народа и народности на јединственом простору (8. 11. 1986.)

Разно (адресе учесника, дародавци, позивница)

 

XXI ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1987.

 

Извештај о XXI сусретима (23. октобар 5. новембар)

Предлог програма.

Програм свечаног отварања XXI сусрета у Сарајеву (23. 10)

Историјат града Сарајева.

Учесници гостовање совјетских уметника.

Разно (преписка, пријаве учесника, позивница)

Југословенска штампа о XXI сусретима.

 

XXII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1988.

 

Извештај о XXII сусретима (29. окт. 12. новем.)

Извештај о финасијском пословању ЈСА од 1. 01. до 5. 12. 88.

Спискови организационих тела XXII сусрета; новинара.

Пријаве учесника и предлози њихових програма.

Предлог програма XXII сусрета.

Програм свечаног отварања у Кикинди (29. 10).

Дневни програми XXII сусрета (садржај, иѕвођачи...).

Одлуке жирија о додели награда XXII сусрета.

Округли сто, тема: Југословенски сусрети аматера Абрашевић у светлу друштвених промена (12. 11.)

 

XXIII ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1989.

 

Записник са састанка представника југословенских културних манифестација (26. мај 1989).

Закључци са заједничке седнице ЈСА и измене и допуне статута ЈСА.

Извештај о XXIII сусретима по новом концепту.

Извештај и одлуке жирија XXIII сусрета.

Програм XXIII сусрета (2. 5. новемб.)

Извештај о финансијском пословању ЈСА у 1989.

Преписка (избор делегата из република и покрајина, захтеви за финансирање)

Саветовање, тема: Културно-уметнички аматеризам и реформа културе (4. новембар 1989).

 

XXIV ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1990.

 

Извештај о XXIV сусретима.

Извештај жирија о уметничкој вредности програма XXIV сусрета.

Одлуке жирија о наградама.

Програм рада Организационог одбора XXIV сусрета.

Програм XXIV сусрета и позивнице.

Дневни програми XXIV сусрета са списковима учесника и садржајем наступа.

 

XXV ЈУГОСЛОВЕНСКИ СУСРЕТИ АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ ВАЉЕВО 1991.

 

Припрема XXV сусрета; белешка са састанка одржаног у СО Ваљево поводом захтева КПЗ о изјашњавање за одржавање манифестације сусрета (1. 03. 1991.)

Извештај КПЗ Ваљево: Култура у Ваљеву (година 1991. делом ратна).

Преписка око организације XXV сурета (учесници, реклама, позивнице).

Програм XXV Сусрета (7. децембар 1991).

Програм сценарија последње приредбе ЈСА 1967-1991. у Ваљеву под називом: Летопис завршен је наш (7. децембар 1991

Округли сто, тема: XXV година Југословенских сусрета аматера Абрашевић. (7. децембар 1991.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На скупу је покренута иницијатива за оснивање манифестације под називом: Сусрети свих Срба света.

7. децембар 1991.

 

6.

 

 

1969,

1971-1981.

 

 

Кутија

 

-

 

II група

ОПШТА АРХИВА

 

Г ПРЕПИСКА

Акта сложена по деловодном броју

ОПШТА И ФИНАНСИЈСКА АРХИВА

 

1969. год.

од 1 до 134 броја

 

Списак чланова одбора (12); Пропаганда на Сусретима (18); Финансијски планови, - План рада КПЗ Ваљево (24); Предлози са доделу Септембарске награде; Извештаји са саветовања; Позиви за гостовања на Сусретима; Позиви за седнице; Гостовање КУД Абрашевић Ваљево у Чехословачкој (42, 44); Предлог за доделу Вукове награде (предлог за Драгутина Мијановића, проф. Ваљевске гимназије прилог исцрпна биографија 116); На позив КПЗ Ваљево одржано је 15. 10. 1969. саветовање на тему: Судбина Сусрета Абрашевић, јер Градско синдикално веће Београда и Абрашевић из Београда нису хтели да се прихвате организовања III сусрета уз закључак да се Ваљево прихвати организације III сусрета (75, 82)

 

1971. год.

од 1 до 413 броја

 

Одлуке; Програм рада КПЗ Ваљево (123); Захтеви за учешће у финансирању; Предлог КПЗ за чланове жирија књижевне награде Милован Глишић (291); Записник са седнице Организационог одбора Сусрета (339); Извештај о V ваљевским сусретима одржаним од 5. до 14. 11. 1971 (379); Уговор о заснивању радног односа на одређено време (374); Одлуке жирија V ваљевских сусрета аматера Абрашевић о додели награда (413).

