А.1.5.28. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ОСЕЧИНА
(1944 ), 1944-1973.

Скупштина општине Осечина основана је, крајем 1944. године, као Народноослободилачки одбор општине Осечина. Налазила се у саставу Среза подгорског са седиштем у Ваљевској Каменици, а у њен састав су ушле Осечина варош, Осечина село и Плужац.

У првој половини 1946, мења назив у Месни народни одбор Осечина, након расписа Председништва Народне владе Србије о укидању општина, од 18. децембра 1945. године.

Законом о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове, из априла 1952. године, добија назив Народни одбор општине Осечина. Територија општине проширена је местима Братачић и Остружањ. По Закону о подручјима срезова и општина, од 1. јула 1955. године, Срез подгорски је укинут и успостављена нова територијална подела општина на том подручју. Општини Осечина припојена су насеља: Горње Црниљево, Драгијевица, Комирић, Коњуша, Лопатањ, Сирдија и Туђин. Новим законом о подручјима општина и срезова у НР Србији усвојеним, 26. новембра 1959. године, општини Осечина је, због смањења броја општина, припала целокупна територија општине Пецка. Тада у састав општине улазе: Бастав, Белотић, Гуњаци, Драгодол, Пецка, Царина, Скадар и Коњиц.

Након проглашења Устава из 1963, Народни одбор општине мења назив у Скупштину општине Осечина и под тим називом ради и данас.

Фонд је преузет од СО Осечина, у два наврата, записницима о примопредаји бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године, и бр. 303/1, од 23. маја 1975. године, у несређеном стању (Књига пријема бр. 143 и 241).

Фонд је непотпун. Извршено је разграничење архивске грађе на фондове и излучивање безвредног регистратурског материјала. Фонд је сређен у јулу 1979. године по принципу провенијенције.

Садржи грађу за период 1944-1973, 151 књига и 95 кутија списа (13,50 м).

Књиге 1946-1972:

-        записници МНО и НОО 1946-1957, 7 књ.

-        записници Савета и комисија 1954-1972, 10 књ.

-        регистри уз деловодни протокол 1951-1957, 7 књ.

-        деловодни протоколи 1946-1970, 65 књ.

-        месног самодоприноса 1955-1963, 7 књ.

-        пријаве разних штета 1956. и 1958-1970, 8 књ.

-        старатељске и књиге усвојења 1947-1956, 8 књ.

-        регистри и записници за прекршаје 1950-1959, 8 књ.

-        пореске књиге 1947-1972, 26 књ.

-        партијалници 1948-1951, 2 књ.

-        именици и евиденције 1956-1963, 3 књ.

Списи 1944-1973.

Грађа садржи: записнике и извештаје МНО, НОО, СО, савета, комисија, већа и зборова бирача; статуте, пословнике; планове, анализе и друга нормативна акта; изборне материјале, упитнике за борце НОР-а; статистичке извештаје; податке о утврђивању радног стажа, одобрења за отварање занатских радњи, дозволе за градњу и грађевинске пројекте; уговоре ученика у привреди; стамбена решења; материјале о старатељству и помоћи необезбеђеним лицима; податке о школовању деце палих бораца; предмете о запошљавању; податке о културним догађајима, раду инспекција, пословању предузећа и радњи; купопродајне уговоре, уговоре о поклону и друге врсте уговора; буџет, завршне рачуне, платне спискове и др.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.