А.1.5.15. ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР ВАЉЕВО ВАЉЕВО
(1944-1947), 1944-1947.

Окружни народни одбор Ваљево са седиштем у Ваљеву формиран је, 24. септембра 1944. године, као Окружни народноослободилачки одбор Ваљево (у даљем тексту: ОНО Ваљево). Обухватао је административну, територијалну и привредну целину у коју су ушли град Ваљево и пет срезова: Ваљевски (Ваљево), Подгорски (Ваљевска Каменица), Колубарски (Мионица), Тамнавски (Уб) и Посавски (Обреновац). У то време, целокупни рад ОНО Ваљево био је усмерен ка подизању привредног, социјалног и културног напретка, а пре свега ка интересима и циљевима народноослободилачке борбе.

Током 1945. године, задаци ОНО Ваљево су проширени, а Општим законом о народним одборима, од 25. маја 1946. године, прецизирани на спровођење општих задатака државне управе и политике; на вршење опште контроле над спровођењем плана у области индустрије и занатства, грађевинарства, пољопривреде, трговине, просвете, народног здравља и социјалног старања, финансија и радних односа; да спроводи изборе, подстиче и организује учешће народа у државној управи и обнови и изградњи земље, да се стара о чувању и заштити општенародне имовине; да руководи друштвено-економским животом и подизањем општенародне културе.

Окружни народноослободилачки одбор Ваљево променио је назив, у првој половини 1945. године, у Окружни народни одбор Ваљево.

ОНО Ваљево био је надређени орган свим одборима (градском и среским) на својој територији, који су основани октобра 1944. године. Имао је Окружну скупштину која је бројала од 80 до 120 чланова одборника из чијег састава је биран Извршни одбор Председништво од 21 или мање чланова. У састав Председништва ОНО, обавезно су по функцији, улазили повереници одељења, затим председник, потпредседник и секретар ОНО Ваљево.

Свој рад ОНО Ваљево усклађивао је према важећим законима, па је у складу са тим имао статут и друга нормативна акта по којима је радио. ОНО Ваљево имао је искључиву надлежност за следеће послове: распуштао је ниже народне и извршне одборе; доносио буџет и привредни план; доносио решења о закључивању зајмова; поништавао, укидао и мењао одлуке нижих народних одбора; доносио решења о оснивању предузећа и установа; доносио Статут ОНО и читав низ других послова.

Председништво ОНО Ваљево било је извршни и управни орган које је колективно руководило свим гранама и одељењима окружне управе; извршавало наредбе, уредбе, одлуке, решења и упутства Савезне скупштине и владе и Народне скупштине и владе НР Србије.

ОНО Ваљево, као орган власти, постојао је од 24. септембра 1944. године до 30. априла 1947. године, када је престао са радом са доношењем Закона о административно-територијалној подели НР Србије.

У овом кратком периоду ОНО Ваљево често је мењао организациону структуру, обим и делокруг рада. Ради лакшег обављања посла, у гранама државне управе, ОНО Ваљево делио се на одељења, одељења на одсеке, према врсти послова у датој грани државне управе. Број одељења и одсека одређивала је влада НР Србије, која је оснивала нова, мењала, спајала или укидала постојећа одељења и одсеке. Одељења, односно одсеци били су под непосредним руководством одговарајућег министарства која су их и финансирала.

Организациона структура ОНО Ваљево у 1944. и 1945. години била је иста, само што су одсеци формирани одмах по конституисању ОНО, почетком 1945. прерасли у одељења: Председништво ОНО (или Опште одељење), Привредно одељење, Пољопривредно одељење, Грађевинско одељење, Одељење за трговину и снабдевање, Социјално одељење, Здравствено одељење, Одељење за просвету, Персонално одељење и Финансијско одељење. Одељењима су руководили повереници, а техничким пословима начелници одељења. Поред ових одељења радила су: Одељење за унутрашње послове и Одељење за државну безбедност, прво, као непосредни орган Министарства унутрашњих послова НР Србије, а друго је било у надлежности Савезног министарства унутрашњих послова. Почетком 1945, у оквиру Привредног одељења, почео је да ради Одсек управе народних добара, а крајем исте године ради самостално под називом Одсек земаљске управе народних добара. Да би извршавао постављене задатке из домена појединих грана државне управе ОНО Ваљево имао је право да оснива сталне или повремене комисије или нека друга тела. Тако су, само у 1945. години, при ОНО Ваљево радиле: Комисија за ратну штету, Комисија за конфискацију имовине, Комисија за одузимање ратне добити и Повереништво за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. На иницијативу ОНО Ваљево при окружним одборима су конституисани окружни народни судови.

