РЕСТИТУЦИЈА

Вести

Међуопштински историјски архив је обраду архивске грађе фондова који садрже податке о одузимању имовине (конфискација, аграрна реформа, ПЗФ, нацио­на­ли­зација и експропријација) започео 90-их година прошлог века. Од тада  је еви­ден­ти­рано преко 6.000  лица којима је одузета имовина по свим основима, а све са циљем да би се што пре изашло у сусрет физичким и правним субјектима.

У овом архиву се налази око 100 фондова из периода 1939-1940 (екс­про­при­ја­ци­ја земљишта за пругу Ваљево–Лозница) и 1944-1965. који садрже податке о свим ви­довима одузимања имови­не, а покривају територију бившег окружног народног од­бо­ра Ваље­во (1944-1947 – тада је и срез посавски припадао Ваљеву) и са­да опш­ти­не Ко­лу­барског округа. Обрађени су предмети и књиге и ура­ђени азбучни регистри за око 6.000 физичких и правних лица, од­носно за конфискацију имовине евидентирано је око 1.200 лица; за аграрну реформу евидентирано је око 700, за национализацију око 3.500 пред­мета, а за ПЗФ (поседи су враћени 90-их година 20. века) око 400 лица.

Податке о конфискацији и аграрној реформи МИАВ је објавио у две нaучно-истрживачке публикације засноване на прворазредним историјским изворима аутора Снежане Радић: Конфискација имо­ви­не у Ваљевском округу 1944-1946 (2002) и Аграрна реформа у ваљев­ском крају после 1946. године (2006).

Из наведеног, и у пракси, показало се да је Архив отишао ко­рак испред по­зи­тивних прописа и да је спремно дочекао Закон о при­јављивању и евидентирању имо­ви­не (мај 2005), Закон о враћању (ре­ституцији) имовине црквама и верским заједницама (јун 2006), Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (2011). Бројним заин­те­ре­со­ваним физичким и правним лицима дате су оверене копије доку­мен­ата о одузетој имо­вини.

У тесној вези са подацима о конфискацији имовине су и зах­те­ви за реха­би­ли­та­ци­ју, па је МИАВ, на индиректан начин (сачувано је мало пресуда о осуди и про­гла­ше­њу за тзв. народне непријатеље) правосудним институцијама доставио копије доку­ме­на­та на основу којих су бројна лица рехабилитована.

Архив, као јавна установа, прати дешавања у друштву и у скла­ду са тим ус­ме­рава своје програмске активности. Тако је, везано за Закон о легализацији грађевинских објеката, извршена обрада гра­ђе­винске документације (одобрења за градњу, употребне дозволе) за период 1951-1978. из фондова општина Колубарског округа. Об­ра­ђени су предмети и урађени азбучни регистри за преко 15.000 физич­ких и правних лица, од­но­сно инвеститора.

Претходни чланак
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ВРАТИЛЕ ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ
Следећи чланак
Јавна набавка услуга штампања каталога бр. 1/2017