А.1.5.26. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ ЉИГ
(1944 ), 1944-1964.

Скупштина општине Љиг формирана је, као Народноослободилачки одбор варошице Љиг, 24. октобра 1944. године, а од 15. маја 1945. године, делује као Месни народни одбор Љиг. Одбор је био под надлежношћу Среза качерског са седиштем у Белановици, до његовог укидања 1947, када потпада под надлежност новоформираног среза Љиг са седиштем у Љигу.

Законом о подели територије НРС на општине, градове и срезове, од 1952. године, укидају се МНО и формира се НОО Љиг у чији састав улазе и насељена места Бабајић и Велишевци, из укинутог МНО Бабајић. На основу Закона, од 16. јуна 1955. године, приступа се територијалном увећању општина. Под надлежност НОО Љиг потпадају следећа насељена места: Ба, Бабајић, Бошњановић, Бранчић, Велишевци, Гукоши, Дићи, Доњи Бањани, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Липље, Љиг, Палежница, Славковица и Цветановац. Године 1957. из укинуте општине Дудовица, у општину Љиг прелази насељено место Латковић. Из укинуте општине Доњи Бањани у општину Љиг прелазе Доњи Бањани и Дићи; из укинуте општине Моравци, Липље и Моравци, и из укинуте општине Славковица - Бошњановић, Славковица и Цветановац. Законом о подручју општина и срезова НРС од 26. новембра 1959. године, који ступа на снагу 1. јануара 1960. године, из укинуте општине Белановица у општину Љиг прелазе следећа насељена места: Белановица, Живковци, Калањевци, Козељ, Пољанице, Шутци.

Народни одбор општине Љиг се, од 1963. године, конституише као скупштина општине Љиг, а од 2. јула 1964. године, конституишу се месне заједнице у оквиру општине.

Скупштина Србије је донела, 14. јула 1977. године, Закон о територијалној организацији општина, по којем општина Љиг има у свом саставу следећа насељена места: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукоши, Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг, Милавац, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац, Штавица и Шутци.

Када је укинут Љишки срез, 1955. године, општина Љиг прелази у надлежност Колубарског среза са седиштем у Лазаревцу. Укидањем Лазаревачког среза 1957, општина Љиг је под надлежношћу Среза Ваљево, до укидања срезова 1967. године.

Унутрашња организација и функционисање органа мењали су се у складу са законском регулативом.

Након проглашења Устава из 1963, Народни одбор општине мења назив у Скупштину општине Љиг и под тим називом ради и данас.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, у два наврата, записницима, бр. 02-2581, од 13. септембра 1967, и бр. 622/1, од 14. септембра 1973. године, у несређеном стању (Књига пријема бр. 70 и 231).

Фонд је непотпун. Излучивање безвредног регистратурског материјала је вршено два пута, о чему постоје записници бр. 100/1, од 3. марта 1971. године, и бр. 545/1, од 5. октобра 1972. године. Фонд је сређен, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, по врсти грађе, по годинама, а у оквиру година је сређен по деловодном броју.

Садржи грађу за период 1944-1964, 116 књига и 13 кутија списа (4,78 м).

Књиге 1944-1964:

-        записници седница МНО и НОО 1944-1957, 7 књ.

-        записници Комисије за привреду 1955-1958, 1 књ.

-        записници седница Комисије за избор именовања 1955-1958, 2 књ.

-        записници општинске изборне комисије 1957-1958, 1 књ.

-        записници зборова бирача 1951-1955, 1 књ.

-        записници синдикалне организације 1955-1961, 1 књ.

-        регистри уз деловодне протоколе 1955-1961, 5 књ.

-        строго поверљиви деловодни протоколи 1944-1948, 4 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1944 -1955, 11 књ.

-        деловодни протоколи 1944-1961, 29 књ.

-        матични деловодни протоколи 1950-1961, 7 књ.

-        регистар имена деце под старатељством 1944-1953, 1 књ.

-        регистар потрошача на допунском снабдевању МНО за 1948, 1 књ.

-        регистар потрошача на обезбеђено снабдевање 1949, 1 књ.

-        регистар стамбених зграда 1953, 1 књ.

-        списак пријава ратне штете 1945, 1 књ.

-        пријаве и одјаве долазећих лица у општину љишку 1945-2946, 1 књ.

-        евиденција, по закону, о односима родитеља и деце 1947-1953, 1 књ.

-        бирачки спискови 1953-1955, 1 књ.

-        општи уписник за прекршаје 1957-1962, 3 књ.

-        записници седница Пореске комисије 1956-1964, 16 књ.

-        финансијске књиге (буџедски партијалник, дневник наплата и исплата месног самодоприноса, распореди пореза, дневници примања и издавања и др) 1945-1955, 20 књ.

Списи 1944-1964:

-        записници МНО и НОО 1944-1957, 2 кут.

-        записници зборова бирача 1957-1958, 1 кут.

-        строго поверљиви и поверљиви списи 1949-1951, 1 кут.

-        општа архива 1945-1964, 5 кут.

-        бирачки спискови 1953-1960, 3 кут.

-        финансијска архива и платни спискви 1953-1960, 1 кут.

Грађа садржи: записнике са седница одбора, комисија, зборова бирача, списе о ратној штети, извештаје о раду, нормативна акта народних одбора, предузећа и установа; решења о додели социјалне помоћи, стамбена решења, решења о службеним постављењима, дозволе за отварање занатских радњи, грађевинске дозволе, персоналну и финансијску документацију и др.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.