На основу Општег закона о народним одборима, од 28. маја 1946. године, донет је Статут ОНО Ваљево по којем је дефинисана унутрашња организација одбора:

Одељење за опште послове (и даље је имало штамбиљ и печат: Председништво ОНО) састојало се пет одсека: персонални, административно-правни, за цене, службу правне помоћи и централну архиву.

Одељење за привреду са одсецима за: индустрију, рударство, занатство и занатске произвођачке задруге.

Пољопривредно одељење са одсецима за: ратарство, сточарство, воћарство и виноградарство, аграрну реформу, ветеринарство и шумарство.

Одељење за трговину и снабдевање имало је три одсека: за трговину, откуп и рационирано снабдевање.

Одељење за просвету имало је одсеке за: основну наставу, средњу наставу и народно просвећивање.

Одељење за финансије делило се на: одсек за рачуноводство и порез и одсек за непосредне порезе.

Социјално одељење имало је одсеке: за социјално старање и заштиту деце матере и младежи; за социјалну помоћ породицама мобилисаних или погинулих бораца и породицама жртава фашистичког терора и старање о инвалидима и одсек за стамбена питања.

Здравствено одељење у свом саставу имало је два одсека и пет здравствених установа: административно-финансијски и санитарно-епидемиолошки, а од установа: Окружну болницу, Окружну амбуланту, Антитуберкулозни диспанзер, Окружну санитарно-епидемиолошку станицу и Окружни санитарни инспекторат.

Грађевинско одељење: општи грађевински одсек, одсек за пројектовање и надзор и административно плански одсек.

Одсек народне имовине.

Персонално одељење.

Одељење за радне односе образовано је, тек 18. јуна 1946. и имало је три одсека: одсек хигијенско-техничке заштите (инспекција рада), одсек за уздизање кадрова, евиденцију и планску расподелу радне снаге и општи одсек.

Планска комисија радила је са четири одсека: за планирање; за производњу, финансије, промет, социјалну заштиту и културу; за контролу и статистички одсек.

Одељење за унутрашње послове било је орган Министарства унутрашњих послова НР Србије и под његовим непосредним руководством, а Одељење за државну безбедност било је у надлежности Савезног министарства унутрашњих послова. Оба одељења, иако су уживала самосталност у оквиру ОНО Ваљево, била су дужна да извршавају сва наређења ОНО, ако су у складу са наређењима поменутих министарстава.

До промена у унутрашњој организацији ОНО Ваљево дошло је, крајем 1946. и почетком 1947. године, што се није битније одразило, како на рад самих одељења тако ни на све укупну делатност ОНО Ваљево.

Законом о административно-територијалној подели НР Србије, од 21. априла 1947. године, ОНО Ваљево престао је са радом 30. априла 1947. године.

Фонд је преузет, 1959. године, у несређеном стању од бившег Среског народног одбора Ваљево Ваљево, без записника (Књига пријема бр. 32).

Фонд је непотпун.

У 1973. години извршена је класификација архивске грађе на одељења, а у оквиру одељења хронолошки. Од 1984. године, обавља се континуирано сређивање и обрада архивске грађе одељења и одсека ОНО Ваљево, по принципу слободне провенијенције. Највећи део архивске грађе сређен је по принципу провенијенције (деловодној ознаци), а део по принципу слободне провенијенције (тематски). Поједине тематске целине, према процени значаја архивске грађе, у Одсеку народне имовине, Пољопривредном одељењу (Одсек аграрне реформе), Одељењу за просвету аналитички су обрађене. За Одсек народне имовине урађен је азбучни регистар лица којима је одузета имовина по основу конфискације. Сумарни инвентар је у току израде.

