А.1.5.20. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА МИОНИЧКОГ МИОНИЦА
(1944-1947,1950-1952), 1945-1952.

Народни одбор Среза колубарског са седиштем у Мионици је формиран на основу одлуке Председништва АСНОС-а, од 1. децембра 1944. године, о устројству народних одбора и скупштине Демократске Србије, као Срески народноослободилачки одбор у Мионици. Колубарски срез био је у саставу Ваљевског округа и обухватао је следеће општине: Боговађу, Мионицу (варошица), Мионицу (село), Бабајић, Брежђе, Маркову Цркву, Пауне, Рајковић, Славковицу, Цветановце, Ђурђевац, Команице и Латковић. Законом о административној подели Србије, од 1. априла 1945. године, укидају се општине и остају: окружни, срески и месни народни одбор. Народни одбор Среза колубарског има у свом саставу следеће МНО: Мионица (варошица), Мионица (село), Маркова Црква, Пепељевац, Прњавор, Латковић, Горњи Врачевић, Доњи Врачевић, Доња Топлица, Горњи Мушић, Команице, Дучић, Јајчић, Цветановци, Бабајић, Кадина Лука, Палежница, Славковица, Струганик, Берковац, Попадић, Ракари, Осеченица, Буковац, Рајковић, Пауне, Ђурђевац, Табановић, Радобић, Санковић, Кључ, Толић, Паштрић и Вировци.

Законом, од 24. априла 1947. године, укинут је Колубарски срез. Подручје бившег Колубарског среза подељено је између Ваљевског и новоформираног Љишког среза. Ваљевском срезу су припојена следећа насеља: Брежђе, Горњи Лајковац, Буковац, Голубац, Мратишић, Ђурђевац, Клашнић, Шушеока, Кључ, Маркова Црква, Вировац, Придворица, Ратковац, Мионица (варош), Мионица (село), Паштрић, Радобић, Санковић, Табановић, Толић, Осеченица, Пауне, Мрчић, Рајковић и Робаје. Љишком срезу су припојени: Бабајић, Берковац, Дудовица, Пепељевац, Прњавор, Латковић, Врачевић, Горњи Мушић, Команице, Дучић, Јајчић, Цветановац, Кадина Лука, Палежница, Славковица, Планиница, Струганик.

Законом о изменама и допунама Закона о административној подели НР Србије од 30. јуна 1947. године, издваја се подручје МНО Доњи Мушић из састава Љишког среза и са насељима: Доњи Мушић, Маљевић, Вртиглав и Наномир и улази у састав Ваљевског среза. Село Велико Мариште се издваја из подручја МНО Доњи Мушић и такође прелази из Љишког у Ваљевски срез.

Законом о административно-територијалној подели НР Србије од 20. фебруара 1950. године, повећава се број срезова. Формира се Мионички срез са седиштем у Мионици који има у свом саставу следеће МНО: Брежђе, Буковац, Горњи Мушић, Доњи Мушић, Ђурђевац, Кључ, Маркова Црква, Мионица (варошица), Мионица (село), Осеченица, Попадић и Рајковић.

Мионички срез је укинут Законом о административној подели НРС на округе, срезове и градове, од 3. априла 1952. године. Територија бившег Мионичког среза је подељена између Ваљевског и Љишког среза. Ваљевском срезу су припојени као општине следећи Месни народни одбори: Брежђе, Буковац, Ђурђевац, Мионица (варош), Мионица (село), Рајковић и Осеченица. Ваљевском срезу припојени су: Доњи Мушић као село у саставу општине Доња Топлица, Кључ као село у саставу општине Мионица и Маркова Црква као село у саставу општине Словац.

Љишком срезу су припојени: Горњи Мушић као село у општини Врачевић, Планиница, као општина, и Струганик и Попадић, као села у саставу општине Горња Топлица.

Организациона структура и надлежност СНО су се мењале и усклађивале са законским прописима. На основу грађе се може проучавати деловање СНО среза колубарског у периоду 1945-1947. и Среза мионичког у периоду 1950-1952. Током 1945, СНО је за одређене делатности установио одсеке: унутрашњи одсек, привредни одсек, пољопривредни, грађевински, одсек за грађанске односе, финансијски одсек, културно-просветни и социјално-здравствени одсек. У периоду 1950-1952, органи власти су били: секретаријати, извршни одбор и повереништва. У оквиру секретаријата су постојали савети и комисије за МНО. Формирани су савети за: социјално старање, народно просвећивање, за план и производњу и за грађевинарство. Повереништва су формирана за: државне набавке, снабдевање, за рад за угоститељство и туризам, за комуналне и саобраћајне послове, социјално старање и народно здравље, трговину и снабдевање, пољопривреду и шумарство, просвету и културу.

Архива укинутог Мионичког среза је предата Ваљевском и Љишком срезу.

Фонд је преузет од Среза Ваљево, 1959. године, без записника, у несређеном стању (Књига пријема бр. 23).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски и хронолошки.

Фонд је категорисан у архивску грађу од великог значаја. Архивска грађа фонда која се односи на пријаву ратне штете, конфискацију и експропријацију, припада категорији архивске грађе од изузетног заначаја.

Садржи грађу за период 1945-1952, 10 књига и 22 кутије списа (2,50 м).

Књиге 1950-1952:

-        регистри уз деловодне протоколе 1950-1952, 3 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1951-1952, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1950-1952, 6 књ.

Списи 1945-1952:

-        поверљиви списи 1950-1952, 3 кут.

-        записници седница СНО 1945-1952, 3 кут.

-        пријаве ратне штете (образац бр. 1) 1945-1946, 10 кут.

-        административни списи 1950-1952, 3 кут.

-        платни спискови 1950-1952, 3 кут.

Грађа садржи: записнике седница СНО, извештаје о раду органа СНО и МНО, записнике са седница МНО и зборова бирача, пријаве ратне штете, податке о пословању предузећа и установа, списе о конфискацији и експропријацији, списе о откупу пољопривредних производа, податке о социјално угроженим лицима, расписе, наредбе и одлуке, решења, упутства, платне спискове и др.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе, регистри уз деловодне протоколе и деловодни протоколи.