А.1.5.29.  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ - УБ
(1944 -  ), 1945-1981.

Скупштина општине Уб основана је, 1944. године, на територији бивше општине Уб, као Народноослободилачки одбор и у свом саставу је имала Уб и Трњаке. НОО Уб био је у саставу Среза тамнавског и обављао је све послове бивше Општине убске, која је формално постојала још неко време.

На основу одлуке Председништва Народне владе Србије о укидању општина, од 18. децембра 1945. године, укинути су сви НОО па и НОО Уб, као сметња непосреднијем учешћу грађана у систему власти. Основан је Месни народни одбор Уб који преузео све послове, као основни самоуправни орган локалне власти.

Даљом реорганизацијом управе у процесу политичких и привредних промена, дошло је до укидања месних народних одбора и стварања већих административно-територијалних јединица, општинских народних одбора. Закон о подели територије НР Србије на општине, срезове и градове од 3. априла 1952, заокружио је локалне привредне целине и укинуо доста скуп и брзим развојем превазиђен систем дотадашње власти. НОО Уб тада је обухватао места Уб, Трњаке и Гуњевац.

До 1955. године, дошло је до укидања бројних НОО, па је њихову надлежност на територији Среза тамнавског, преузео НОО Уб и НОО Бањани (припојен је општини Уб, 1959. године). У 1960. години, у саставу НОО Уб су: Бајевац, Врховине, Непричава, Степање, Бањани, Калиновац, Баталаге, Зукве, Новаци, Брезовице, Врело, Докмир, Чучуге, Кожуар, Вукона, Мали Борак, Скобаљ, Мургаш, Рукладе, Паљуви, Стубленица, Памбуковица, Радљево, Шарбане, Руњани, Каленић, Совљак, Таково, Богдановица, Црвена Јабука, Тврдојевац, Звиздар, Гвозденовић, Трлић, Тулари, Уб, Трњаци и Гуњевац.

Организациона структура одбора и општине мењала се у више наврата у складу са законским прописима.

На основу Устава из 1963, НОО Уб мења назив у Скупштине општине Уб и под тим називом ради и данас.

Фонд је преузет, у два наврата, од НОО и СО Уб, 19. септембра 1967, записником бр. 01-387/1,  и 25. септембра 1981, записником бр. 451/1, у несређеном стању (Књига пријема бр. 182 и 197).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1979. и 1987, по организационим јединицама, хронологији и тематици.

Садржи грађу за период 1945-1981, 86 књига и 319 кутија списа (35 м).

Књиге 1945-1969:

-        записници МНО Уб 1947-1952, 2 књ.

-        записници НОО Уб 1952-1963, 8 књ.

-        записници СО Уб 1963-1965, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1945-1950, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1945-1969, 41 књ.

-        регистар приватних радњи и радионица 1945-1959, 1 књ.

-        регистар о полагању стручних испита ученика у привреди 1947-1952, 1 књ.

-        финансијске књиге  1946-1969, 30 књ.

 Списи 1945-1981.

Грађа садржи: записнике и извештаје МНО, НОО, СО, савета, комисија, већа и зборова бирача; статуте, пословнике и друга нормативна акта; планове, анализе, изборне материјале, упитнике за борце НОР-а; имовинско-правна акта (експропријација), статистичке извештаје; податке о утврђивању радног стажа, одобрења за отварање занатских радњи, грађевинске дозволе и пројекте; уговоре ученика у привреди; стамбена решења; материјале о старатељству и социјалној помоћи; спискове власника млинова и воденица, предмете о запошљавању; податке о културним догађајима, раду инспекција, оснивању и пословању предузећа и радњи; купопродајне уговоре; уговоре о поклону и друге врсте уговора; персонална документа, буџете, завршне рачуне, платне спискове и друго.

У недостатку обавештајних средстава служе попис архивске грађе и деловодни протоколи.