 

1972. год.

од 163 до 428 броја

 

Разна обавештења у вези дуговања, покровитељстава; Извештај о финансијском пословању Сусрета у 1971. год. (214); План програма Сусрета упућен РТБ (271); Статут КПЗ Ваљево (221); Записник са састанка Програмске комисије (291); Предлог КПЗ Ваљево за доделу Вукове награде профсору Ваљевске гимназије и председнику КУД Абрашевић Ваљево Драгутину Мијановићу (448, прилог биографија, погледати акт 116 из 1969); Предлог КПЗ Ваљево за доделу Септембарске награде (259* један од кандидата је и Историјски архив у Ваљеву, има образложење); Записник са састанка жирија VI сусрета и одлука о додељеним наградама (392); Уговор о заснивању радног односа на неодређено време ( 394).

 

1973. год.

од 198 до 399 броја

 

Записници седница КПЗ Ваљево (198, 279); Списак чланова Међурепубличког одбора Ваљевских Сусрета аматера (321);- Предлози Пограмске комисије о будућем садржају и карактеру Ваљевских Сусрета (324); Правилник Ваљевских Сусрета аматера Абрашевић (394); Одлука жирија ВИИ сусрета о додели Велике златне плакете (399).

 

1974. год.

од 145 до 391 броја

 

Пропозиције Ваљевских Сусрета аматера Абрашевић за 1974. (без де. бр.); Одлуке жирија VIII сусрета о додели награда (чланови жирија и награђени учесници (334, 359); Уговор о заснивању радног односа на одређено време (314).

 

1975. год.

од 112 до 470 броја

 

Записници са састанка: Програмске комисије, Организационог одбора Ваљевских Сусрета (120, 158), Записник Међурепубличког одбора Ваљевских Сусрета (211); Предлог програма IX сусрета (176, 195); Позиви за учешће на Деветим Сусретима (прилог информација са разговора о учешћу аматера из Словеније као и Словенаца који живе у Аустрији и Италији 199); Извештај о раду Сусрета од 1. 01. до 30. 06. 1975. (208); Списак гостију за IX сусрете из република и покрајина (341).

 

1976. год.

од 2 до 188 броја

 

Извештај о раду Међурепубличког одбора ЈСА (2); Предлог програма X сусрета (11); Записници Програмске комисије, Организационог одбора, Редакције (133, 153, 155, 167, 184); Списак дародаваца на ИX сусретима (188).

 

1977. год.

од 124 до 300 броја

 

Записници: Пограмске комисије (124), Међурепубличког одбора (134), Организационог одбора (148); Саопштења жирија са XI сусрета (285); Обавештења жирија ЈСА упућена дародавцима и награђеним учесницима о додељеним наградама на XI сусретима (300).

1978. год.

од 20 до 89 броја

 

Записници: Организационог одбора (20), Међурепублиличког одбора (38), Програмске комисије (48, 89); Извештај о раду Организационог одбора (36); Предлог концепције XII сусрета (42); Уговор о финасирању Сусрета од стране СИЗ-а културе Ваљево (28); Захтеви за финансирање XII сусрета (88).

 

1979. год.

од 38 до 99 броја

 

Записници: проширене седнице Програмске комисије (91), Организационог одбора (93); Допис КПЗ Војводине да прихвата обавезу домаћина свечаног отварања XIII сусрета (43); Допис КПЗ Србије за предлагање институција и појединаца за Вукову награду (99 прилог Правилник о додељивању Вукове награде).

 

1980. год.

од 53 до 60 броја

 

Извештај о раду ЈСА у 1980 (53); Учесници на XIV сусретима и у периоду 1976-1980 (53); Обавештење СО Ваљево о доношењу одлуке о установљењу Септембарске награде и плакете (60).

 

1981. год.

од 9 до181 броја

 

Записници: Организационог одбора (9, 178), Програмске комисије (37, 53, 86), Међурепубличко-покрајинског одбора (169), Издавачког савета (58); Уговори о коришћењу финансијских средстава СИЗ-а културе за остваривање програма ЈСА у 1981 (55); Пријаве за учешће на Сусретима (120, 167).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На састанку одржаном 17. октобра 1975, дел. бр. 211, донето је низ важних одлука:

да се Сусрети уграде у редовни програм Дома културе Ваљево.

