А.1.5.116. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО

(1975-1989), 1972-1993.

Самоуправна интересна заједница за путеве општине Ваљево (у даљем тексту: Заједница) са седиштем у Ваљеву основана је, 10. новембра 1975. године, као Самоуправна интересна заједница за локалне и некатегорисане путеве Ваљево. Радила је у саставу Регионалне заједнице за путеве са седиштем у Лозници. Скраћени назив фирме је: Основна заједница за путеве општине Ваљево. Према изменама и допунама статута Заједнице, из 1978, мења назив у: Ваљевска основна заједница за путеве са П.О. Ваљево.

Почетком 1986. године, Самоуправним споразумом о оснивању Самоуправне интересне заједнице за путеве општине Ваљево утврђен је назив и седиште Заједнице, послови и задаци, организација Заједнице, начин обезбеђења и употребе средстава за управљање путевима и други задаци. Пун назив Заједнице је: Самоуправна интересна заједница за путеве општине Ваљево Ваљево. Била је самостална и покривала је територију општине Ваљево. Послови, задаци и органи управљања остали су исти.

Делатност Заједнице за путеве су: управљање путевима као добрима у општој употреби и задовољавање заједничких потреба и интереса у коришћењу, одржавању, реконструкцији, изградњи и заштити локалних и некатегорисаних путева на територији општине Ваљево; врши организовање израда студија и пројеката у области путева; врши утврђивање извора финансирања за наведене послове према усвојеним плановима; обавља евидентирање техничких и других података о путевима путним објектима; врши усклађивање рада у овој области и обавља друге прописане послове и задатке.

Органи Заједнице за путеве су Скупштина (састављена од 45 делегата бираних на 4 године), Извршни одбор и секретар Основне заједнице.

Административно-стручне послове за Заједницу обављала је Стручна служба, коју оснива Скупштина Заједнице.

На основу Закона о путевима, из 1989. године, престао је са радом СИЗ за путеве, а СО Ваљево донела је одлуку о оснивању Друштвеног фонда за путеве општине Ваљево, који преузима све послове и задатке бившег СИЗ-а.

Фондови самоуправних интересних заједница преузети су средином 2000. и крајем 2001. године, од СО Ваљево, без записника, у расутом и несређеном стању (Књига пријема бр. 503 и 504).

Фонд је непотпун. Током 2001. године, извршен је преглед, разграничење фондова и излучивање безвредног регистратурског материјала.

Садржи грађу за период 1972-1993, 4 књиге, 22 кутије списа, 21 кутија и 17 свежњева пројеката (9,50 м).

Књиге 1976-1986:

-        деловодни протоколи 1976-1986, 4 књ.

Списи 1972-1993.

Грађа садржи: записнике Скупштине, Извршног одбора, нормативна акта (статути, самоуправни споразуми, пословници), извештаје о изградњи путева на територији општине Ваљево (1972-1989), решења о експропријацији земљишта ради изградње путева, одлуке, уговоре, персонална документа (1992), статистичке извештаје, завршне рачуне, окончане ситуације и платне спискове. У грађи се налази техничка документација пројекти о изградњи важнијих путева, саобраћајница и саобраћајне сигнализације у граду.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.