А.4.1.124. МУЗИЧКА ШКОЛА ЖИВОРАД ГРБИЋ ВАЉЕВО
(1952- ), 1954-1967.

Музичка школа Живорад Грбић Ваљево основана је на иницијативу Савета за просвету и културу Градског народног одбора Ваљево на седници, од 24. септембра 1952. године, када је донето решење о оснивању Ниже музичке школе у Ваљеву. Због недостатка наставног кадра и одговарајућег простора, школа је почела са радом, тек, 1. октобра 1954. године.

Школа је била самостална васпитно-образовна уметничка установа са својством правног лица. Финансирана је из буџета општине Ваљево Фонда за образовање.

Основна делатност школе је музичко образовање деце од 8 до 18 година старости, преко инструменталне (индивидуалне) и теоријске (колективне) наставе. Задаци школе су да: пружи ученицима основно музичко образовање и да их оспособи за даље музичко школовање; развија љубав према музици, ствара музичку публику и подиже музичку културу најнижих слојева у својој средини. Школовање ученика трајало је 6 година. Радило се на основу наставног плана и програма. Стручна тела Школе су: Наставничко веће, Веће шефова одсека, старешине класа и директор. У првој школској години 1954/55, била су два одсека са две класе за клавир и виолину. Наредне школске године школа има три одсека: клавирски, гудачки и дувачки са шест класа (клавир, виолина, виолончело, контрабас, труба и кларинет).

Промена назива школе извршена је 1962. године у Школу за основно музичко образовање, а решењем СО Ваљево бр. 06-1791/1-1963, од 28. априла 1965. године, школа је добила име истакнутог музичког педагога Живорада Грбића, рођеног у Ваљеву.

Програм рада Школе постојао је све захтевнији, а проблеми који су пратили школу од оснивања (простор настава се изводила у бившој касарни, недовољно инструмената и стручног кадра, незадовољавајући ниво организације рада), спречавали су његову реализацију. Зато је СО Ваљево на својој седници, од 16. јула 1967. године, донела решење бр. 02-6543/1-67 о престанку рада школе. За ученике од 3 до 6 разреда, појединих класа, даље школовање обезбеђено је у оквиру Дома културе у Ваљеву, а наставни кадар обезбеђен је у сарадњи са Средњом музичком школом Стеван Мокрањац у Београду. Целокупан инвентар и документа школе предати су Дому културе у Ваљеву.

Већ после две године, 31. марта 1969. године, СО Ваљево донела је одлуку о оснивању Школе за основно музичко васпитање Живорад Грбић Ваљево. Због недостатка простора, од 1985. до 1990. године, школа ради као Одељење за основно музичко образовање у оквиру Основне школе Жикица Јовановић Шпанац у Ваљеву. У наменски новоизграђену зграду школа се усељава 1990. године и почиње да ради под називом Школа за средње музичко образовање и васпитање Живорад Грбић Ваљево. Код Окружног привредног суда у Ваљеву, 12. марта 1993. године, школа је регистрована под називом, под којим и данас ради: Музичка школа Живорад Грбић Ваљево.

Од 1954. до 1967. око 800 ученика завршило је основну музичку школу. Највише уписаних ученика, 205, било је у школској 1961/62. години. Школа је много допринела развоју и ширењу музичке културе младих.

Фонд је преузет од Дома културе у Ваљеву, без записника у расутом и несређеном стању (Књига пријема бр. 335).

Фонд је непотпун. Део опште архиве сређен је по деловодним бројевима, а део тематски, по врсти докумената и хронолошки, персонална досијеа по азбучном реду, а платни спискови на године и месеце. Фонд је обрађен 1990. године и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954-1967, 29 књига и 8 кутија списа (1,70 м).

Књиге 1954-1967:

-        записници Школског одбора, Савета школе, седница Радне заједнице 1963-1965, 2 књ.

-        деловодни протоколи 1954-1964, 3 књ.

-        записници завршних испита, поправних и контролних испита 1954-1961, 5 књ.

-        уписнице (по класама) 1954-1966, 13 књ.

-        главне књиге уписа (по класама) 1964-1967, 6 књ.

Списи 1954-1967:

-        записници Школског одбора, Наставничког већа, о полагању испита (редовних и ванредних) ученика 1955-1967, 2 кут.

-        извештаји о раду Школе 1955-1967, 2 кут.

-        нормативна акта, преписка, спискови, персонална досијеа и др. 1954-1967, 2 кут.

-        завршни рачуни и платни спискови 1954-1966, 2 кут.

Грађа садржи: податке о оснивању, промени назива и престанку рада Школе, записнике, нормативна акта, извештаје о раду, преписку, податке о учешћу ученика на музичким фестивалима, персоналну документацију, завршне рачуне, платне пискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.

Објављени радови:

-        Дејан В. Поповић: Музичка школа Живорад Грбић" Ваљево (1954-1969), Гласник бр. 36, МИАВ, Ваљево, 2002, стр. 73