да се промени назив Сусрета у: Југословенски сусрети аматера Абрашевић у Ваљеву

да се Миодрагу Гајићу пружи новчана помоћ за куповину стана.

 

7.

 

 

1982-1990.

 

Кутија

 

-

 

II група

ОПШТА АРХИВА

 

Г ПРЕПИСКА

Акта сложена по деловодном броју

ОПШТА И ФИНАНСИЈСКА АРХИВА

 

1982. год.

од 2 до 95 броја

 

Записници: Програмске комисије (39, 49), Међурепубличко-покрајинског одбора (40, 95), Организационог одбора (94); Извештаји о раду ЈСА (7, 61); Одлуке жирија XV Сусрета о додели награда (2); Попис учесника на Сусретима од 1976-1981 (49); Самоуправни споразум о коришћењу финансијских средстава усмерених из СИЗ-а културе на остваривање програма ЈСА 1982 (35).

 

1983. год.

од 11 до 141 броја

 

Записници: Програмске комисије (20, 31, 51), заједничких органа Сусрета (21, 52), Организационог одбора ЈСА (56, 79); Обавештења жирија XVI сусрета упућена дародавцима и награђеним учесницима о додељеним наградама (1); Одлука СО Ваљево о установљењу Септембарске награде (прилог: списак појединаца и организација који су добили Септембарску награду, од 1968 до 1981 (29); План припрема свечаног отварања XVII сусрета у Приштини (65); Одлука СО Ваљево о додели Златне плакете у 1983. години граду Приштини, домаћину XVII сусрета (66); Пријаве учесника из: Хрватске (52, 94), Македоније (53, 97), Босне и Херцеговине (61), Војводине (63) и Србије (121).

 

1984. год.

од 5 до 185 броја

 

Записници Организационог одбора (9, 106); Извештај о раду ЈСА у 1983 (5); Обавештење подсетник ССРН упућено ЈСА о јубилејима које треба обележавати у 1985 (26); Писма учесницима драмске вечери XVIII сусрета (104); Писма учесницима дечјих приредби (105); Обавештења жирија XVIII сусрета упућена дародавцима и награђеним учесницима о добијеним наградама (7); Обавештење жирија XVIII сусрета који су добили званичне награде (180, 182, 185).

 

1985. год.

од 11 до 141 броја

 

Записници: Програмске комисије (41, 56, 67), Међурепубличко-покрајинског одбора и других органа (42), Организационог одбора (43); Самоуправни споразуми између СИЗ-а културе и ЈСА за финансирање програма из културно-уметничке делатности (40); Извештај о раду ЈСА за период јануар мај 1985 (49); Прва верзија сценарија свечаног отварања Сусрета у СР Словенији (61); Обавештења пријаве о учешћу на Сусретима из: Словеније (71), Хрватске (71/1), Македоније (72), Црне Горе (76), Босне и Херцеговине (82) и Србије (83).

 

1986. год.

од 3 до 134 броја и без дел. броја

 

Записници: Организационог одбора (19, 35, 73, 122), заједничке седнице друштвених органа Сусрета (32), Програмске комисије (51, 60); Самоуправни споразум о међусобним правима и обавезама на пословима културно-уметничких делатности (потписници су Дом културе Ваљево, КУД Абрашевић Ваљево и ЈСА Абрашевић Ваљево 70); Извештај о раду ЈСА у 1985 (14), Правилник и критерији за доделу Вукове награде (63), Одлуке обавештења жирија XIX сусрета упућена награђеним учесницима (11), исто, али са XX сусрете (132); Спецификација трошкова XIX сусрета (4, 20), исто, али за XX Сусрете (124); Преглед учесника по данима доласка и одласка са Сусрета од 30. 10 до 8. 11. 1986 (68); Позиви за саветовање организовано у оквиру XX сусрета (приложен је списак лица која треба позвати 81); Образложење за доделу Повеље културе Већа Савеза синдиката ЈСА Абрашевић (без дел. броја, септембар 1986).

 

1987. год.

од 2 до 80 броја

 

Записници заједничких друштвених органа Сусрета (39), Програмске комисије (49, 56); Извештај о финансијском пословању XX Сусрета у 1986. (21); Годишњи програм рада СИЗ-а културе Ваљево (23); Допис Савезне конференције ССРНЈ којим се доставља програм активности за обележавање 50-годишњице доласка Ј. Б. Тита на чело КПЈ 1937-1987 (43); Захтев молба ЈСА за донаторство поводом XXI Сусрета (64), Позив за учешће на XXI Сусретима (2-14, 72, 76-80).

