А.1.5.27. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА МИОНИЦА
(1944 ), 1945-1971.

Народни одбор општине Мионица је формиран 1944. године, као Месни народноослободилачки одбор варошице Мионица, на основу Одлуке о устројству и пословању НОО Скупштине Србије, од 1. децембра 1944. године.

Одбор је био под надлежношћу Среза колубарског са седиштем у Мионици до његовог укидања, на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије, од 24. априла 1947. године, када потпада под надлежност Среза Ваљево.

На основу Закона, од 20. фебруара 1950. године, формиран је Мионички срез са седиштем у Мионици под чију надлежност потпада МНО варошице Мионица.

Народни одбор општине Мионица, на основу Закона о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове, од 3. априла 1952. године, обухватао је следећа насеља: Мионица (варош), Мионица (село), Кључ, Команице, Паштрић, Радобић, Санковић, Табановић и Толић. Овај одбор је под надлежношћу среза Мионица до његовог расформирања, на основу Закона, од 20. септембра 1952. године. Територија бившег Мионичког среза је подељена између Ваљевског и Љишког среза. НОО Мионица потпада под надлежност Ваљевског среза.

Савезним законом од 16. јуна 1955, предвиђено је повећање, док другим савезним законом од 27. јула 1955, који регулише надлежности народних одбора општина и срезова, предвиђено је смањење броја општина и повећање општинских територија. На основу поменутих закона, надлежност НОО Мионица проширена је на следећа насеља: Берковац, Брежђе, Горњи Мушић, Велико Мариште, Вртиглав, Горњи Лајковац, Гуњица, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Маљевић, Наномир, Планиница и Ракари. По Закону о изменама и допунама Закона о административно-територијалној подели НР Србије, из 1957. године, село Вировац прелази из општине Словац у општину Мионица. Новим законом о административно-територијалној подели, од 26. новембра 1959, који је ступио на снагу 1. јануара 1960. године, предвиђено је смањење броја општина. Општини Мионица су из расформиране општине Дивци припојена села: Клашнић, Мрчић и Шушеока; а из расформиране општине Рајковић села: Буковац, Крчмар, Мратишић, Осеченица, Пауне, Рајковић и Робаје. Скупштина Србије донела је, 29. децембра 1966. године, одлуку према којој су села Мрчић и Пауне издвојене из општине Мионица и припојене општини Ваљево. Од тада није било територијалних промена и општина Мионица има у свом саставу 34 насељених места: Берковац, Брежђе, Буковац, Вировац, Вртиглав, Велико Мариште, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи Мушић, Гуњица, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Клашнић, Крчмар, Маљевић, Мионица (варош), Мионица (село), Мратишић, Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Робаје, Рајковић, Ракари, Радобић, Санковић, Струганик, Табановић, Тодорин До, Толић и Шушеока.

Промене у организационој структури МНО и НОО, од формирања до 1955. године, не могу се пратити на основу грађе. НОО Мионица је својим статутом, од 26. августа 1955. године, утврдио: организацију, састав и делокруг рада војних органа. Према овом статуту, НОО Мионица има: председника, потпредседника, секретаријате, сталне одборничке комисије, савете, одељења, одсеке , судије за прекршаје и месне канцеларије. Сталне одборничке комисије су биле: мандатно имунитетска, комисија за избор и именовање, комисија за привреду, комисија за прописе и организациона питања, комисија за молбе и притужбе. За извршне и управне послове НО је именовао савете за: комуналне послове, стамбена питања, рад и радне односе, просвету и културу, социјалну заштиту и народно здравље. Контролу примене закона и прописа и стручну обраду и припрему аката су вршили секретар и одељења за: опште послове, финансије, привреду, одсек за комуналне послове, одсек за народно здравље и социјалну заштиту, судија за прекршаје и месне канцеларије.