Фонд припада категорији архивске грађе од изузетног значаја.

Садржи грађу за период 1944-1947, 124 књиге и 138 кутију списа (16,50 м).

ПРЕДСЕДНИШТВО ОНО (Опште одељење)

Садржи грађу за период 1944-1947, 8 књига и 8 кутија списа (1,25 м).

Књиге 1944-1947:

-         регистар Председништва ОНО за 1945, 1 књ.

-         регистар Општег одељења ОНО за 1947, 1 књ.

-         поверљиви деловодни протокол 1945-1946, 1 књ.

-         деловодни протоколи 1944-1947, 4 књ.

-         експедициона књига Општег одељења ОНО 1947, 1 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа архива 1944-1947, 8 кут.

Грађа садржи: наредбе, расписе и упутства министарстава и владе НР Србије о организацији и раду народних одбора; записнике са седница Скупштине ОНО и Извршног одбора ОНО Ваљево, СНО-а и припадајућих одељења и одсека; извештаје о раду (годишње и месечне) Извршног одбора ОНО Ваљево, СНО-а и припадајућих одељења и одсека; одлуке о оснивању Окружног народног суда и среских народних судова и именовању судија, о оснивању предузећа у Ваљевском округу; податке о предузећима, млиновима, задругама, откупним станицама; податке о раду Комисије за ратну штету (пријаве ратне штете), Комисије за конфискацију имовине и податке о конфискованој имовини, податке о раду среских повереништава за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (подаци о броју убијених, логораша и заробљеника по срезовима Ваљевског округа); спискове: избеглица, избеглица деце и ратне сирочади; лица која су се вратила из заробљеништва, окружних одборника, запослених и њихове карактеристике (разних струка и занимања); прегледе уписаних и брисаних бирача у бирачке спискове и друго.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Садржи грађу за период 1944-1947, 3 књиге и 11 кутија списа (1,25 м).

Књиге 1944-1946:

-         регистар Привредног одељења за 1946, 1 књ.

-         деловодни протокол 1945, 1 књ.

-         експедициона књига Привредног одсека ОНОО 1944-1945, 1 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 11 кут.

Грађа садржи: упутства АСНОС-а о начину организовања и раду Привредног одељења и његовој реорганизацији, наредбе и одлуке Министарства индустрије и рударства НР Србије о обнови порушених предузећа, наредбе о спровођењу акција прикупљања секундарних сировина, упутства о начину издавања дозвола за рад индустријских предузећа; податке о индустријским и занатским предузећима, електричним централама, млиновима и стругарама, рудницима, стручним школама у Ваљевском округу (подаци садрже: правила, извештаје о раду, буџете, број и спискове запослених и друго); записнике, одлуке и спискове конфискованих предузећа и занатских радњи; спискове запослених и податке о запосленим ратним заробљеницима; пријаве ратне штете на индустријским предузећима; решења и дозволе за рад занатских радњи; све о откупу, набавци и расподели (рад Комисије за откуп: планови откупа, прегледи о откупу житарица, сточне хране, стоке, меса и масти и друго), производне планове предузећа, предлоге буџета, платне спискове и друго.

ПОЉОПРИВРЕДНО ОДЕЉЕЊЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 31 књига, 9 кутија списа (2 м).

Књиге 1944-1947:

-         деловодни протокол Привредног одсека пољопривредна секција 1944-1945, 1 књ.

-         деловодни протоколи Пољопривредног одељења 1945-1947, 29 књ.

-         књига телеграма Пољопривредног одељења 1945-1946, 1 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа архива 1944-1947, 9 кут.

