А.1.5.23. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1944 ), 1944-1981.

Скупштина општине Ваљево основана је, 22. октобра 1944. године, као Градски народноослободилачки одбор за град Ваљево и градска насеља Кличевац, Градац, Бело Поље и Попаре.

Мењала је у више наврата свој назив. Од 1946. до 1952. године, деловала је као Градски народни одбор. У складу са Законом о реорганизацији НО одбора, из априла 1952. године, мења назив у Народни одбор градске општине Ваљево. Од 1956. до 1963. године, има назив Народни одбор општине, а од 1963. године, постоји под називом Скупштина општине Ваљево, под којим и данас ради.

Територијално је увећана 1955. године, а знатније 1960. и 1965. године, када је потпуно заокружена припајањем укинуте Скупштине општине Ваљевска Каменица.

Организациона структура одбора и општине мењала се више пута.

Фонд је преузет од ствараоца у више наврата, 1972, 1978, 1979, 1984. године (Књига пријема бр. 31, 48, 424, 425, 426) у регистратурски сређеном стању.

Део фонда, односно архивска грађа Секретаријата за урбанизам и комунално-стамбене послове за период 1954-1979, која се односи на грађевинску документацију (употребне и грађевинске дозволе), сређена је хронолошки и разврстана на тематске целине. Формирано је 15.000 предмета према називима правних и приватних лица (инвеститора). Урађен је азбучни регистар за правна лица.

Фонд је непотпун. Безвредни регистратурски материјал је излучен, 1972, а систематизација је урађена, 1987. године, по организационим јединицама, хронологији и тематици.

Садржи грађу за период 1944-1981, 85 књига и 223 кутија списа (24,60 м).

Књиге 1944-1971:

-        записници седница одбора и већа 1944-1971, 16 књ.

-        регистри уз деловоднике 1958-1970, 13 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1946-1950, 5 књ.

-        деловодни протоколи 1944-1970, 34 књ.

-        регистри занатских радњи и предузећа 1944-1958, 9 књ.

-        књига конфисковане имовине 1945, 1 књ.

-        књига национализованих грађевинских плацева 1958, 1 књ.

-        уписници управно-правних послова 1968-1970, 4 књ.

-        персоналне књиге 1944-1949, 2 књ.

Списи 1944-1981.

Грађа садржи: записнике седница одбора и већа, месних народних одбора и зборова бирача; расписе и упутства виших органа; друштвене планове; нормативна акта народних одбора, предузећа и установа; извештаје о раду одбора, привредних организација и школа; предмете из: стамбено-комуналне области, здравства, социјалне политике и унутрашњих послова; преглед рада друштвених служби, дозволе за градњу приватних и друштвених објеката, инвестициону документацију, завршне рачуне, предмете инспекцијских служби; персонална документа; финансије и буџет, пореске пријаве и друго.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.

Објављени радови:

-         Ваљевска општина 1839-2003, приредио Здравко Ранковић, ИП Колубара, Ваљево 2003, 168

-         Митрашиновић Милорад: Градски народно-ослободилачки одбор Ваљево (октобар 1944 - мај 1945), Гласник бр. 2-3, МИАВ, Ваљево, 1967, стр. 212

-        Драгутин Бајић: Времеплов Ваљева 1944-1984, Ваљево, 1986, 238