Према унутрашњој организацији НОО Мионица, из 1961. године, органи управе су: секретар и одељења за општу управу и привреду и финансије, одсеци, самостални реферати и реферати у оквиру одсека. На челу сваког одсека или реферата се налази шеф одсека или реферата. У оквиру одељења за општу управу и друштвене службе формирани су одсек за општу управу и одсек за друштвене службе. У оквиру одсека за општу управу деловали су шеф одсека и реферати за: унутрашње послове, просвету и културу, и кадрове за рачуноводство. У оквиру одсека за друштвене службе деловали су шеф одсека и реферати: за социјалну и имовинску заштиту, за народно здравље, за послове санитарне инспекције, за грађевинарство и комунално-стамбене послове. Као самостални реферати деловали су реферати за: просвету и културу, унутрашње послове, грађанска стања, за путеве и други.

На основу уставних промена, из 1963. године, Скупштина општине је највиши орган власти и орган самоуправљања на свом подручју. Скупштина општине се састоји од два већа: Општинског већа и Већа радних заједница. Органи Скупштине општине су: председник, комисије, савети и органи управе. Комисије су формиране за: представке и примедбе, за месне заједнице и зборове грађана, мандатно-имунитетска комисија. За поједине области деловања Скупштина општине образује савете, као политичко извршне органе. Формирани су савети за: општу управу и унутрашње послове, за привреду и финансије, за пољопривреду и шумарство, за рад и радне односе, за просвету, за народно здравље. Органи управе су одељења и одсеци. Постојала су одељења за општу управу и друштвене службе, за привреду, за финансије и друга.

Године 1966, спојена су одељење за општу управу и друштвене службе и одељење за комунално-стамбене послове. Одељење за привреду је спојено са одељењем за финансије.

Од 1974. године, постоји заједнички Секретаријат унутрашњих послова за општине: Ваљево, Љиг, Мионица, Уб и Осечина са седиштем у Ваљеву.

Од 3. јула 1963. године, НОО Мионица мења назив у Скупштина општине Мионица и под тим називом ради и данас.

Фонд је преузет од Скупштине општине Мионица, у два наврата, 1968. и 1971. године, без записника (Књига пријема бр. 161).

Фонд је непотпун. Излучивање безвредног регистратурског материјала је извршено 1972. године, записник бр. 51/1 се налази у досијеу фонда. Сређен је тематски и хронолошки.

Садржи грађу за период 1945-1971, 92 књиге и 43 кутије (7,06 м).

Књиге 1946-1970:

-        записници седница комисије за управљање радном снагом 1959-1965, 2 књ.

-        записници седница НОО Мионица 1952-1960, 6 књ.

-        записници пореске комисије 1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1953, 1958, 1959, 1961, 4 књ.

-        деловодни протоколи 1952-1970, 41 књ.

-        деловодни протоколи о држављанству 1949, 1 књ.

-        матични деловодни протоколи 1946-1970, 22 књ.

-        регистри уз деловодне протоколе 1954-1968, 14 књ.

-        регистар издатих грађевинских дозвола 1955-1959, 1 књ.

Списи 1945-1971:

-        општа архива 1945-1971, 3 кут.

-        записници седница МНО, НОО, СО 1946-1971, 11 кут.

-        записници седница савета 1946-1971, 4 кут.

-        статути и друштвени планови 1955-1970, 2 кут.

-        персонална архива 1956-1971, 4 кут.

-        записници о положеним квалификацијама 1955-1970, 1 кут.

-        записници о доказивању радног стажа 1955-1970, 5 кут.

-        записници о занатским радњама 1955-1970, 1 кут.

-        записници о трговинским радњама 1955-1970, 2 кут.

-        записници о грађевинским дозволама 1955-1970, 5 кут.

-        платни спискови 1951-1964, 5 кут.

Грађа садржи: записнике и материјале седница МНО, НОО, СО, Већа произвођача, Општинског већа, савета, комисија, зборова бирача и месних заједница, извештаје о раду и програме рада, годишње статистичке извештаје о раду предузећа и земљорадничких задруга, техничку документацију у вези издавања грађевинских дозвола и локација, податке о радном стажу и стручном оспособљавању, платне спискове и друго.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.