Грађа садржи: расписе наредбе Команде ваљевског војног подручја о снабдевању храном НОВ и ПОЈ; расписе и упутства Министарства пољопривреде НР Србије о организацији и делокругу пословања Пољопривредног одељења; годишње и месечне извештаје о раду Пољопривредног одељења и среских пољопривредних одсека; записнике са задружних конференција и извештаје о раду пољопривредних задруга и државних воћних расадника; податке о пољопривредним добрима и пољопривредним станицама, гајењу одређених пољопривредних култура, раду ветеринарског одсека (извештаји о сузбијању и кретању сточних зараза, раду ветеринарског курса, спискове ветеринара у Ваљевском округу), раду аграрног одсека (упутства о примени Закона о аграрној реформи, утврђивање објеката аграрне реформе бивши власници, подаци о имовине која се одузима и предмети за поједина лица); спискове пољопривредних стручњака, пољопривредних машина, воденица, млинова, сушара, магацина; сетвене планове за житарице и индустријско биље; прегледе укупних пољопривредних површина (обрађених, необрађених и под шумом), врсте и броја стоке, откупа стоке (купљене, реквириране и заплењене), откупа меса и масти; ценовнике животних намирница у Ваљеву и по срезовима Округа и друго.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 7 књига, 15 кутија списа (1,75 м).

Књиге 1945-1947:

-         регистар Одељења за трговину и снабдевање 1946, 1 књ.

-         деловодни протоколи 1945-1946, 3 књ.

-         дневник Одељења за трговину и снабдевање (Одбор за исхрану) 1946-1947, 1 књ.

-         аманетници Одељења за трговину и снабдевање 1945-1947, 2 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 15 кут.

Грађа садржи: расписе и упутства Министарства трговине и снабдевања НР Србије; извештаје о раду Одељења, банкарских установа, набавно-продајних задруга; записнике са скупштина занатских задруга и струковних трговачких удружења; податке о земљорадничким и радничко-службеничким набавно-потрошачким задругама, магацинима и складиштима, бројном стању радника и пословима које раде, снабдевености прехрамбеним артиклима и кретању цена на тржишту; спискове гостионица, кафана, задруга и ударника; табеларне прегледе извршеног разреза, откупа (житарица и других животних намирница); планове откупа и снабдевање; одлуке и дозволе о отварању и затварању трговинских радњи; персонална досијеа и платне спискове запослених у Одељењу и друго.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСВЕТУ

Садржи грађу за период 1944-1947, 20 књига и 15 кутија списа (2 м).

Књиге 1944-1947:

-         регистар Просветног одељења ОНО за 1946, 1 књ.

-         поверљиви деловодни протоколи 1945-1946, 2 књ.

-         деловодни протоколи 1944-1946, 5 књ.

-         списак особља Културно-просветног одсека (Матична књига запослених) 1944, 1 књ.

-         књига учитеља слушалаца Педагошко-политичког течаја у Ваљеву 1945, 1 књ.

-         књига попис неписмених у Округу ваљевском 1945, 1 књ.

-         предавања и приредбе Културно-просветног одсека у Ваљеву и Ваљевској Каменици 1945, 2 књ.

-         инвентар ствари Просветног одељења 1947, 1 књ.

-         контролници кредита 1945-1946, 3 књ.

-         аманетник Просветног одељења 1945-1947, 1 књ.

-         експедиционе књиге 1945. и 1947, 2 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 15 кут.

Грађа садржи: расписе и упутства Министарства просвете НР Србије за организацију и рад просветне службе; годишње и месечне извештаје о раду Одељења за просвету и одсека по срезовима; извештаје о раду одсека за народно просвећивање (аналфабетски течајеви, курсеви, предавања и приредбе, просветни течајеви, биоскопи и њихов репертоар, прослава школске славе Савиндана, похађање верске наставе и друго), извештаје о раду одсека за основне и средње школе на територији Ваљевског округа (школска зграда, настава, наставно особље, број одељења, ученика, о причињеној ратној штети), извештаје школских инструктора о прегледу рада школа; податке о ђачким кухињама, интернатима, књижницама и читаоницама, књижарама, позориштима, биоскопима, културно-уметничким друштвима; наставне планове и програме (на пр. скраћени школски програм за шк. 1944/45); одлуке о отварању прогимназија у Ваљевском округу; податке и карактеристике учитеља и наставника; статистичке обрасце Ш-0/4-1 за основне школе (сеоске и градске), средње школе, специјалне школске, помоћна одељења и забавишта; платне спискове просветних радника и друго.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 27 књига и 34 кутија списа (4,55 м).

