А.1.5.19. СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОР ЉИГ ЉИГ
(1947-1955), 1945-1955.

Срески народни одбор Љиг формиран је, на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије од 24. априла 1947. године. По истом закону, укинути су Качерски срез са седиштем у Белановици и Колубарски срез са седиштем у Мионици. Од делова њихових територија, формиран је Љишки срез, који је обухватао следеће МНО: Ба, Бабајић, Белановица, Бољковци, Бранчић, Босуте, Врачевић, Горњи Мушић, Доњи Мушић, Доњи Бањани, Драгољ, Дудовица, Дучић, Живковци, Ивановци, Заграђе, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Команице, Латковић, Липље, Љиг, Моравци, Пепељевац, Планиница, Пољанице, Прњавор, Ракари, Славковица, Струганик, Трудељ, Угриновци, Цветановац, Штавица и Шутци.

Из укинутог Колубарског среза, Љишком срезу припојени су МНО: Дудовица, Пепељевац, Прњавор, Латковић, Врачевић, Горњи Мушић, Команице, Дучић, Јајчић, Цветановац, Бабајић, Кадина Лука, Планиница, Славковица, Струганик, Ракари, Берковац и Дудовица, а из укинутог Качерског Среза: Љиг, Белановица, Бољковци, Босуте, Бранчићи, Доњи Бањани, Драгољ, Живковци, Заграђе, Ивановци, Калањевци, Козељ, Моравци, Пољице, Трудељ, Угриновци, Штавица и Шутци. Приликом укидања срезова расформирани су и неки МНО. Тако су села Берковац и Попадић ушла у састав МНО Ракари. Стрмово је спојено са Пепељевцем. Бивши МНО Гукоши је припојен МНО Бранчић, док је ранији МНО Дићи ушао у састав МНО Доњи Бањани.

МНО Доњи Мушић се издваја из Љишког среза и са насељима: Вртиглав, Доњи Мушић, Маљевић, Наномир, улази у састав Ваљевског среза. Село Велико Мариште издваја се из МНО Доњи Мушић и припаја се подручју Горњег Мушића.

Законом о изменама административно-територијалне поделе НР Србије од 6. октобра 1949. године, село Попадић се издваја из МНО Ракари и образује посебан МНО Попадић са седиштем у Попадићу.

На основу Закона, од 28. јануара 1950. године, формира се Мионички срез. Из Љишког среза у новоформирани Мионички срез прелазе следећи МНО: Команице, Струганик, Планиница и Попадић.

Новим Законом о административно-територијалној подели НР Србије на општине, градове и срезове, од 3. априла 1952. године, укинут је Мионички срез, а Љишком срезу се припајају: Горњи Мушић и Струганик, као села у саставу општине Врачевић; Попадић, као село у саставу општине Горња Топлица, и Планиница, као општина. Исте године, из Љишког среза у Колубарски срез са седиштем у Лазаревцу, прелазе Пепељевац и Стрмово. У оквиру Љишког среза су укинути неки МНО. Села Бабајић и Велишевац, из МНО Бабајић, припајају се општини Љиг, као и села Бранчић и Гукоши из МНО Бранчић. Горњи Мушић се припаја општини Врачевић, Живковци припајају општини Берковац. Козељ, Липље и Планиница прелазе у општину Ивановци. Прњавор и Доњи Лајковац припадају општини Боговађа. Гуњица, Ракари и Шутци припадају општини Белановица.

Скупштина НРС донела је, 1. јуна 1955. године, Закон о подручјима срезова и општина. Овим законом укида се Љишки срез, а општине са његовог подручја припајају се Срезу Лазаревац са седиштем у Лазаревцу. Нека села из укинутог Љишког среза су припојена Срезу Чачак: Драгољ, Трудељ, Бољевци, Латковић, Заграђе, Рековци, Угриновци и Штавица.

Лазаревачки срез, 1957. године, припојен је Ваљевском срезу и подручје бившег Љишког среза налази се у саставу Ваљевског среза.

Организациона структура и надлежност СНО Љиг се мењала у складу са законским променама. Приликом оснивања су за обављање одређених делатности формирани одсеци: за финансије, социјално старање, социјално-здравствени одсек, одсек трговине и снабдевања, културно-просветни одсек, привредни одсек, одсек за пољопривреду и шумарство и комунални одсек. Године 1949, укинути су одсеци и образована су повереништва и комисије: за пољопривреду и шумарство, за трговину и снабдевање, комуналне послове угоститељство и туризам, финансије, за рад, за просвету, за народно здравље и социјално старање. Крупне промене у органима власти извршене су, 1952. године, увођењем Среског већа као самоуправног представничког тела грађана и Већа грађана и Већа произвођача, представника запослених у привреди. Укидају се повереништва, а образују савети. У септембру 1952. године, укидају се савети и формирају секретаријати: за унутрашње послове, за привреду, за пољопривреду и шумарство. Секретаријат је орган Извршног одбора као и повереништво. Има у свом саставу низ организационих јединица. Секретаријати, председник и секретар усклађују рад локалне управе и привреде. Планска комисија прати извршење плана. Њен главни задатак је припремање материјала за израду и разраду планова према упутствима виших планских органа. Пленум НО и Извршни одбор доносе одлуке којима правна служба даје форму. У оквиру правног одсека су постојали реферати за: организацију, систематизацију и стручно уздизање.

Фонд је преузиман два пута, од Среза Ваљево, 1959. године, без записника (Књига пријема бр. 24) и 16. априла 1960. године, записнички (Књига пријема бр. 243), у несређеном стању. Излучивање безвредног регистратурског материјала извршено је, 5. децембра 1973. године (записник бр. 787/1).

Фонд је непотпун. Сређивање фонда је у току.

Фонд је категорисан у архивску грађу од великог значаја. Архивска грађа фонда која се односи на пријаву ратне штете, конфискацију и експропријацију, припада категорији архивске грађе од изузетног заначаја.

Садржи грађу за период 1945-1955, 91 књига и 110 кутија списа (12 м).

Књиге 1945-1955:

-        записници седница СНО 1948-1955, 6 књ.

-        регистри уз деловодне протоколе 1947-1955, 15 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1948, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1947-1955, 54 књ.

-        регистри ПЗФ за 1953, 3 књ.

-        регистар продавница државих привредних предузећа 1952-1953, 1 књ.

-        књиге старатељства 1948-1955, 3 књ.

-        контролник социјалног повереништва 1945-1954, 3 књ.

-        пореске књиге 1948-1955, 5 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике седница СНО, МНО, зборова бирача, извештаје о раду, одсеке и повереништва, секретаријате, пријаве ратне штете (попуњени обрасци бр. 1), списе о раду старатељских органа, решења о давању и укидању социјалне помоћи, уверења о исплати помоћи, поверљиве списе одсека унутрашњих послова; списе о конфискацији, експропријацији и откупу; решења о забрани рада угоститељских објеката, забране коцкања, судске списе, извештаје о раду привредних предузећа, о сетви, о раду школа и установа за дечију заштиту; статистичке податке; бирачке спискове, планове рада, упутства, препоруке кадровске службе о премештајима у служби; социјалне списе, уговоре ученика у привреди и друго.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри уз деловодне протоколе и деловодни протоколи.