 

1988. год.

од 6 до 88 броја

 

Записници: Организационог одбора (5, 53, 88), Програмске комисије (22, 25, 54) и (21, 31); Обавештења жирија упућена учесницима XXI Сусрета који су добили награде (11, 14); Спецификација трошкова за организовање XXII сусрета упућена Републичкој заједници културе Србије (6); Позиви за учешће на XXII Сусретима (59, 62, 71, 79); Потврде учешћа на XXII Сусретима (28, 36); Тезе за разговор на округлом столу у оквиру XXII сурета (80); Обавештење ОК ССРН Ваљево о календару значајних датума и годишњица које треба обележитиу 1988 (19).

1989. год.

од 25 до 84 броја и без дел. броја

 

Записници: Савета ЈСА (33), Организационог одбора (53); Програм и позивнице за XXIII сусрете (без дел. бр., август 1989); Програм аматерског филма на XXIII сусретима. Фотографски програми (без дел. бр.); Списак дародавалаца XXIII сусрета (59); Тезе за саветовање на тему: Културно-уметнички аматеризам у реформи културе и уводно излагање (71 и без дел. бр.); Потврде учешћа на XXIII сусретима (83, 84 и без дел. бр.).

 

1990. год.

дел. бројеви: 43 и 99,

сва остала акта без дел. броја.

 

Програм рада, задаци и чланови Организационог одбора XXIV Сусрета (по данима, од 6 до 11. новембра и учесници); Финансијски план за XXIV Сусрете у 1990; Одговор Савеза културних организација Словеније да не могу учествовати на XXIV Сусретима, јер им није благовремено послат програм Сусрета (11. 09. 1990); Разговор у оквиру XXIV Сурета на тему: Аматерско позориште данас (10. 11. 1990); Југословенска недеља у Ситарду Холандија (садржај активности обухвата: економску, туристичку и културну презентацију града Ваљева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списак појединаца и организација који су добили Септембарску награду општине Ваљево од 1968. до 1982.

дел. бр. 29,

од 4. маја 1983.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По статуту ЈСА из 1989. уместо Програмске комисије формиран је Савет, на истој седници изабрано је ново руководство ЈСА.

21. 08. 1989.

дел. бр. 33

 

8.

 

 

1972-1977. и

1979- 1988.

 

Кутија

 

-

 

II група

ОПШТА АРХИВА

 

Д ИЗВЕШТАЈИ

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СУСРЕТА

АМАТЕРА АБРАШЕВИЋ

ВАЉЕВО:

 

 • Извештај о VI сусретима 1972.
 • Извештај о VII сусретима 1973.
 • Извештај о VIII сусретима 1974.
 • Извештај о IX сусретима 1975.
 • Извештај о X сусретима 1976.
 • Извештај о XI сусретима 1977.
 • Извештај о XIII сусретима 1979
 • Извештај о XIV сусретима 1980
 • Извештај о XV сусретима 1981.
 • Извештај о XVI суретима 1982.
 • Извештај о XVII сусретима 1983
 • Извештај о XVIII сусретима 1984.
 • Извештај о XIX сусретима 1985
 • Извештај о XX сусретима 1986.
 • Извештај о XXII сусретима 1988.

 

Извештаји за 1972. и 1973. год. садрже:

 

Организациони део,

Рад друштвених органа Сусрета

Уметнички део.

 

Извештаји од 1974. до 1988. садрже:

 

Уводни део,

Рад друштвених органа:

а) Међурепубличко покрајински одбор

б) Програмска комисија

в) Организациони одбор.

Програме које не вреднује жири,

Штампа, радио и телевизија о Сусретима, - Извештај о финансијском пословању,

Извештај и саопштења жирија,

Статистички подаци,

Друштвени органи Сусрета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за XII сусрете недостаје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За XXI Сусрете погледати инв. јед. бр. 5.

 

9.

 

 

 

1971-1975.

 

 

Кутија

 

-

 

Ђ ШТАМПА

 

а) БИЛТЕН

 

Издавач Билтена су Ваљевски сусрети аматера Абрашевић излазио је у време одржавања Сусрета.

