А.1.5.67. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАМБУКОВИЦА ПАМБУКОВИЦА
(1944-1957), 1944-1957.

Народни одбор општине Памбуковица формиран је, октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор Памбуковица са седиштем у Памбуковици. Био је у оквиру Среза тамнавског. Од 1946. године, на основу Општег закона о народним одборима, променио је назив у Месни народни одбор Памбуковица, а по Закону о административно-територијалној подели НР Србије, од априла 1947. године, МНО Памбуковица остао је у оквиру истог среза и потпао под надлежност Среског народног одбора у Убу.

Априла 1952. године, формиран је као Народни одбор општине Памбуковица и није мењао припадност срезу.

Општина Памбуковица, Законом од јула 1955. године, ушла је у оквир Среза ваљевског и потпала под надлежност Народног одбора среза Ваљево. Проширена територија општине, обухватала је насељена места: Памбуковицу, Баталаге, Докмир, Зукве, Новаке, Трлић и Чучуге.

Општина Памбуковица укинута је Законом од јула 1957. године. Њена територија припојена је општини Уб срез Ваљево.

Фонд је преузет од Скупштине општине Уб, 1967. године (Књига пријема бр. 283).

Фонд је непотпун. Сређен је, 1979. године, по принципу слободне провенијенције, по деловодним бројевима и тематски, а у оквиру тема хронолошки. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1957, 35 књига и 3 кутије списа (1,10 м).

Књиге 1944, 1946-1957:

-        записници седница nародног одбора и iзвршног одбора 1948-1955, 2 књ.

-        књига записника одборских одлука 1955, 1 књ.

-        књига записника зборова бирача 1948-1956, 1 књ.

-        записници sавета за привреду 1955-1957, 1 књ.

-        регистри 1955-1957, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1955-1957, 4 књ.

-        матична књига службеника 1955-1957, 1 књ.

-        књиге месног самодоприноса 1952-1956, 10 књ.

-        регистар осуђених лица 1955-1957, 1 књ.

-        општи уписник судија за прекршаје 1955-1957, 2 књ.

-        распоред пореза на доходак од самосталних занимања и имовине 1956, 1 књ.

-        финансијске књиге (дневници примања и издавања, партијалници) 1944, 1946-1955, 8 књ.

Списи 1944-1957.

Грађа садржи: податке о раду одбора и збора бирача; избору одборника и образовању разних комисија; реорганизацији одбора, обавезном откупу житарица и осталих пољопривредних производа, месном самодоприносу, поправци сеоских путева и ћуприја, изградњи задружног дома и поправци зграде основне школе, увођењу телефона (1950), изградњи сеоског пута Уб Пресаде, додели социјалне помоћи, старатељству, спровођењу хигијенске заштите, предвојничкој обуци, служби ПАЗ-а, сузбијању шпекулације и недозвољене трговине, уништавању губара и дудовца, раду читаонице и стрељачке дружине, заштити комуналних објеката, расподели жита социјално угроженим лицима, оснивању месних канцеларија у Трлићу, Докмиру и Баталагама; персоналним питањима, ушуру од воденица и млинова буџету и завршним рачунима, наплати пореза и самодоприноса; сређивању и предаји архиве и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, регистри и деловодни протоколи.