Књиге 1944-1947:

-         регистар Финансијског одељења ОНО 1945, 1 књ.

-         деловодни протоколи 1945, 3 књ.

-         главне књиге 1945-1947, 2 књ.

-         Окружни и депозитни партијалник 1945-1947, 2 књ.

-         Државни дневник Финансијског одељења ОНО 1946-1947, 1 књ.

-         дневници благајне 1944-1947, 5 књ.

-         контролник кредита 1945-1947, 5 књ.

-         приходник Финансијског одељења ОНО 1945-1947, 1 књ.

-         расходник Финансијског одељења 1945-1946, 1 књ.

-         евиденције уплата и исплата 1946-1947, 5 књ.

-         књига за пријем аманета ОНО 1945-1947, 1 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 34 кут.

Грађа садржи: приходнике остварене од државних прихода (збирно од предузећа, задруга, пореза, такси и другог), прометне дневнике, прегледе извршених исплата по срезовима Ваљевског округа (платни спискови запослених у ОНО Ваљево и по срезовима у државним установама), предлоге буџета, буџете, исплаћене помоћи породиљама чији се храниоци налазе у ЈА и у заробљеништву; исплаћене помоћи породицама бораца и жртвама фашистичког терора, пензије и друго.

СОЦИЈАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 7 књига и 14 кутија списа (1,65 м).

Књиге 1944-1947:

-         поверљиви деловодни протокол 1946, 1 књ.

-         деловодни протоколи 1944-1945, 2 књ.

-         контролник кредита 1945-1946, 1 књ.

-         контролник потрошног материјала 1945-1947, 1 књ.

-         експедиционе књиге 1944-1947, 2 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 14 кут.

Грађа садржи: наредбе, расписе и упутства АСНОС-а и Министарства за социјалну политику о задацима и организацији Социјалног одељења на спровођењу социјалне политике; записнике са конференција Социјалног одељења; годишње и месечне извештаје о раду Социјалног одељења и среских социјалних одсека, извештаје о ратној штети; спискове палих бораца, убијених политичких радника, убијених у концентрационим логорима, убијених од стране четника, ратних заробљеника, инвалида и избеглица и спискове о исплаћеној помоћи породицама за наведене категорије (за Ваљевски округ и по срезовима), спискове друштава која су се бавила социјалним старањем од 1918. до 1941, спискове запослених; податке о дечјим домовима за ратну сирочад и социјално угрожену децу; податке о економско-социјалном положају радника у Ваљевском округу; решења о расподели станова; прегледе о расподели УНРА робе; попуњене упитнике о установама дечје заштите; буџет, план буџета, платне спискове и друго.

ЗДРАВСТВЕНО ОДЕЉЕЊЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 12 књига, 10 кутија списа (1,35 м).

Књиге 1945-1947:

-         поверљиви деловодни протоколи 1945-1946, 2 књ.

-         деловодни протоколи 1945-1946, 4 књ.

-         дневник издавања 1945-1947, 1 књ.

-         контролник кредита 1945-1946, 2 књ.

-         контролник особља 1945-1946, 1 књ.

-         инвентар Здравственог одељења 1947, 1 књ.

-         експедициона књига 1947, 1 књ.

Списи 1944-1947:

-         општа и финансијска архива 1944-1947, 10 кут.

Грађа садржи: расписе и упутства АСНОС-а и Министарства за народно здравље; годишње и месечне извештаје о раду Здравственог одељења и среских здравствених одсека; податке и извештаје о раду свих здравствених установа на територији Ваљевског округа (Окружној болници, амбулантама, апотекама); извештаје о броју обављених прегледа, броју оболелих и врстама обољења становника Ваљева и ваљевског краја, извештаје о организовању и одржавању курсева здравственог просвећивања и курсева за болничаре, статистичке извештаје о кретању заразних болести у Ваљевском округу и сарадњи са суседним окрузима у вези праћења кретања заразних болести, персонална досијеа здравствених радника и спискове запослених, платне спискове и друго.

ГРАЂЕВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Садржи грађу за период 1945-1947, 1 кутија (0,10 м).

Списи 1945-1947:

-         општа и финансијска архива 1945-1947, 1 кут.

Грађа садржи: упутства и наредбе Министарства грађевине НР Србије за рад Грађевинског одељења, податке о стању објеката (мостова) на путевима у Ваљевском округу, податке о поправци приватних и јавних грађевинских објеката у Ваљевском округу, списак запослених у Грађевинском одељењу, списак грађевинских инжењера, архитеката и грађевинских техничара у Ваљевском округу, решења о постављању радника, месечне предлоге буџета и друго.

ОДСЕК НАРОДНЕ ИМОВИНЕ

Садржи грађу за период 1944-1947, 8 кутија списа (0,80 м).

Списи 1944-1947:

-         општа архива 1944-1947, 8 кут.

Грађа садржи: расписе и упутства Земаљске управе народних добара НР Србије; годишње и месечне извештаје о раду Одсека народне имовине и реферата по срезовима Ваљевског округа, пресуде и одлуке Већа војног суда у Ваљеву за конфискацију непокретне и покретне имовине лица осуђених као народни непријатељи, одлуке среских народних судова о конфискацији имовине, записнике комисија за конфискацију имовине, спискове лица којима је конфискована имовина у ваљевском округу по срезовима, спискове конфискованих пољопривредних добара, зграда и плацева; одлуке, записнике и извештаје о конфискацији предузећа, рудника, циглана, црепана, млинова, кожара, биоскопа, хотела, занатских радњи и друго; картоне за Картотеку лица осуђених на конфискацију имовине по срезовима Ваљевског округа (844 картона) и друго. За 104 лица формирани су комплетни предмети (пресуда, одлука, записник), а за 1040 лица, урађен је азбучни регистар.

ПЕРСОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

Садржи грађу за период 1945-1947, 4 књиге, 10 кутија списа (1,2 м).

Књиге 1945-1947:

-         регистри 1946-1947, 2 књ.

-         деловодни протокол 1946, 1 књ.

-         експедициона књига 1945-1946, 1 књ.

Списи 1945-1947:

-         општа архива 1945-1947, 10 кут.

Грађа садржи: решења о постављењу, преузимању, премештају и отказу на службу запосленог особља у Ваљевском округу, карактеристике за лица која су у државној служби (по струкама); извештаје Персоналног одељења упућене министарствима НР Србије о потребним службеницима (пољопривредницима, правницима, трговцима...); обавештења о одржавању курсева за разна занимања и спискови лица који су упућени на исте; молбе за пријем у службу, разна уверења и друго.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ

Садржи грађу за период 1946-1947, 5 књига, 1 кутија списа (0,35 м).

Књиге 1946-1947:

-         регистар уз деловодни протокол 1946-1947, 1 књ.

-         регистар кривичних предмета 1946-1947, 1 књ.

-         деловодни протокол Одељења за радне односе 1946 1947, 3 књ.

Списи 1946-1947:

-         општа архива 1946-1947, 1 кут.

Грађа садржи: одлуку ОНО Ваљево о формирању Одељења за радне односе; наредбе и упутства Министарства рада НР Србије о организацији и надлежности Одељења, прихватању исељеника, повратника, запошљавању ратних војних инвалида и инвалида, о предузимању мера за спречавање несрећа на послу, упутства о примени закона и разних уредби о социјалном осигурању радника и примени казнених одредби у случају кршења ових прописа; податке о броју запослених по струкама у Ваљевском округу, о стандарду радника, проблемима радне снаге; спискове ударника, извештаје о раду стручних школа и интерната за ученике у привреди, уговоре о учењу између послодаваца и ученика, дозволе за обављање занатских радњи и друго.

ПЛАНСКА КОМИСИЈА

Садржи грађу за период 1946-1947, 1 кутија списа (0,1 м).