1971. г. од 1 до 6 броја,

1972. г. бр. 7

 

Садржај:

Дневни програми,

Садржаји програма,

Извођачи,

Остали пригодни текстови (рекли су...; штампа, радио и ТВ о Сусретима; иза кулиса; познати гости)

 

б) СУСРЕТИ

Лист Ваљевских сусрета аматера Абрашевић

 

Излазио је повремено, за време трајања Сусрета:

1972. г. од бр. 1 до 10;

1973. г. од бр. 1 до 10;

1974. г. од 1 до 14;

1975. г. бр. 14.

 

Садржај:

Кратак историјат претходних Сусрета,

Дневни програми,

Садржаји програма,

Учесници извођачи,

Органи Сусрета и чланови,

Туристички водич кроз Ваљево,

Остали пригодни текстови.

 

 

 

10.

 

 

1976-1978,

1980-1989. и 1991.

 

Кутија

 

-

 

б) СУСРЕТИ

Лист Ваљевских сусрета аматера Абрашевић

Лист је излазио само у време одржавања Сусрета (повремено).

- 1976. г. од 1 до 4.

1977. г. од 1 до 5.

1978. г. од бр. 58 до 63.

1980. г. бр. 69, 71 и 72.

1981. г. од 74 до 76.

1982. г. од 77 до 79.

1983. г. од 82 до 91.

1984. г. од 93 до 101.

1985. г. од 103 до 114.

1986. г. од 116 до 119.

1987. г. од 120 до 121.

1989. г. бр. 124.

1991. г. бр. 125.

 

в) МОНОГРАФИЈА

Југословенски сусрети аматера Абрашевић 1967-1981. у Ваљеву, новембар 1982, Ваљево, 132 стр.

 

 

 

 

 

Уређивачки одбор:

1972-1976 Здравко Лазић, Здравко Ранковић и Зоран Јоксимовић.

1977-1987 уредник је био Здравко Ранковић.

1988 Здравко Ранковић и Бранко Вићентијевић.

1989 Мијо Стојкановић и Бранко Вићентијевић,

1991 Драган Милосављевић и Бранко Лукић.

Недостају бројеви за 1979, а у 1991. лист није излазио.

 

11.

 

 

1974,

1976-1977.

 

Кутија

 

-

 

г) ЈУГОСЛОВЕНСКА ШТАМПА

о Сусретима аматера Абрашевић

 

Исечци из новина: Борба, Политика, Политика експрес, Недељне новости, Вечерње новости (београдска штампа), Вечерњи лист Загреб, Ослобођење Сарајево, Народне новине Ниш, Нова Македонија Скопље, Јединство Приштина, Нови пут Светозарево; Око, Вјесник Загреб; Глас Подриња Шабац, Дневник Нови Сад, Обједа Титоград, Дело Љубљана, Нови лист Ријека, Вести Титово Ужице, Напред Ваљево.

 

ШТАМПА о:

VIII сусретима, 1974.

X сусретима, 1976.

XI сусретима, 1977.

 

 

 

 

 

Погледати тематску целину под В) исечке из новина за: XV сусрете 1981; XVII сусрете 1983; XVIII сусрете 1984; XIX сусрете 1985. и XXI сусрете 1987. (кут. инв. бр. 4 и 5)

 

12.

 

 

1973. и без године

 

Кутија

 

-

 

III група

ПРИЛОЗИ ПРЕДМЕТА

(архивске грађе)

 

А ФОТОГРАФИЈЕ

 

1) Албум са фотографијама VII сусрета аматера Абрашевић, 21 фотографија из 1973.

 

2) Фотографије

Фотографије учесника (89 фотографија)

Смотре и отварања Сурета (16 фото.)

Културноуметничка друштва:

         Бечеј (4 фото.),

         Битољ (2 фото.),

         Загреб (2 фото.),

         Краљево (2 фото.),

         Приштина (1 фото.),

         Шибеник (6 фото.),

Фолклорне и певачке групе (24 фото.),

Оркестри (10 фото.),

Хорови (6 фото.),

Сусрети села Крспољин (4 фото.),

Драмска секција ЛЖТК Кикинда (4 фото.),

Балетска група (1 фото.),

Разно (упрваници и уметнички руководиоци ЈСА, учесници 7 фото.)

без године.

 

 

3) Тридесет шест фотографија са Сусрета

без године.

 

4) Четрдесет две фотографије са Сусрета

без године.

 

 

 

13.

 

 

 

1975-1989. и без год.

