А.1.5.113. МЕЂУОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО
(1969-1974), 1969-1974.

Међуопштинска заједница културе Ваљево (у даљем тексту: Заједница или МЗК) основана је одлукама скупштина општина: Ваљево, Лајковац, Мионица и Осечина, 25. априла 1969. године. У регистар установа код Окружног привредног суда у Београду уписана је решењем бр. 165/69, од 12. маја 1969. године.

Заједница је основана са циљем да: усклађује развој културе и културних установа, са територија поменутих општина, а у складу са општим друштвеним развитком; обезбеђује средства за програме културних установа и јачање материјалне базе културе; води кадровску политику у овој области; подстиче све видове културног стваралаштва; да културу приближи младима, поготову на селу; да побољша заштиту културних добара и др.

Заједница је имала Скупштину и Извршни одбор. Скупштина је била највиши орган од 52 члана, делегирана од стране РО, ДПЗ и ДПО. Извршни одбор имао је 11 чланова изабраних из редова Скупштине и био је њено извршно тело. Скупштина Заједнице имала је сталне и повремене комисије које су пратиле културне делатности у целини и усклађивале рад Заједнице са одређеним културним потребама.

Преко Заједнице обезбеђивана су средства за остваривање програма установа културе: Архива, Музеја, библиотека, домова културе и других на територији ваљевског краја. Заједница је водила бригу и одржавала (у смислу рестаурације и адаптације) споменике културе (нпр. 11 цркава и манастира) и спомен комплексе (кућа војводе Живојина Мишића у Струганику и Спомен комплекс Ненадовића у Бранковини). Такође, финансирала је и учествовала у организацији читавог низа манифестационих програма, као што су Сусрети југословенских аматера Абрашевић, који су имали традиционални карактер.

Виши облик интеграције и повезивање културне делатности са удруженим радом остварен је 24. децембра 1974. године, када је конституисана Скупштина Самоуправне интересне заједнице културе Ваљево. Оснивањем СИЗ-а културе престала је да постоји Међуопштинска заједница културе Ваљево.

Фонд је преузет од СИЗ-а културе Ваљево, 26. јануара 1978, записником о примопредаји архивске грађе бр. 64/1 (Књига пријема бр. 336).

Фонд је непотпун. Одабир архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, као и сређивање фонда урађени су крајем 1978. године. Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски и по хронологији. Сачувана архивска грађа пружа исцрпне податке о ствараоцу, а и шире, о свеукупном раду културних установа и културној делатности уопште. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1969-1974, 1 књига, 11 кутија (1,15 м).

Књиге 1969-1973:

-        деловодни протокол 1969-1973, 1 књ.

Списи 1969-1974:

-        записници Скупштине, Извршног одбора и др. 1969-1974, 1 кут.

-        извештаји о раду Заједнице и установа културе 1969-1974, 2 кут.

-        нормативна акта 1969-1974, 1 кут.

-        планови развоја и програми рада 1969-1974, 2 кут.

-        подаци о споменицима културе на подручју Општине Ваљево 1969-1974, 1 кут.

-        разни уговори 1969-1974, 1 кут.

-        извештаји о финансијском пословању Заједнице и финансијски планови 1969-1974, 1 кут.

-        завршни рачуни 1969-1974, 1 кут.

-        платни спискови 1969-1974, 1 кут.

Грађа садржи: податке о оснивању и престанку рада Заједнице, извештаје о раду Заједнице, податке о споменицима културе и спомен комплексима, завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.