4.1.124. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА УБ
(1919-1957), 1921-1957.

Женска занатска школа Уб основана је на иницијативу Убске женске подружине, одмах после Првог светског рата 1919. године, под називом Женска радничка школа. Једно време носила је назив Нижа женска занатска школа Уб.

Убска женска подружина биле је смешена у кући Аврама Сандића, који је тестаментом, из 1936. године, завештао зграду општинској управи, с тим, да се обезбеди довољан број просторија за Женску занатску школу. Школски инвентар набавила је Подружина. У кући Аврама Сандића, школа је остала до 1947, када је премештена у локал Властимира Васовића.

Школа је била трогодишња у коју су се уписивале ученице после завршене основне школе. Први разред био је припремни, а други и трећи стручни. Основни задатак школе био је да женску децу, са подручја Тамнаве, оспособи за практична занимања из кројења, шивења, женског ручног рада и вођења домаћинства. Поред практичне обуке из стручних предмета, ученице су стицале знања и из општег образовања. Школа је активно учествовала на свим већим манифестацијама и приредбама које су одржаване у Убу. На крају школске године организоване су изложбе најуспешнијих практичних радова ученица. Понекад су изложбе имале продајни карактер, па је школа и на тај начин остваривала приход. Женска занатска школа Уб постигла је запажен успех на Првој земаљској изложби у Београду, октобра 1938, са ручним радовима својих ученица.

До Другог светског рата настава се изводила према прописаним плановима и програмима Министарства трговине и индустрије, а после рата, од стране Министарства индустрије Одељења за стручну наставу.

Између два рата школу су финансирали Министарство и Убска женска подружина. Финансијску потпору пружали су и грађани кроз добровољне прилоге, као и Одбор за здравствену заштиту ученика. После рата, материјалне трошкове Школе покривао је ОНО Ваљево, затим НО среза тамнавског, а од 1. јануара 1956, НО среза ваљевског.

Женска занатска школа радила је без прекида од 1919. до 1948. године. У току рата, 1941-1944, није прекидала рад. Школа је укинута решењем ИО СНО Уб од 9. марта 1948. године.

Након укидања Женске занатске школе организовање курсева и течајева (за кројење, шивење, оспособљавање трговаца, просветно домаћичке радове), на територији среза тамнавског, преузела је Курсна школа у Убу.

Године 1953, поново је основана Женска занатска школа, због исказаних потреба у претходном периоду, одлуком Среског већа НО среза тамнавског, од 15. јануара 1953, да се Курсна Школа у Убу претвори у Женску занатску школу.

Три године касније, 1955, Савет за просвету и културу НО среза тамнавског донео је одлуку да се, од школске 1955/56. године, школа постепено гаси и да се не врши упис нових ученица.

Женска занатска школа престала је са радом 1957. године.

Фонд је преузет од Образовног центра Уб, 1987. године (књига пријема бр. 307).

Фонд је непотпун. Детаљно је обрађен, 1987. године, по принципу слободне провенијенције. Општа архива је сређена по деловодним бројевима (преписка) и тематским целинама: планови и програми, извештаји о раду, записници, правилници и правила школе, персонална документа и друго. Финансијска архива (завршни рачуни, буџети, платни спискови и др.) сређена је по групама и хронологији. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1921-1957, 34 књиге и 3 кутије списа (1,3 м).

Књиге 19291957:

деловодни протоколи 1930-1936, 1941-1947, 1949-1957, 10 књ.

уписнице 1941-1948, 1952-1956, 4 књ.

дневници рада 1952-1956, 9 књ.

прозивници 1939-1940, 1942, 1946-1950, 7 књ.

буџетске књиге 1956, 2 књ.

дневници касе 1926-1930, 1942-1947, 2 књ.

Списи 1921-1957:

записници, извештаји, нормативна акта, програми и планови, спискови 1921-1957, 2 кут.

персонална досијеа, завршни рачуни и платни спискови 1931-1957, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању и укидању школе, записнике о прегледу школе, записнике о полагању дипломских и поправних испита, годишње и полугодишње извештаје о раду, статистичке извештаје, правилнике и правила, наставне планове и програме, списе Убске енске подружине, податке о раду просветно домаћичких течајева, персоналну документацију, пријаве за упис ученица, завршне рачуне, спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.

Објављени радови:

Радић Снежана: Женска занатска школа - Уб (1919-1957) - историјска белешка, Гласник МИАВ, бр. 23, Ваљево, 1988, стр. 115