А.1.5.22. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМНАВСКОГ УБ
(1944-1955), 1944-1955.

Народни одбор среза тамнавског Уб основан је, крајем септембра 1944. године, на територији бившег Среза тамнавског, као Срески народноослободилачки одбор и обухватао је следеће општине: Борачку, Јабучку, Лајковачку, Мургашку, Радљевску, Совљачку, Туларску, Убску, Бајевачку, Бањанску, Врелску, Докмирску, Непричавску, Новачку, Паљувску, Памбуковачку, Таковску, Тврдојевачку и Трлићску. Непосредно је био подређен Окружном народном одбору у Ваљеву. У почетку је највећи део послова био везан за мобилизацију људских и материјалних могућности у ослобађању земље, а потом у организацији нове власти и укупног привредног и друштвеног живота. Децентрализацијом власти, Народни одбор среза тамнавског преузимао је све више обавеза од Окружног народног одбора.

Срез је, у више наврата, територијално увећаван или смањиван, све до увођења комуналног система, када је укинут 1955. године.

Рад Среза се одвијао кроз делатност савета: за привреду, комуналне послове, просвету и културу, за народно здравље и социјалну политику и савете за унутрашње послове. Срез је обављао административне послове преко секретаријата за одређене области и преко комисија.

Стваралац грађе више пута је мењао име: Срески народноослободилачки одбор, Срески народни одбор, Народни одбор среза тамнавског и Срез тамнавски.

Фонд је преузет у несређеном стању, 1959. и 16. априла 1960. године, од Среза Ваљево (Књига пријема бр. 28 и 249).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки и по тематици.

Фонд је категорисан у архивску грађу од великог значаја. Архивска грађа фонда која се односи на пријаву ратне штете, конфискацију и експропријацију, припада категорији архивске грађе од изузетног заначаја.

Садржи грађу за период 1944-1955, 77 књига и 68 кутија списа (8,35 м).

Књиге 1944-1955:

-        записници савета за привреду, просвету и културу, комуналне послове, 1952-1954, 3 књ.

-        записници Комисије за друштвени план и буџет среског већа 1954, 1 књ.

-        именични регистри уз деловодне протоколе 1947-1955, 15 књ.

-        регистар приватних радњи и радионица 1951-1955, 2 књ.

-        регистар малолетника - старатељска књига 1947-1955, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протокол Среске контролне комисије 1950-1951, 2 књ.

-        поверљиви деловодни протокол пољопривредног одсека 1946, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи Среске контролне комисије 1948-1951, 4 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи Планске комисије 1949-1950, 2 књ.

-        деловодни протоколи (СНОО, СНО и НОС) 1944-1955, 25 књ.

-        деловодни протоколи Привредног одсека1945, 3 књ.

-        деловодни протокол Пољопривредног одсека 1945-1946, 1 књ.

-        деловодни протоколи Среске контролне комисије 1948, 1949. и 1951, 3 књ.

-        деловодни протоколи Планске комисије1949-1950, 2 књ.

-        матичне књиге (СНОО, СНО и НОС) 1944-1953, 5 књ.

-        контролник особља СНО 1950-1951, 1 књ.

-        старатељске књиге 1947-1955, 2 књ.

-        распореди пореза на: доходак, промет производа и услуга, доходак од приватног занимања и имовине и доходак паушалних обвезника 1946-1954, 4 књ.

Списи 1944-1955.

Грађа садржи: записнике, извештаје, упутства о раду, списе о привреди, култури, здравству и школама; акта о реорганизацији Среза, пријаве ратне штете, податке о конфискацији и експропријацији, стању привреде и занатства, разне молбе, захтеве и решења по разним питањима, персонална документа и платне спискове запослених у Тамнавском срезу.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри и деловодни протоколи.