А.1.5.115. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНОВАЊА,
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1974-1990), 1959-1992.

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНОВАЊА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1974-1986), 1959-1991.

Самоуправна интересна заједница становања општине Ваљево (у даљем тексту: Заједница становања) основана је, 1974. године, потписивањем Самоуправног споразума од стране 84 основне организације удруженог рада, одмах по ступању на снагу Закона о самоуправним интересним заједницама становања. Почела је са радом 1. јула 1974. године.

Заједница становања обављала је послове од посебног друштвеног интереса: вршила је програмирање и организацију стамбене и солидарне стамбене изградње (изградња и расподела станова, утврђивање критеријума за одређивање станарине, предлагање услова за давање зајмова), управљала је одржавањем стамбених зграда и станова у друштвеној својини, утицала на политику кредитирања стамбене и комуналне изградње и друге послове.

Органи Заједнице становања су Скупштина (састављена од 70 делегата бираних на 4 године), Извршни одбор (од 11 чланова), шест одбора (Одбор за стамбену изградњу, Одбор за одржавање стамбених зграда, станова и пословних просторија, Одбор за солидарну стамбену изградњу, Одбор за пословни простор, Одбор за изградњу станова за учеснике НОР-а и Одбор за давање на коришћење станова социјално необезбеђеним лицима) и секретар Заједница становања. Скупштина Заједнице становање имала је право да образује и друга стална и повремена радна тела (одборе и комисије и др.) у складу са указаним потребама.

Самоуправне интересне заједнице: становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта и за путеве на основу својих статута донеле су, у јануару 1976. године, одлуку о оснивању, организацији и делокругу рада Стручне службе поменутих самоуправних интересних заједница.

На основу Закона о остваривању посебног друштвеног интереса у области комуналне делатности, из 1985. године, обједињена су ова два СИЗ-а, и СО Ваљево донела је, 14. маја 1986. године, решење о давању сагласности на Самоуправни споразум о оснивању Самоуправне интересне заједнице становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта општине Ваљево Ваљево.

Законом о друштвеним делатностима, од 31. марта 1990. године, престала је са радом Самоуправна интересна заједница становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта општине Ваљево Ваљево.

Фондови самоуправних интересних заједница преузети су средином 2000. и крајем 2001. године, од СО Ваљево, без записника, у расутом и несређеном стању (Књига пријема бр. 503 и 504).

Фонд је непотпун. Током 2001. године, извршен је преглед, разграничење фондова и излучивање безвредног регистратурског материјала. Сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и по хронологији. У фонду се налази и архивска грађа која припада фонду Скупштине општине Ваљево, као на пример решења о расподели станова, одређивању станарине и друго.

Садржи грађу за период 1959-1991, 10 књига, 51 кутију списа и 70 свежњева пројеката (26,50 м).

Књиге 1975-1986:

-        деловодни протоколи 1975-1986, 10 књ.

Списи 1959-1991.

Грађа садржи: записнике Скупштине СИЗ-а, записнике Извршног одбора СИЗ-а, нормативна акта (статути, самоуправни споразуми, пословници); решења о: расподели станова, носиоцима станарског права и одређивању станарине (1959-1965); уговори о: удруживању средстава за стамбену изградњу, кредиту, коришћењу стана и други; документацију о Фонду за солидарну стамбену градњу (записници Скупштине и Управног одбора Фонда, расподела станова, уговори о изградњи солидарне стамбене градње); записници и информације ОО СК; записнике о великим инвестицијама (нпр. о изградњи насеља Колубара II), завршне рачуне, окончане ситуације и платне спискове. У грађи се налази техничка документација стамбених насеља и друго.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1975-1986), 1962-1991.

Самоуправна интересна заједница комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта општине Ваљево Ваљево основана је на основу Закона о грађевинском земљишту из 1975. године и одлуком СО Ваљево од 10. новембра исте године под називом Самоуправна интересна заједница за управљање грађевинским земљиштем Ваљево (у даљем тексту: Заједница).

Делатност Заједнице су послови управљања и располагања грађевинским земљиштем које јој повери СО Ваљево, уређивање и искоришћавање грађевинског земљишта од посебног друштвеног интереса. Задаци су јој да утврђује програм уређивања грађевинског земљишта, да даје на коришћење у складу са прописаним условима од стране СО Ваљево, да утврђује начин давања и издаје у закуп, удружује средства за финансирање уређивања грађевинског земљишта са комуналним и другим организацијама и врши друге послове које јој повери СО Ваљево.

Органи Заједнице су Скупштина (састављена од 45 делегата бираних на 4 године), Извршни одбор (од 11 чланова) и секретар Заједнице именован од стране Скупштине Заједнице. Скупштина Заједнице може образовати стална и повремена радна тела (одборе, комисије и др.) за припремање, проучавање и сагледавање одређених питања из своје надлежности.

