А.1.5.16. ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКА МЕЂУОПШТИНСКА РЕГИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЉЕВО
(1975-1991), 1975-1992.

Подрињско-колубарска међуопштинска регионална заједница са седиштем у Ваљеву (у даљем тексту: ПК МРЗ или Заједница) почела је са радом 1. септембра 1975. године. На основу чл. 284 Устава СР Србије из 1974. године, 18. јуна 1975, закључен је Друштвени договор о удруживању општина: Богатић, Ваљево, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина, Уб и Шабац у Подрињско-колубарску међуопштинску регионалну заједницу са седиштем у Ваљеву.

Задаци Заједнице су да: остварује трајну сарадњу општина; усмерава, усклађује и подстиче привредни и друштвени развој општина; доноси План привредног и друштвеног развоја Заједнице; уређује и обезбеђује организовање припреме за народну одбрану и за рад у рату; уређује одређене односе које Заједници повере општине и Република; врши надзор над законитошћу рада одређених ОУР-а, самоуправних организација и заједница; врши одређене управне послове и друго.

Заједница остварује задатке преко органа и тела Заједнице: Скупштине, одбора и комисија.

Скупштина Заједнице састављена је од по 6 делегата из скупштина сваке општине. Скупштина има Председништво у које улазе: председник, потпредседник и секретар Скупштине Заједнице и председници скупштина општина ако су бирани за делегате, а ако не, онда један од делегата.

Скупштина Заједнице образује стална и повремена радна тела ради разматрања и проучавања питања из делокруга рада Скупштине Заједнице.

Стална радна тела Скупштине Заједнице су: Одбор за друштвено-политички систем, Одбор за привреду и финансије, Одбор за друштвене делатности, Одбор за унутрашњу политику и правосуђе и Комисија за избор, именовање и кадрове.

Скупштина Заједнице може да образује и друга стална радна тела.

Поред одбора и комисије Скупштина Заједнице има два секретаријата: Секретаријат за управне послове и Секретаријат за народну одбрану. Такође има Стручну службу (Радну заједницу), којом руководи секретар Скупштине.

За вршење одређених послова од интереса за Заједницу, Скупштина Заједнице може да оснива одређене организације. Тако је, на основу одлука скупштина општина, Скупштина Заједнице основала, 1982. године, Заједнички инспекцијски орган за вршење функција државне управе у областима: електроенергетске инспекције, инспекције парних котлова и управне инспекције. До 1982. године, ово тело радило је у оквиру Секретаријата за управне послове. Заједнички инспекцијски орган ПК МРЗ престао је са радом на основу Закона о државној управи, са 10. априлом 1992. године, а послови и задаци пренети су на Колубарски округ Ваљево.

Ступањем на снагу Закона о територијалној организацији Републике Србије и локалној самоуправи, ПК МРЗ престала је са радом 11. августа 1991. године.

Фонд је преузет у несређеном стању, записницима бр. 165, од 5. маја 1992. и бр. 167, од 7. маја 1992. године (Књига пријема бр. 386 и бр. 397).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провенијенције, 1998. године. Део архивске грађе сређен је тематски, а преписка по деловодној ознаци. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1975-1992, 8 књига и 27 кутија списа (3 м).

Књиге 1975-1992:

-        поверљиви скраћени деловодни протоколи 1979-1991, 2 књ.

-        скраћени деловодни протоколи 1975-1992, 6 књ.

Списи 1975-1992:

-        записници седница Скупштине ПК МРЗ 1975-1990, 7 кут.

-        записници Председништва Скупштине ПК МРЗ 1975-1990, 7 кут.

-        записници одбора и комисија 1977-1982, 2 кут.

-        преписка (разни извештаји, програми рада, одлуке, решења и друго) 1977-1985, 6 кут.

-        решења о положеним стручним испитима 1978-1984, 1 кут.

Радна заједница Скупштине ПК МРЗ (записници Збора радних људи и Савета Радне заједнице, завршни рачуни, картони личних доходака) 1976-1991, 3 кут.

Заједнички инспекцијски орган ПК МРЗ 1979-1992, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању и престанку са радом Заједнице; записнике органа Скупштине ПК МРЗ; записнике комисија за: избор и именовање, друштвене делатности, политички систем и равосуђе, верска питања и записнике Радне заједнице; нормативна акта, разне извештаје, програме и планове, персоналну документацију и друге списе који се односе на привредни и друштвени развој ПК МРЗ, као територијалне заједнице удружених општина (Богатић, Ваљево, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина, Уб и Шабац).

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.