4.1.123. УЧИТЕЉСКА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ УБ
(1948-1973), 1948-1973.

 

Учитељска школа Вук Караџић у Убу основана је одлуком Министарства просвете НР Србије, 6. јула 1948. године, под називом Мешовита учитељска школа у Убу. Школа је почела са радом септембра исте године, а школовање је трајало пет година.

Због потреба за предмет домаћинство, школа 1954. године, делимично мења делатност и прераста у Учитељско домаћичку школу. До маја, 1957. године, школе раде паралелно. Домаћичка школа је била четворогодишња и похађале су је ученице, које су, по завршеном школовању, добијале звање стручних учитељица.

Имајући у виду све већу потребу за учитељским кадром и традицију школовања учитеља у Убу, Народни одбор општине Уб донео је решење, 8. априла 1961, о поновном оснивању Учитељске школе у Убу. Задатак школе било је стручно оспособљавање кадрова за рад у нижим разредима основне школе. Школа је била петогодишња.

На предлог Школског одбора, а поводом 100-годишњице смрти Вука Караџића и 20-годишњице ослобођења Уба, Скупштина општине Уб донела је решење, 28. децембра 1964. године, по којем ће школа носити име Вука Караџића и о пресељењу Школе у нову школску зграду са савременом опремом.

Дом ученика Учитељске школе у Убу, основан 1948. године, припојен је Учитељској школи у јесен 1965. године. Од тада Дом и школа послују као једна установа са јединственим циљем образовања и васпитања.

Вишак учитељског кадра на ужем подручју Србије и прерастање једног броја учитељских школа у педагошке академије, условили су да СО Уб, 28. марта 1970. године, донесе решење о постепеном гашењу Школе.

Решењем СО Уб бр. 610-23/72-01, од 20. октобра 1972. године, укинута је Учитељска школа Вук Караџић у Убу, а престала је да ради 30. септембра 1973. године. Посебним решењем, од децембра исте године, непокретна и покретна имовина пренета је на Гимназију и Школу за квалификоване раднике у Убу. Започето школовање ученици су завршили при Педагошкој академији у Шапцу и Гимназији у Убу.

Учитељска школа Вук Караџић имала је вишеструки значај, пре свега, просветно-васпитни и културни, а највећи је био у томе што је, за 25 година свога постојања, дала 1300 учитеља и 156 стручних учитељица, који су својим радом афирмисали и школу и средину из које су потекли.

Архивска грађа фонда преузимана је два пута: први пут, 30. септембра 1973. године, од бивше Учитељске школе (књига пријема бр. 240) и други пут, 21. јануара и 9. марта 1976. године, од Гимназије у Убу (књига пријема бр. 392).

Фонд је сачуван у целости. Обрађен је у Архиву 1978. године по принципу слободне провенијенције. Део опште архиве сређен је по деловодним бројевима, а део тематски, по врсти и садржини докумената, и хронолошки; персонална документа по азбучном реду и платни спискови по месецима и годинама. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948-1973, 87 књига и 21 кутија списа (5 м).

Књиге 1948-1973:

записници седница Школског одбора 1955-1962, 2 књ.

записници седница Управног одбора 1955-1965, 1968-1970, 2 књ.

записници седница Наставничког већа 1950-1973, 9 књ.

записници седница Радне заједнице 1968-1969, 1 књ.

записници седница Већа васпитача Дома Ученика 1963-1967, 1 књ.

записници седница Стручног савета, Управе дома, Наставничког већа, Већа васпитача и Комисије за оцењивање васпитача у Дому 1957-1963, 1 књ.

записници седница за полагање дипломског испита 1952-1973, 10 књига

главни протокол о дипломском испиту 1951-1961, 2 књ.

записници седница испитног одбора за преквалификацију стручних учитељица 1961-1962, 1 књ.

записници седница испитне комисије за полагање стручних учитељских испита 1962-1963, 1 књ.

строго поверљиви деловодни протокол 1949-1950, 1 књ.

поверљиви деловодни протокол 1949-1951, 1 књ.

деловодни протоколи 1948-1973, 17 књ.

матичне књиге 1948-1972, 2 књ.

главне књиге (уписнице) 1948-1973, 30 књ.

летописи 1948-1954, 2 књ.

дневник рада 1966-1967, 1 књ.

књига наредби 1955-1959, 1 књ.

књиге основних средстава 1962-1972, 2 књ.

Списи 1948-1973:

преписка 1948-1973, 1 кут.

записници седница 1951-1973, 1 кут.

записници о полагању дипломских, поправних и ванредних испита 1956-1973, 8 кут.

нормативна акта 1962-1972, 1 кут.

извештаји о раду 1950-1973, 1 кут.

програми и планови 1950-1973, 3 кут.

персонална архива 1948-1973, 1 кут.

завршни рачуни 1961-1973, 1 кут.

платни спискови 1948-1973, 3 кут.

дипломе, награде, признања, захвалнице и похвале 1957-1972, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању и престанку рада Школе, записнике, извештаје о раду, програме и планове, податке о Дому ученика, персоналну документацију, завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.

Објављени радови:

Миливоје Радојчић: Учитељска школа у Убу, Гласник МИАВ бр. 22, Ваљево, 1987.