Самоуправне интересне заједнице: становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта и за путеве на основу својих статута донеле су у јануару 1976. године одлуку о оснивању, организацији и делокругу рада Стручне службе поменутих самоуправних интересних заједница.

После доношења Закона о грађевинском земљишту, 1979. године, Заједница почетком 1982. године мења име и добија назив: Самоуправна интересна заједница комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта општине Ваљево. Такође, проширује делатност на спровођење комуналне политике, врши предлагање поступка преузимања и експропријације грађевинског земљишта за стамбену и другу изградњу, утврђује елементе и мерила за формирање цена комуналних послова и друге послове.

На основу Закона о остваривању посебног друштвеног интереса у области комуналне делатности, из 1985. године, обједињена је ова Заједница са СИЗ-ом становања и СО Ваљево донела је, 14. маја 1986. године, решење о давању сагласности на Самоуправни споразум о оснивању Самоуправне интересне заједнице становања, комуналних делатности и уређења грађевинског земљишта општине Ваљево Ваљево.

Законом о друштвеним делатностима, од 31. марта 1990. године, престала је са радом Самоуправна интересна заједница становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта општине Ваљево Ваљево, оснива се Друштвени фонд за грађевинско земљиште општине Ваљево који преузима све послове и задатке бившег СИЗ-а.

Фондови самоуправних интересних заједница преузети су средином 2000. и крајем 2001. године, од СО Ваљево, без записника, у расутом и несређеном стању (Књига пријема бр. 503 и 504).

Фонд је непотпун. Током 2001. године, извршен је преглед, разграничење фондова и излучивање безвредног регистратурског материјала. Сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и по хронологији. У фонду се налази и архивска грађа која припада фонду СО Ваљево.

Садржи грађу за период 1962-1991, 7 књига, 54 кутије списа и 65 свежњева пројеката (25 м).

Књиге 1976-1986:

-        деловодни протоколи 1976-1986, 7 књ.

Списи 1962-1991.

Грађа садржи: записнике Скупштине и Извршног одбора СИЗ-а, нормативна акта, акта Комисије за плацеве (решења и уговоре о коришћењу и надокнади за грађевинско земљиште и купо-продаји, решења о изузимању земљишта, одобрења за градњу и др.), решења о експропријацији земљишта, завршне рачуне, техничку документацију (окончане ситуације и пројекти) и друго. Посебно су издвојена акта која се односе на изградњу објеката на Дивчибарама (решења, одобрења, доделе земљишта, експропријација, пројекти за: Камп насеље, Ауто камп, Титов гај и друго).

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА СТРУЧНА СЛУЖБА СИЗ-а СТАНОВАЊА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И САМОУПРАВНЕ ИНТЕРЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1976-1990), 1967-1992.

Самоуправне интересне заједнице: становања, комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта и за путеве, на основу својих статута, донеле су у јануару 1976. године, одлуку о оснивању, организацији и делокругу рада Стручне службе поменутих самоуправних интересних заједница. Такође, Стручна служба вршила је послове организовања седница скупштина и њихових органа, припремала је предлоге општих и других аката које доноси скупштина, радне материјале, обављала је послове сарадње са ОУР-има, носиоцима станарског права, корисницима грађевинског земљишта и друге послове. Организационо посао је обављала преко три одсека: 1. Службе за опште, правне и самоуправне послове; 2. Службе за инвестиције, план и развој; 3. Службе за књиговодствено-рачуноводствене послове. Стручна служба имала је задатак да обавља опште стручне, правне, административне, рачуноводствено-књиговодствене и техничке послове, као и друге послове за три наведена СИЗ-а.

Радом Стручне службе руководио је секретар именован од стране скупштина три СИЗ-а по претходно расписаном конкурсу. Органи управљања Стручне службе су имале Раднички савет и Збор радних људи. Стручна служба није имала статус правног лица.

Законом о друштвеним делатностима, од 31. марта 1990. године, престале су са радом самоуправне интересне заједнице, па самим тим престала је потреба за Стручном службом.

Фондови самоуправних интересних заједница преузети су средином 2000. и крајем 2001. године, од СО Ваљево, без записника, у расутом и несређеном стању (Књига пријема бр. 503 и 504).

Током 2001. године, извршен је преглед, разграничење фондова и излучивање безвредног регистратурског материјала. Архивска грађа Стручне службе сређена је по принципу слободне провенијенције, тематски и по хронологији.

Садржи грађу за период 1967-1992, 4 књиге, 35 кутија списа (3,20 м).

Књиге 1976-1984:

-        деловодни протоколи 1976-1984, 4 књ.

Списи 1967-1992.

Грађа садржи: записнике органа управљања (Радничког савета и Збора радних људи), нормативна акта; записнике, извештаје и информације о раду ОО СК РЗ; пријаве о несрећи на послу, персонална документа, завршне рачуне, платне спискове, окончане ситуације и друго.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе и деловодни протоколи.