Списи 1946-1947:

-         општа архива 1946-1947, 1 кут.

Грађа садржи: записнике Планске комисије за избор земљишта за градњу објеката по инвестиционом плану за 1947. годину, извештаје о кретању становништва у Ваљевском округу, упутства о кредитирању предузећа, план снабдевања грађевинским материјалом за извршење плана инвестиционе изградње, биланс максималне производње локалних предузећа у грађевинском материјалу и потребног погонског материјала и радне снаге.

ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Садржи грађу за период 1944-1946, 1 кутија списа (0,1 м).

Списи 1944-1946:

-         општа архива 1944-1946, 1 кут.

Грађа садржи: расписе и упутства Министарства унутрашњих послова НР Србије о организацији и надлежности Одељења унутрашњих послова (упутства о издавању уверења о држављанству, дозвола за путовање, употреби печата и штамбиља, уверења о националној исправности...), годишње извештају о раду Одељења, податке о организовању ватрогасне службе, записнике са саслушања грађана, спискове и карактеристике службеника у државним службама и запослених у народној милицији, решења о преузимању и отпуштању из службе, податке о завршеном курсу за милиционаре и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, регистри и деловодни протоколи.

Објављени радови:

-         Драгутин Бајић: Конституисање Окружног народноослободилачког одбора у Ваљеву септембра 1944. године, Гласник бр. 9, МИАВ, Ваљево 1974, 37

-         Милорад Митрашиновић: Формирање народне власти у ваљевском крају после ослобођења 1944. године, Гласник бр. 9, МИАВ, Ваљево 1974, стр. 34

-         Лома Лепосава и Милорад Митрашиновић: Окружни народни одбор Ваљево 1944-1947. - историјска белешка, Гласник бр. 10, МИАВ, Ваљево 1975, стр. 126

-         Снежана Радић: Прилог проучавању унутрашње организације и задатака Окружног народног одбора у Ваљеву (1944-1947) на основу архивске грађе Одељења за трговину и снабдевање, Гласник бр. 20-21, МИАВ, Ваљево, 1986, стр. 133

-         Снежана Радић: Социјално одељење Окружног народног одбора у Ваљеву, Гласник бр. 22, МИАВ, Ваљево 1987, стр. 115

-         Снежана Радић: Прилог проучавању привредног развоја бившег Округа ваљевског 1944-1947. година - на основу архивске грађе Одељења за привреду Окружног народног одбора Ваљево, Гласник бр. 25, МИАВ, Ваљево 1990, стр. 137

-         Снежана Радић: Окружни народни одбор Ваљево (1944-1947), Одсек народне имовине - прилог за историјску белешку, Гласник бр. 26-27, МИАВ, Ваљево 1992, стр. 112

-         Снежана Радић: Пољопривредно одељење 1944-1947. (Прилог за историјску белешку ОНО Ваљево 1944-1947), Гласник, бр. 28-29, МИАВ, Ваљево, 1995, стр. 189

-         Снежана Радић, Културно-просветне прилике у Ваљевском округу 1944-1947 (На основу архивске грађе Одељења за просвету ОНО Ваљево 1944-1947), Гласник, бр. 30, МИАВ, Ваљево 1996, стр. 187

-         Снежана Радић, Фонд: ОНО Ваљево (1944-1947), Одељење за радне односе 1946. и 1947. година, Гласник МИАВ, бр. 31, Ваљево 1997, стр. 274

-         Снежана Радић: Живи људи на платну, Биоскопи у ваљевском крају и њихов репертоар 1944-1946, Колубара - велики народни календар за просту 2001, 11. књига, ИП Колубара, Ваљево 2001, стр. 103

-         Снежана Радић: Конфискација имовине у Ваљевском округу 1944-1946, МИАВ, Ваљево 2002, 264

-         Група аутора: Пулс вароши - прилози за монографију Обреновца, Библиотека Влада Аксентијевић Обреновац, Београд 2004, (Снежана Радић: Конфискација имовине на подручју Обреновца 1944-11946, стр. 113-122)