Јавна набавка набавка добара – опреме бр. 3/2017

Јавне набавке

На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО, Ул.  Поп Лукина 52, 14000 Ваљево, (скраћени назив: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ), као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, објављује:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија I

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка партија 1