 

 

Кутија

 

 

-

 

III група

ПРИЛОЗИ ПРЕДМЕТА

архивске грађе

 

Б ПОВЕЉЕ И ПЛАКЕТЕ

 

1. Повеље додељене Југословенским суссретима аматера Абрашевић од:

 

СО Равне на Корошкем (1985),

Већа Савеза синдиката Југославије (1986),

Социјалистичког савеза радног народа Југославије (1989).

 

2. Плакете, дипломе, признања

 

Признање (плакета) Ансамбла Загребачке пивоваре Тамбурица Ваљевским сусретима аматера Абрашевић (1985)

На Четвртој смотри културних достигнућа Рома Србије додељена је Плакета ЈСА Абрашевић (1977),

 

Плакета Републичког одбора додељена ЈСА Абрашевић (1979),

 

Плакете и дипломе ЈСА Абрашевић које нису уручене учесницима на XXIII Сусретима ЈСА (4) и празне 1989.

 

V) ОРДЕЊЕ И ЗНАЧКЕ

 

1) Орден Југословенских сусрета Абрашевић,

изливен у бронзи, округлог облика (р = 9 цм) са ликом Косте Абрашевића у средини, по ободу исписан текст: Југословенски сусрети аматера Абрашевић

 

2) Орден Југословенски аматера Абрашевић

квадрат закривљених ивица (а = 8 цм), поѕлата, визуелно подељен на два дела: на левој страни знак Сусрета, десно статуа Косте Абрашевића, по ободу текст: Југословенски сусрети аматера Абрашевић у Ваљеву

 

3) Орден СУБНОР-а Србије додељен ЈСА изливен у бронзи (р 19 cм), у средини петокрака у којој, на маслиновој гранчици, стоје два борца са заставом и пушком у руци; по ободу су исписане Титове речи: Радимо као да ће сто година бити мир а спремајмо се као да ће сутра почети рат * Тито *.

 

4) Орден Савеза аматера Србије додељен ЈСА

бронзана правоугаона плочица димензија 12,5 x 7,5 цм, на горње две трећине налази се розета испод које пише: Савез аматера Србије

 

5) Орден КУД Пелагић из Бања Луке досељен ЈСА

бронзани правоугаоник (17,5 x 9,5 цм) у врху године 1927-1977, испод знак (лого) друштва исписан назив: Радничко културно-уметничко друштво Пелагић Бањалука

 

6) Значке Југословенских сусрета аматера Абрашевић

изливене у бронзи поводом 20 година постојања Сусрета ( на њима је знак Сусрета).

Г) МАГНЕТОФОНСКЕ ТРАКЕ

(4 ролне)

 

Једна трака је са саветовања одржаног у оквиру IX ЈСА на тему: Културно-уметнички аматеризам у неговању револуције и развијању братства и јединства наших народа и народности

22. новем. 1975.

 

Три траке су неидентификованог садржаја.

 

 

 

14.

 

 

 

1966-1976. и без године

 

 

Све-жањ

 

 

Пр.

од броја 1 до 6

 

IV група

ПРИЛОЗИ ПРЕДМЕТА

архивске грађе

 

1) Албум са фотографијама II Ваљевских сусрета аматера Абрашевић

 

Отварање Сусрета,

Гости и учесници на сцени,

Другарске вечери

Укупно 154 фотографије (димензије 65 x 40 цм)

снимљено децембра 1968.

 

2) Албум са фотографијама посвећен Драгом и вољеном другу Титу поводом десетогодишњице Сусрета.

 

Слика Тита са Ваљевским аматерима на Титотвом тргу у Ваљеву

31. октобар 1975.

Свечана отварања Сусрета и изложби,

Учесници (дефилеа градом, програми на сцени и на отвореном простору).

Укупно: 23 фотографије, 1966-1976. (димензије 40 x 30 цм )

 

3) Ролна са филмском траком: Десети јубиларни сусрети аматера Абрашевић 1976.

аутор филма Никола Милановић, димензије р = 25 цм

 

4) Ролна са филмском траком, димензија р = 35 цм

без године.

 

5) Матрица (метална плоча димензија 42 x 30 цм за логотип Сусрета ,

без године.

 

6) Шест ЛП плоча

без година.

 

 

 

Овој групи припадају предмети и прилози предмета који по својој величини и обиму нису могли да се одложе у арх. кутије а саставни су део фонда. Урађен је попис и опис сваког предмета појединачно, а има их укупно 6.