Коришћење

Коришћење архивске грађе

Aрхивска грађа је доступна и користи се:

 • за научне, студијске, стручне, публицистичке и сличне потребе;
 • за званичне потребе органа и установа које обављају законом одређену званичну службу;
 • за потребе правних лица када се ради о регулисању њихових потреба;
 • за културно-просветну и педагошку делатност;
 • за приватно-правне потребе грађана.

Истраживачи се могу пријавити лично,телефоном или е-mail, овлашћеном раднику Архива. Начин и услови коришћења архивске грађе регулисани су Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе Међуопштинског историјског архива у Ваљеву.

Права и обавезе корисника

 • Право на коришћење архивске грађе имају сви грађани Србије. Корисник архивске грађе пријављују се дежурном раднику у читаоници који му издаје формулар пријаве и пружа потребне информације. У пријави корисник уноси наслов теме, сврху истраживања и личне податке на основу личне карте или пасоша који показује дежурном раднику. Исти поступак важи и за лице које корисник доведе да му помаже при раду у читаоници. Овлашћено лице потписом на пријави одобрава истраживање.
 • Страни држављани могу да користе архивску грађу на основу посебне дозволе, у складу са одредбама Закона о културним добрима РС. Дозволу даје Министарство културе Републике Србије.
 • Коришћење архивске грађе у циљу истраживања података о правним радњама, правима, обавезама и чињеницама (што спада у личну приватност) може вршити друго лице само уз писмено пуномоћје особа на које се односе подаци.
 • Уколико се користи сређени архивски фонд за који постоје информативна средства (сумарни инвентар, аналитички инвентар, регистар…) корисник може дневно требовати 5 књига или 20 предмета, односно 1 кутију архивске грађе, или, микрофилмове 5 књига односно, 1 архивске кутије.
 • Архивска грађа из несређених фондова или делова фондова за које не постоје информативна средства требују се кутијама и свежњевима, а дежурни радник у читаоници даје кориснику део по део пошто претходно преброји листове. Она се издаје наредног дана у односу на дан када је поднет захтев. За тражену архивску грађу корисник попуњава реверс, а приликом њеног враћања дужан је да преда у истом поретку и стању у каквом је и примио. Корисник може користити архивску грађу најдуже 5 радних дана по једном захтеву.
 • Корисник је дужан да са архивском грађом брижљиво поступа и да је чува од сваког оштећења. Ако примети неку неправилност на њој треба о томе да обавести дежурног радника.
 • У читаоницу корисник може да унесе само хартију за писање и графитну оловку. Није дозвољено уносити ствари које би се могле протумачити као документи, фотоапарате, средства и апарате за копирање и снимање архивске грађе, индиго папир, мастило, наливпера и друге предмете којима се може оштетити архивска грађа.
 • Корисник који је за своју публикацију користи грађу Архива дужан је да то у публикацији и назначи и Архиву достави један штампани примерак свога рада.
 • За културно-просветну, педагошку делатност, суд и сличну употребу ван Архива, уместо оригинала даје се оверена копија докумената. За ове потребе, у изузетном случају, директор или Стручно веће могу дозволити позајмицу оригинала на писмени захтев, уз обавезан реверс, осигурање, обезбеђење и одређен рок задржавања као и уз евентуалну накнаду.
 • Коришћење архивске грађе за потребе физичких и правних лица врши се преко Писарнице (издавање уверења, копија …). Захтев за издавање уверења, оверене копије подноси се у писаном облику, уз прецизно навођење потребних податка.

Радно време писарнице за кориснике је од 9,00 до 13,00 часова.