Јавна набавка услуга штампања каталога бр. 1/2017

Јавне набавке

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2017 [деловодни број Одлуке 487] и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1/2017 [деловодни број Решења 488], припремљена је:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Измењена конкурсна документација 21.08.2017.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда

Одговор на питање број 3

Друга измењена конкурсна документација

Одговор на питање број 4

Одговор на питање број 5

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 2

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 3

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 4

Измењена конкурсна документација 11.09.2017

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 11.09.2017

Позив за пондошење понуда измењен 11.09.2017

Одговор на питање број 6

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору