А.1.5.117. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ,
ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1974-1990), 1972-1984.

Самоуправна интересна заједница физичке културе, одмора и рекреације општине Ваљево, са седиштем у Ваљеву основана је, 4. децембра 1974. године.

Заједница је основана ради организовања, развоја и трајног задовољавања потреба и интереса у области физичке културе. Финансирана је, по принципу слободне размене рада, из прихода утврђеног општинским доприносом за физичку културу и од средстава остварених од игара на срећу и издавања објеката за физичку културу.

Органи заједнице су Скупштина, Одбор самоуправне контроле и секције. Пословањем заједнице управљала је Скупштина, која је бројала око 45 делегата. Из њених редова биран је Извршни одбор и секретар.

Од маја 1982. године, заједница послује под називом Самоуправна интересна заједница физичке културе, одмора и рекреације општине Ваљево Ваљево.

Доношењем Закона о друштвеним делатностима заједница је престала са радом, 31. марта 1990. године, а њена права, обавезе и имовину преузео је Фонд за физичку културу општине Ваљево.

Фонд је преузет 1988. године, у несређеном стању (Књига пријема бр. 353).

Фонд је непотпун. Сређен је 1988. године, по принципу слободне провенијенције, тематски и по хронологији.

Садржи грађу за период 1972-1984, 15 кутија списа (1,50 м).

Списи 1972-1984:

-        записници Скупштине и Извршног одбора 1974-1984, 11 кут.

-        извештаји о раду 1973-1983, 1 кут.

-        нормативна акта (статути, самоуправни споразуми) 1973-1983, 1 кут.

-        програми рада 1973 1981, 1 кут.

-        Кошаркашки клуб Металац 1972, Боксерски клуб Металац 1983-1984. и Аеро-клуб Крушик 1982-1984, 1972-1984, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању, записнике Скупштине, Извршног одбора, нормативна акта, програме рада и извештаје; податке о спортским клубовима и извештаје о њиховом раду и материјално-финансијском пословању, платне спискове и друго.

У недостатку обавештајних средстава служи попис архивске грађе.