А.1.5.114. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЉЕВО
(1977-1990), 1977-1990.

У складу са Законом о самоуправним интересним заједницама образовања и васпитања основана је, 3. октобра 1977. године, Самоуправна интересна заједница усмереног образовања за подручје Подрињско-колубарске међуопштинске регионалне заједнице са седиштем у Ваљеву (у даљем тексту: Заједница) за потребе општина: Ваљево, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Лозница, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина, Уб и Шабац.

Статутом и самоуправним споразумом одређена је делатност Заједнице, самоуправљање, планирање средстава, дужности и одговорности давалаца и корисника услуга, односи Заједнице са друштвено-политичком заједницом, рад стручне службе Заједнице и др.

Делатност Заједнице је од посебног друштвеног интереса и огледа се кроз: непосредно остваривање образовања од 1. до 5. степена стручне спреме и обезбеђивање услова, што значи програмирање, планирање, усмеравање и праћење развоја усмереног образовања; утврђивање и обезбеђивање средстава за обављање наведених послова.

Заједница је имала Скупштину од 70 делегата (бирани сваке 4 године) састављену од два већа: Већа корисника услуга (47 делегата) и Веће давалаца услуга (23 делегата). Скупштина је, из редова делегата, бирала Извршни одбор од 15 чланова. За одређене послове Скупштина је образовала одборе и комисије као: Одбор за самоуправну контролу, Комисију за програм и развој, Комисију за избор и именовање кадрова.

Заједница је стицала доходак слободном разменом рада између ОУР-а у привреди и другим делатностима.

За обављање стручних, административних послова Заједница је имала стручну службу или Радну заједницу СИЗ-а.

На основу Закона о друштвеним делатностима, из 1990. године, СИЗ-ови су престали са радом, па и постојећа Заједница.

Фонд је преузет у несређеном стању, 26. априла 1990. године, записником бр. 309, од општинског Фонда за територију више општина за средње образовање Ваљево (Књига пријема бр. 387).

Фонд је непотпун. Одабир архивске грађе, излучивање безвредног регистратурског материјала, класификација и систематизација урађени су 1991. и 1993. године. Систематизација архивске грађе извршена је по принципу слободне провенијенције, односно, део архивске грађе сређен је по деловодном броју регистратуре, а део тематски према врсти и садржају докумената (у оквиру група хронолошки или по азбучном реду).

Садржи грађу за период од 1977-1990, 9 књига и 48 кутија (5,10 м).

Књиге 1977-1990:

-        записници Скупштине СИЗ-а усмереног образовања 1982-1986, 3 књ.

-        записници Извршног одбора Скупштине 1984-1990, 2 књ.

-        записници комисија 1978-1986, 2 књ.

-        деловодни протокол 1977-1986, 1 књ.

-        књига делегата Скупштине СИЗ-а 1977-1980, 1 књ.

Списи 1977-1990:

-        записници Скупштине СИЗ-а усмереног образовања 1977-1988, 12 кут.

-        записници Извршног одбора Скупштине 1977-1989, 6 кут.

-        записници одбора и комисија 1977-1987, 2 кут.

-        нормативна акта (статути, самоуправни споразуми и др.) 1977-1986, 1 кут.

-        извештаји, програми, планови, одлуке 1977-1990, 2 кут.

-        преписка 1977-1985, 15 кут.

-        записници о просветној инспекцији школа, извештаји о извршеној верификацији школа, уписи у средње школе (планови, упутства, записници, извештаји, информације, табеле), 1977-1984, 6 кут.

-        Радна заједница СИЗ-а (записници Збора, ОО СК, ОО СС, извештаји о финансијском пословању, одлуке, персонална документација) 1978-1990, 2 кут.

-        завршни рачуни 1978-1988, 1 кут.

-        платни спискови 1978-1989, 1 кут.

Грађа садржи: податке о оснивању и делатности Заједнице, записнике органа управљања, извештаје о раду, нормативна акта, преписку, податке о раду стручне службе, завршне рачуне, платне спискове и др.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протокол..