А.4.1.120. ГИМНАЗИЈА БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ УБ
(1969- ), 1969-1982.

Гимназија Бранислав Петронијевић у Убу основана је решењем Скупштине општине Уб бр. 01-2415/1-69, од 11. јула 1969. године, под називом Гимназија Уб, а са радом је почела 1. септембра исте године. У регистар установа за срез Ваљево уписана је код ОПС у Београду, решење бр. УС-24/70, од 28. јануара 1970. године.

Основна делатност школе је опште средње образовање из области природних и друштвених наука, а то је остваривано кроз наставу, ван наставне активности и јавну и културну делатност. Школа је имала два смера: друштвено-језички и природно-математички.

По престанку са радом Учитељске школе Вук Караџић у Убу, СО Уб је донела решење, 21. децембра 1973. године, по којем је школска зграда, део намештаја и учила, пренето на Гимназију у Убу.

Такође је одлучено да ученици бивше Учитељске школе, пети разред, односно школску 1973/74. годину, заврше у Гимназији.

Решењем Републичког секретаријата за образовање и науку СР Србије, од 10. маја 1978. утврђено је да су испуњени прописани услови за почетак рада новооснованог Образовног центра у Убу.

Образовни центар конституисан у складу са одредбама ЗУР-а из 1976. и у свом саставу је имао: Гимназију и Школу за КВ раднике без својства правног лица. У Образовном центру организовано је четворогодишње школовање за: први разред усмереног образовања (тзв. заједничке основе), други разред Гимназије друштвено-језичког смера, трећи и четврти разред Гимназије друштвено-језичког смера, други и трећи разред Школе за квалификоване раднике трговинске, текстилне, угоститељске и металске струке.

Школске 1983/84. године, Образовни центар прераста у Образовни центар за усмерено образовање и васпитање Уб у Убу. Пословао је као проста организација удруженог рада. Основни циљ нове организације био је интегрисање васпитно-образовне делатности у систем удруженог рада, односно повезивање образовања са радним процесом у области производње и другим делатностима. Центар је вршио образовање ученика за други, трећи и четврти степен стручне спреме за занимања: економско-комерцијалне и правне струке, затим за машинско-енергетску, текстилну и угоститељско-туристичку струку.

Образовни центар за усмерено образовање и васпитање Уб у Убу престао је са радом 1990. године, из којег се издвајају, односно, на основу Закона о средњем образовању и васпитању, поново отварају две средње школе које су и ушле у његов састав: Гимназија Уб и Средња школа Уб у Убу.

Према одлуци СО Уб, од 28. новембра 1990. године, Гимназија је добила име истакнутог филозофа Бранислава Петронијевића, рођеног 1875. године у Совљаку код Уба и наставља деловање под називом: Гимназија Бранислав Петронијевић Уб.

Фонд је преузет у несређеном стању 1986. и 1990. године, оба пута од Образовног центра за усмерено образовање и васпитање Уб у Убу (Књига пријема бр. 360, 376 и 389). Фонд није у целости предат Архиву.

Фонд је делимично сачуван. Излучивање безвредног регистратурског материјала и класификација архивске грађе обављена је 1987. године. Систематизација архивске грађе урађена је, 1993. године, тематски, према врсти и садржају докумената (на групе и подгрупе) и хронолошки.

Садржи грађу за период 1969-1982, 3 књиге и 6 кутија списа (0,72 м).

Књиге 1969-1977:

-        деловодни протоколи 1969-1977, 3 књ.

Списи 1969-1982:

-        записници седница Наставничког већа, Савета, Збора радних људи, Радне заједнице, општих родитељских састанака 1969-1977, 3 кут.

-        записници о полагању завршног испита, поправног испита, испита ванредних ученика 1970-1982, 1 кут.

-        нормативна акта, извештаји о раду, проблеми рада, одлуке, уговори, персонална документа 1969-1977, 1 кут.

-        завршни рачуни, картони личних доходака и платни спискови, 1969-1977, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању, реорганизацији и промени назива школе, записнике органа управљања, извештаје о раду Школе, нормативна акта, персоналну документацију, завршне рачуне, платне спискове и др.

У недостатку обавештајних средстава служи попис класификоване архивске грађе и деловодни протоколи.