4.1.122. ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ УБ
(1964 ), 1964-1979.

Техничка школа "Уб" у Убу основана је као Школа ученика у привреди у Убу, решењем СО Уб бр. 05-3584/1-6, од 9. априла 1964. године, на основу исказаних потреба за квалификованом радном снагом и привредног развоја општине Уб. Средства за рад школе обезбедила је Убска општина из Фонда за школство. Задатак школе је био да оспособљава стручне кадрове потребне за радне организације на подручју општине Уб.

Од школске 1968/69. године, на основу решења СО Уб бр. 7660/1, од 18. септембра 1967. године, школа носи назив: Школа за квалификоване раднике у Убу.

Оснивањем Образовног центра у Убу 1978. године, Школа за КВ раднике и Гимназија у Убу ушле су у његов састав. Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу, од 1. јула 1983. године, бр. 022-179/82-08 Образовни центар прерастао је у Образовни центар за усмерено образовање и васпитање Уб у Убу где су, поред првог разреда заједничких основа, ученици оспособљавани за стручна занимања машинске, енергетске, текстилне и угоститељско-туристичке струке. Наставу су изводили наставници бивше Школе за КВ раднике. Образовни центар за усмерено образовање и васпитање Уб престаје са радом 1990. године из којег се издвајају две средње школе: Средња школа Уб и Гимназија Бранислав Петронијевић, обе у Убу.

Назив, Средња школа Уб у Убу, добила је 3. децембра 1990. године и уписана је у судски регистар код ОПС у Ваљеву под Фи бр. 2476/90. Регистрована је за стицање општег, стручног, теоријског и практичног знања од првог до петог степена стручне спреме у оквиру машинске, машинско-енергетске, текстилне и економско-комерцијалне струке.

Последња промена назива школе у Техничка школа "Уб" - Уб, под којим и данас ради, извршена је код Привредног суда у Ваљеву 1996. године.

Фонд је преузиман два пута у несређеном стању заједно са архивском грађом Гимназије Уб и Женске занатске школе Уб, 1986. и 1990, оба пута од Образовног центра за усмерено образовање и васпитање Уб (књига пријема бр. 360, 361 и 390).

Фонд је непотпун. Класификација и излучивање безвредног регистратурског материјала обављени су у Архиву, 1987. године, а обрађен је тематски, 1994. године. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1964-1979, 9 књига и 9 кутија списа (1,35 м).

Књиге 1964-1977:

записници седница Наставничког већа 1972-1976, 1 књ.

записници седница Савета школе 1973-1975, 1 књ.

деловодни протоколи 1964-1977, 7 књ.

Списи 1964-1979:

записници Наставничког већа, Збора радних људи радне заједнице, општих родитељских састанака и други 1965-1978, 1 кут.

записници о завршним испитима 1964-1979, 5 кут.

извештаји о раду школе, наставни програми и планови, одлуке, решења, персонална документа 1964-1978, 1 кут.

нормативна акта (статути, правилници и самоуправни споразуми) 1964-1978, 1 кут.

завршни рачуни 1966-1977, 1 кут.

платни спискови 1965-1977, 2 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању, припајању, издвајању и промени назива Школе, записнике Наставничког већа, Савета школе, општих родитељских састанака; записнике о полагању завршних испита, извештаје о раду Школе, нормативна акта, персоналну документацију, статистичке извештаје, завршне рачуне и платне спискове.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.